Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Vysokoškolská příprava učitelů má v Plzni už sedmdesátiletou tradici

V listopadu 1948 byla v Plzni otevřena pobočka Fakulty pedagogické Univerzity Karlovy. Letos si tak připomínáme 70. výročí zahájení vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni. U příležitosti tohoto výročí je letos Fakulta pedagogická ZČU hostitelem Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR. Kromě toho si fakulta připomene výročí v listopadu při slavnostním jednání Vědecké rady FPE a také slavnostním koncertem.

70 let vysokoškolské přípravy učitelů v Plzni

Dne 14. listopadu 1948 byla v Plzni v budově bývalého ženského učitelského ústavu na dnešní Americké třídě otevřena pobočka Fakulty pedagogické Univerzity Karlovy. Rok nato se přestěhovala do Veleslavínovy ulice, kde některé katedry sídlí dodnes.

V roce 1953 bylo vlivem zákona o školské soustavě a vzdělávání učitelů upraveno vzdělávání pedagogických pracovníků a zákonem byly zrušeny pedagogické fakulty a místo nich byly vytvořeny vyšší pedagogické školy a Vysoká škola pedagogická v Praze. Vyšší pedagogická škola tak vznikla i v Plzni, později fungovala pod názvem Pedagogický institut. V roce 1964 vznikla samostatná Pedagogická fakulta v Plzni se statutem vysoké školy. Se vznikem Západočeské univerzity v roce 1991 se Fakulta pedagogická začlenila do struktury univerzity. Za celou dobu připravila nejen na pedagogickou dráhu více než 25 tisíc absolventů.

Kromě únorového jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR v Plzni, kde se děkan Miroslav Randa stane předsedou Asociace, si sedmdesátileté výročí vysokoškolské přípravy učitelů fakulta připomene v listopadu při slavnostním jednání svojí vědecké rady a také slavnostním koncertem věnovaným zároveň 100 letům české státnosti. Ten se uskuteční 28. listopadu 2018 a v premiéře při něm zazní kantáta Jiřího Bezděka nazvaná „..a na počátku bylo slovo...“, speciálně složená k tomuto výročí.

Jednání Asociace děkanů pedagogických fakult ČR a SR

Ve dnech 19. – 21. února se v Plzni v hotelu Angelo koná jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky. Na čtyři desítky akademiků z devíti českých a devíti slovenských pedagogických fakult se budou radit o společném postupu při akreditacích učitelských programů a při zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Stranou zájmu nezůstanou ani otázky nových moderních metod při výuce oborových didaktik.

Děkan plzeňské pedagogické fakulty Miroslav Randa se při této příležitosti stane předsedou Asociace děkanů pedagogických fakult ČR.

Významné hosty přijme na plzeňské radnici primátor Martin Zrzavecký a program vyvrcholí exkurzí do Plzeňského Prazdroje. Asociace děkanů se schází dvakrát ročně - střídavě v České republice a na Slovensku. Naposledy byla Fakulta pedagogická jejím hostitelem v roce 2007.

Akreditace učitelských programů z hlediska potřeb učitelů v Plzeňském a Karlovarském kraji

Seznam všech aktuálně akreditovaných studijních programů je uveden v příloze.

Nové předměty pro podporu kvality výuky na FPE ZČU

Pedagogická fakulta ZČU zavedla od akademického roku 2016/2017 nový předmět Reflexe a hodnocení kvality výuky (RHV). Předmět je v průběhu studia rozvržen do dvou fází: jeho základy (ZRHV) již ve fázi bakalářského stupně vzdělávání, a to v druhém ročníku studia, a jeho završení (RHV) pak v magisterském stupni. Předmět je zacílen na přípravu budoucích učitelů, přičemž má zajistit kvalitu výuky podle současných požadavků tzv. nové kultury vyučování a učení. Smyslem předmětu je zabezpečit spojení mezi praktickou přípravou na výuku a dostatečně náročnou teorií. Ta má učitelům poskytnout prostředky pro zajištění kvality výuky, pro její průběžné zvyšování a pro ověřování účinnosti svých postupů různými způsoby reflexe, včetně tzv. akčního výzkumu.

Studenti se během studia ZRHV/RHV věnují podrobným rozborům videozáznamů výuky zaměřeným na výběr, didaktickou analýzu a hodnocení klíčových situací výuky – tj. takových situací, které nejvíce podmiňují kvalitu výuky. Svoje zkušenosti z rozborů studenti následně využívají při náslechových nebo výstupových praxích ve školách v součinnosti se svými vedoucími praxe z fakulty a s učiteli, v jejichž předmětu se praxe uskutečňuje.   

Koncepce předmětu je výjimečná především ve dvou ohledech. Jednak tím, že v jeho rámci se uskutečňuje systematická spolupráce mezi oborovými didaktiky na fakultě. Tato spolupráce výrazně podporuje rozvoj oborových didaktik a jejich součinnost s pedagogikou a psychologií ve prospěch celkového zkvalitnění učitelské pregraduální přípravy. Podobná koncepce, která originálním způsobem využívá zahraniční inspirace tzv. reflektivní praxe ve vzdělávání učitelů, v takto ucelené podobě doposud neexistuje na žádné jiné pedagogické fakultě v České republice.

Druhým výjimečným rysem předmětu je soustavná spolupráce s regionálním pracovištěm České školní inspekce. Díky ní mají studenti, budoucí učitelé, možnost seznámit se s reálnými postupy školních inspektorů při hodnocení výuky a získávají konkrétní představu o evaluaci výuky a hospitační praxi na školách. Ani tato možnost doposud u nás není na jiných pedagogických fakultách studentům k dispozici ve srovnatelně systematické podobě.

Ve spolupráci s univerzitou v Chemnitz předložila Fakulta pedagogická k akreditaci v rámci programu double-degree dvouletý navazující magisterský program Pedagogika pohybové prevence. Smlouvu o společné přípravě českých a německých studentů v rámci studijního programu double‑degree Pedagogika pohybové prevence podepsali děkan Fakulty pedagogické ZČU Miroslav Randa a děkan Fakulty humanitních a sociálních věd Technické univerzity v Chemnitz Josef Krems na konci července 2017. Obě fakulty spolupracují už několik let na společných vědeckých projektech v oblasti zdraví.

V případě úspěšné akreditace fakulta zahájí výuku tohoto programu už v akademickém roce 2018/2019. Rozhodne-li Národní akreditační úřad pro vysoké školství o udělení akreditace až po termínu přijímacích zkoušek, bude do tohoto programu vyhlášeno dodatečné přijímací řízení.

Studentům přinese studium informace spojené se zdravým životním stylem, podporou a prevencí zdraví dětí, mládeže, dospělých i seniorů. Studijní program je jak v Sasku, tak v České republice doposud jedinečný, je určen především pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Studium zahrnuje celou řadu specifických sportovně-pohybových témat s důrazem na aplikaci v praxi jako např. zavedení pohybových programů v zaměstnání, možnosti motivace spolupracovníků prostřednictvím sportovních aktivit nebo pohyb v rámci Work Life Balance. U německých i českých absolventů lze očekávat posílení pozic na trhu práce v oborech spojených s prevencí a podporou zdraví.

Přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2018/2019

Přihlášky ke studiu bakalářských i magisterských i navazujících magisterských studijních programů se podávají do 31. března. Přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských studijních programů se konají ve dnech 4. - 8. června 2018 a na navazující magisterské studium pak 18. - 19. června 2018. Náhradní termín přijímací zkoušky byl stanoven na 17. července 2018.

Podle průzkumů Karlovarského a Plzeňského kraje bude v následujících šesti letech v těchto regionech potřeba více než tisíc učitelů, kteří budou muset nahradit učitele nekvalifikované nebo ty, kteří budou odcházet do důchodu. V souladu s těmito údaji je i šetření provedené Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje v roce 2016, které konstatuje, že více než 50% učitelů středních škol v Plzeňském kraji je ve věku přes 50 let. Podle ankety realizované Fakultou pedagogickou ZČU v letech 2013-2015 odchází učit asi 80 % absolventů. Vedení Pedagogické fakulty ZČU chce proto získat do budoucna akreditace pro co největší počet učitelských studijních programů a také již nyní přijmout maximální počet studentů do dosud akreditovaných programů, zejména do oborů přírodovědných.


PDF verze
19.02.18

Zpět na seznam

Patička