Přejít k obsahu

Orgány univerzity

Samosprávné akademické orgány:

Akademický senát ZČU

zastupitelský orgán akademické obce ZČU, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem. Volí tajným hlasováním kandidáta na rektora, přijatý návrh na jmenování rektora předává předseda senátu podle §10, odst.2 zákona neprodleně prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy prezidentu republiky.

Senát má 55 členů, z nichž třetinu tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.

 

Rektor ZČU

stojí v čele univerzity, jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud zákon nestanoví jinak.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
tel: +420 377 631 000
fax: +420 377 631 002
e-mail: rektor@rek.zcu.cz

 

Vědecká rada ZČU

projednává dlouhodobý záměr, schvaluje studijní programy, které nepatří do působnosti vědeckých rad fakult a vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu zákona.
Členy vědecké rady jmenuje rektor v souladu se zákonem, přičemž přihlíží k zastoupení oblastí, které tvoří zaměření ZČU.

 

Správní rada ZČU

vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, vyjadřuje se zejména k dlouhodobému záměru univerzity, rozpočtu, výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření. Členy jmenuje na návrh rektora ministr školství.

 

Předseda:

Ing. Jaroslav Lobkowicz

 

 

Místopředseda:

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

 Ing. Zdeněk Novotný

 ředitel, Úřad práce České republiky, krajská pobočka v Plzni

  

Členové:

Mgr. Martin Baxa

poslanec, první náměstek primátora města Plzně

Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., dr.h.c.

katedra řízení PEF, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Karel Křížek, MBA

generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.

Mons. František Radkovský

emeritní biskup plzeňský, Biskupství plzeňské

Jiří Struček

starosta města Tachov

Ing. Alan Svoboda

člen Dozorčí rady ČEZ Zákaznické služby

Ing. Vladimír Ševela

vedoucí kanceláře státního tajemníka, MŠMT

JUDr. Jiří Šilhavý

advokát

Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c.

poslanec Evropského parlamentu

 

Tajemnice:  

Mgr. Marta Kollerová

vedoucí kanceláře rektora

 

Kvestor ZČU

řídí hospodaření a vnitřní správu univerzity.

 

Prorektoři

jsou pověřeni řízením jednotlivých oblastí činnosti:

prorektor pro studijní a pedagogickou činnost

prorektor pro výzkum a vývoj

prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

prorektor pro transfer znalostí a technologií

 

Samosprávné akademické orgány fakult:

  • akademický senát fakulty - zastupitelský orgán akademické obce fakulty, schvaluje její statut a další právní normy dané zákonem
  • děkan - stojí v čele fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon nestanoví jinak
  • proděkani - jsou pověřeni řízením jednotlivých oblastí činnosti fakulty
  • vědecká rada fakulty - poradní orgán děkana, zejména v oblasti studijních plánů a vědecké činnosti; vědeckou radou fakulty jsou projednávána a doporučována jmenování profesorů a habilitace docentů
  • disciplinární komise fakulty - projednává disciplinární přestupky studentů fakulty

Dalším orgánem fakulty je tajemník fakulty.

Administrativu spojenou s pedagogickou činností zajišťuje studijní oddělení fakulty.

 

Patička