Přejít k obsahu

Vážená studentko,

Vážený studente,

v souladu s par. 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) vzniká Západočeské univerzitě v Plzni povinnost vybírání poplatků za studium.

Poplatky podle započítávání doby studia rozhodné pro stanovení poplatku podle par. 58 odst. 3 zákona:

Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle par. 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.


SHRNUTÍ !

Ode dne 1. 9. 2016 vstoupila v platnost novela zákona o vysokých školách, která přinesla také změny týkající se vyměřování poplatků za studium.

NASTAVENÍ PARAMETRŮ PRO VYMĚŘOVÁNÍ POPLATKŮ ZA STUDIUM V SOULADU S NOVELOU ZÁKONA:

1. Nově je vyměřován pouze poplatek za tzv. delší studium, poplatek za tzv. další studium již  existuje.

2. Úspěšně ukončené studium "maže" předchozí neúspěšná studia stejného typu.

3. Doba souběžného studia (bez rozdílu typu) se započítává pouze jednou.

4. Do doby rozhodné pro výpočet poplatku za studium se započítávají všechna studia, která započala od  1. 7. 2001 (včetně).

5. Studium ukončené kódem 9 (přestup na jiný studijní program, školu, fakultu) je chápáno jako studium neúspěšně ukončené.

6. Studium ukončené kódem 10 (převedení na jiný studijní program, školu, fakultu) je chápáno jako jako jedno studium s aktuálním, na tomto studiu je student evidován pod 2 osobními čísly.

7. Do doby rozhodné pro výpočet poplatku za studium se nezapočítává:

- studium doktorského typu

- doba přerušení studia

- uznaná doba rodičovství

Údaje rozhodné pro stanovení poplatku za studium jsou zjišťovány z matriky studentů, kterou je ZČU povinna vést dle ust. par. 88 zákona o vysokých školách. Uvedené údaje jsou následně uvedeny i v centrálni evidenci MŠMT pod názvem Sdružené informace matrik studentů SIMS.

Prezentace JUDr. Podoly k poplatkům za delší studium - po novele (prezentace z informačních dnů IPC dne 23.2.2017)

Termíny splatnosti a způsob vybírání poplatků za studium:

Poplatek za studium podle par. 58 odst. 3 zákona se platí za každých dalších započatých šest měsíců studia (včetně prázdnin).

Poplatek za studium podle par. 58 odst. 3 zákona je splatný do termínu stanoveného v rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem a platí se bankovním převodem ve prospěch konta fondu stipendií na účet ZČU.

O vyměření poplatku spojeného se studiem podle par. 58 odst. 3 zákona vydává písemné rozhodnutí Informační a poradenské centrum ZČU . Konkrétní variabilní a specifický symbol platby, které musí být uvedeny na dokladu o zaplacení poplatku, jsou rovněž uvedeny v tomto rozhodnutí. Údaje jsou zveřejněny i na Vaší osobní stránce na Portále ZČU.

Povinnosti studenta a sankce za jejich neplnění:

Podle par. 63 odst. 3 písm. a) zákona  je student povinen hradit poplatky spojené se studiem a uvádět skutečnosti rozhodné pro jejich výši. Tyto skutečnosti, zejména průběh dřívějšího studia studenta, jsou ověřitelné v celostátně vedené matrice studentů.

Podle par. 63 odst. 3 písm. b) zákona je student povinnen hlásit vysoké škole adresu určenou pro doručování, tuto adresu může zadat sám prostřednictvím Portálu ZČU.

Neplnění těchto povinností může být posouzeno jako disciplinární přestupek, který je v souladu se zákonem řešen podle disciplinárního řádu fakulty nebo ZČU. Student je současně povinen nahradit ZČU náklady, které jí svým jednáním způsobil.

Rozhodnutí ve věci vyměření poplatku:

O vyměření poplatku spojeného se studium podle par. 58 odst. 3 zákona vydává Informační a poradenské centrum ZČU rozhodnutí ve věci vyměření poplatku. Toto rozhodnutí musí být vydáno alespoň devadesát dnů před splatností poplatku, musí být doručeno studentovi do vlastních rukou a obsahovat následující náležitosti: výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o odvolání.

Možnost odvolání:

Proti písemnému rozhodnutí může podat student v souladu s ust. par. 68 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. rektorovi prostřednictvím Informačního a poradenského centra ZČU (Univerzitní 20, 306 14  Plzeň) žádost o odvolání.

Další informace můžete získat:

- často kladené otázky

- e-mailem

- při osobní konzultaci v Informačním a poradenském centru ZČU (Univerzitní 20, UI 213)

Patička