Přejít k obsahu

Tiskové zprávy 2018

Filozofická fakulta ZČU pomáhá městu a kraji hledat řešení v mnoha oblastech

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni realizuje ve spolupráci s městem Plzní a s Plzeňským krajem výzkumné projekty, které přinášejí výstupy důležité pro politická rozhodování. Současně dávají studentům, kteří se na nich podílejí, možnost získat praktické zkušenosti důležité pro jejich profesní úspěch. Aktivity, jimiž fakulta plní svoji tzv. třetí roli, se týkají mnoha oblastí.

Na praxe studentů klade filozofická fakulta vedená děkanem Davidem Šancem ostatně stále větší důraz. Zvyšují podle děkana úspěšnost a konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. „Na propojení fakulty s Plzeňským krajem a městem Plzní nám velmi záleží,“ řekl také dnes děkan David Šanc s tím, že spolupráce s institucemi v regionu je další důležitý pilíř působení fakulty. Za velmi významnou považuje také zahraniční spolupráci, a to jak v oblasti příhraničí, tak s oblastmi vzdálenými - s Blízkým Východem, se zeměmi postsovětského prostoru a s africkými státy.

Na praxi má být orientováno také vznikající Centrum analýz regionálních politik. Do debat o regionální a komunální politice by tak fakulta vnášela analytický přístup a pomáhala s formulací místních politik.

Aplikované výzkumy realizuje například katedra sociologie. V současné době probíhají tři.

 

Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni


Výzkum realizuje katedra sociologie FF ZČU ve spolupráci s Magistrátem města Plzně. Cílem je provést návaznou analýzu specifikující poznatky ze studie Latentní bezdomovectví, která proběhla před dvěma lety. Výzkumníci se zaměřovali na téma dluhových pastí a na to, jaké jsou šance lidí dostat se zpět do standardizovaného způsobu života. Narazili na problém, že 40 procent respondentů neuvedlo jako důvod svých finančních problémů a následně problémů s bydlením žádnou z nabízených odpovědí (drogy, alkohol, rozpad rodiny), ale možnost „jiné“ .

Navazující etnografický  výzkum má proto podrobněji prozkoumat důvody opuštění stálého bydlení, které nesouvisí s důvody nabízenými v kvantitativní studii Latentní bezdomovectví.  

Jedná se o etnografický výzkum prováděný v ubytovnách, v nichž byl realizován výzkum Latentní bezdomovectví. Studie bude dokončena v dubnu.
Řešitel: doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Doba řešení: 1/2018 – 4/2018

 

Definování potřeb sociálních služeb u cílových skupin

Cílem výzkumu je ověřit, zda v případě poskytovaných služeb pro určené sociální skupiny neexistují potřeby, které jsou nedostatečně saturovány nebo zcela unikají pohledu pracovníků a organizací spojených s odborem sociálních služeb Magistrátu města Plzně (OSS MMP). Výzkum je zaměřen na pět sociálních skupin: senioři; rodiny s malými dětmi; děti a mladiství - ohrožená mládež; zdravotně postižení; osoby ohrožené vyloučením; cizinci.

Zároveň se prověřuje také funkčnost komunitních plánů zaměřených na výše popsaných pět skupin služeb. Studie se opírá o zjištění vycházející z desítek hloubkových rozhovorů jak s klienty, tak sociálními pracovníky a politiky. Výzkum probíhá také v rámci fokusních skupin tvořených členy daných sociálních skupin.

Hlavní řešitel: doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
Doba trvání: 12/2017 – 8/2018

 

Krajská rodinná politika

Projekt Ministerstva práce a sociálních věcí realizovaný ve spolupráci s Plzeňským krajem, který je zaměřen na otázku fungování rodin v nejširším slova smyslu od rodin sociálně problematických po rodiny kariérní. Věnuje se také začleňování matek po mateřské dovolené.

Katedra historických věd připravuje založení Centra japonských studií. Hlavními pilíři jeho činnosti budou mezinárodní spolupráce s japonskými univerzitami i s dalšími pracovišti na evropské úrovni, například s univerzitami, kde funguje katedra asijských studií, dále publikační činnost; grantová činnost a tzv. třetí role, tedy přednášková činnost, popularizace japonské kultury a spolupráce s Japonským informačním a kulturním centrem (JICC). Řada aktivit už nyní probíhá.

„V plánu máme také založení Klubu přátel japonské kultury a historie,“ uvedl Roman Kodet z katedry historických věd, s tím že klub, kde by se mimo jiné měli při různých aktivitách setkávat Češi a Japonci, by měl vzniknout v nejbližších týdnech.

 

KATEDRA GERMANISTIKY A SLAVISTIKY

„Fakulta filozofická zareagovala na současný rozkvět česko-bavorských aktivit celou řadou projektů, přičemž se zájem neomezuje jen na naši katedru, ale spolupráce je interdisciplinární,“ uvedla vedoucí katedry germanistiky a slavistiky Andrea Königsmarková při představení aktuálních projektů.

V rámci projektu Prezentace kulturního dědictví Tachovska, podpořeného z programu Cíl Evropská územní spolupráce – Svobodný stát Bavorsko – Česká republika, je jedním z dílčích výstupů publikace, která představuje interregion Tachovska prostřednictvím paměti uložené v jídle. Demografické proměny regionu zachycuje česko-německá publikace prostřednictvím výzkumu starých receptů i prostřednictvím příběhů pamětníků. V tomto spojení má být podle Andrey Königsmarkové publikace jedinečná. Na jejím vzniku spolupracuje také katedra antropologie a katedra archeologie. Partnerem projektu je na německé straně Stadtmuseum Weiden, na české straně pak Muzeum Českého lesa v Tachově. Práce je výsledkem dvacetičlenného interdisciplinárního česko-bavorského týmu. Kniha vyjde koncem letošního roku.

Dále v rámci projektu vzniká ojedinělá publikace, která zpřístupní vybrané pramenné materiály z rozsáhlé sbírky shromážděné rodákem z Tachovska (Pořejova / Purschau) A. Freislebenem. Jde o příběhy konkrétních obyvatel odehrávající se v letech 1945 - 1946, na jejichž základě je mapována poválečná situace a nucené vysídlování. Cenné je zachycení událostí perspektivou „zdola“. Sbírka tak zachycuje drobné příběhy, všední život, do nichž zasáhly události „velkých dějin. Prameny budou vydány zrcadlově – v originálním znění a v českém překladu. Součástí publikace bude CD s digitalizací kompletních textů zachycujících léta 1945-1946, komentář k historickému i jazykovému kontextu, jmenný a místní rejstřík a dobové fotografie. Vydání publikace připravují pracovníci a členové katedry germanistiky a slavistiky a katedry antropologie.

 

Navazující magisterský program: Bavorská studia

„Bavaristikou chce germanistika plzeňské filozofické fakulty  rozšířit portfolio germanistiky v České republice,“ řekla vedoucí katedry germanistiky na FF ZČU Andrea Königsmarková s tím, že jde o jedinečný obor, který podle jejích informací v České republice dosud neexistuje.

Jedná se o interdisciplinární obor, připravovaný ve spolupráci s univerzitou v bavorském Řezně (v rámci programu Cíl EÚS – Svobodný stát Bavorsko – Česká republika), který má vazbu na interregion. Studium je prakticky zaměřené a vychází z potřeb pracovního trhu zejména v Plzeňském a Karlovarském kraji. Součástí bude intenzivní zapojení zahraničních odborníků, spolupráce s komerčními subjekty i s institucemi z oblasti kulturní sféry. Studenti tohoto oboru se budou vzdělávat v reáliích i v jazyce. Cílem je vychovat absolventy, kteří se budou dobře orientovat v příhraničním německém regionu a v česko-bavorských vztazích.

Absolventi programu, který Fakulta filozofická bude realizovat ve spolupráci s Fakultou právnickou a Fakultou ekonomickou, budou vybaveni vynikající němčinou i schopností vnímat bavorské dialekty.

Dílčí aktivity zaměřené na bavaristiku přitom probíhají už nyní. Katedra germanistiky pořádá v Plzni cykly přednášek špičkových bavaristů. „S velkým potěšením sleduji, že na tyto akce přichází stále více lidí z řad veřejnosti,“ řekla Andrea Königsmarková. „Našim studentům už nyní nabízíme společnou výuku přímo v terénu s bavorskými studenty,“ uvedla také. Nejde jen o obvyklé exkurze, ale přímo na hranici se studenti setkají a tam také probíhá výuka. Studenti tak navazují sociální vazby. „Zážitkovou pedagogikou nabízíme našim studentů možnost prožít si tento region a pochopit ho,“ doplnila Andrea Königsmarková.  V rámci projektu běží i další aktivity – otevřeny jsou kurzy Projektový management v česko-bavorské spolupráci nebo Česko-bavorské vztahy v médiích a literatuře. Na fakultě také působí specialista na bavorskou dialektologii. Fakultě se podařilo získat i projekty s bavorskými univerzitami v Augsburgu a Mnichově. V současné době se obor připravuje k akreditaci.

 

KATEDRA BLÍZKOVÝCHODNÍCH STUDIÍ

Projekt Migrace a integrace v česko-bavorském příhraničním regionu: Analýza, strategie spolupráce a řešení

Projekt propojuje zástupce institucí z obou stran česko-bavorské hranice za účelem analýzy dopadů migrace v tomto regionu se zvláštním důrazem na výměnu zkušeností. Spolupráce má nejen přeshraniční charakter, ale probíhá i napříč institucionálními sférami: akademickou, správní i nevládní. Cílem projektu je formulovat praktická doporučení, založená jak na terénním výzkumu mezi migranty, tak na zkušenostech širokého spektra institucí, které se věnují každodenní práci s migranty.

Kontakt:

PhDr. David Šanc, Ph.D.

Mobil: 602 341 72122.03.18

Zpět na seznam

Patička