Přejít k obsahu

 

Vážená studentko, vážený studente,

právo na přiznání sociálního stipendia má student po splnění podmínek § 91 odst. 3 zákona, který ke dni vydání rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia má nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu . par, 17 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 a jestliže student tento nárok prokáže písemným potvrzením vydaným na jeho žádost příslušným orgánem státní sociální podpory. Potvrzení pro účely sociálního stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí čtvrtletí, za které byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na stipendium může student za určité období uplatnit pouze jednou. Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje rektor. Písemné rozhodnutí o přiznání / nepřiznání stipendia je studentovi doručováno elektronicky na jeho školní e-mailovou adresu.
Výši sociálního stipendia stanoví zákon.
V červenci a srpnu student nemá nárok na sociální stipendium.
Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře na Portále ZČU.

 

Aktuální informace (k 1. 1. 2017):

Součástí novely zákona o vysokých školách je také zvýšení sociálního stipendia vypláceného vysokou školou – a to formou jeho navázání  na výši minimální mzdy; měsíční výše stipendia (přiznávaného po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce)  odpovídá jedné čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se zaokrouhlouhlí na celé desetikoruny nahoru. Stipendium tak  od 1. 1. 2017 činí Kč 2 750 Kč měsíčně.

Rozhodnutí o termínu výplaty je zveřejněno na stránkách OL

Aktuální informace (k 1. 10. 2017): 

Sdělení pro účely přiznání stipendia vydávané příslušným Úřadem práce, příjmy pro potvrzeni o příjmech posuzované společné domácnosti do 1,5 násobku živ. minima se zjišťují za 3. čtvrtletí 2017. Oproti předchozím letům se nedokládají příjmy za celý předchozí kalendářní rok.

Veškeré dotazy ohledně sociálních stipendií zasílejte na adresu: s-stip@service.zcu.cz

V žádosti, prosím, uvádějte své osobní studentské číslo!

Patička