Přejít k obsahu

 

Vážená studentko, vážený studente,

nárok na stipendium přiznávané v případech tíživé sociální situace, tj. na tzv. sociální stipendium, má podle zvláštního právního předpisu (§ 17 odst. 2 zákona 117/1995 Sb.) student v případě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavky na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Splnění této podmínky je student povinen prokázat originálem nebo úředně ověřenou kopií Sdělení pro účely přiznání stipendia vydaného státním úřadem sociální podpory.

Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů - viz informace na stránkách MŠMT.

Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia si studenti převezmou v IPC (kdykoliv v provozní době centra).
Výši sociálního stipendia stanoví zákon.
V červenci a srpnu student nemá nárok na sociální stipendium.
Výplata sociálního stipendia pro první ročníky (za září) proběhne společně s platbou za IV. čtvrtletí daného kalendářního roku (v průběhu měsíce ledna následujícího roku - viz Rozhodnutí rektora).
Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU.

 

Aktuální informace (k 1. 1. 2017):

Součástí novely zákona o vysokých školách je také zvýšení sociálního stipendia vypláceného vysokou školou – a to formou jeho navázání  na výši minimální mzdy; měsíční výše stipendia (přiznávaného po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce)  odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhlouhlí na celé desetikoruny nahoru. Stipendium tak  od 1. 1. 2017 činí Kč 2 750 Kč měsíčně.

 

Výše stipendia: Kč 2 750,00/měsíc

Termín výplaty stipendia: 24. 4. 2017

Rozhodnutí o termínu výplaty je zveřejněno na stránkách OL

 


Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

Patička