Přejít k obsahu

Aktuality

 

8.1.2019 - Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko - českých projektů základního výzkumu („ LA granty“) – více informací zde. Navrhované projekty mohou být maximálně tříleté. Počátek lhůty pro podávání návrhů je 7. ledna 2019, konec lhůty pro podávání návrhů projektů je 12. dubna 2019.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

7.1.2019 - Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci o plánovaném semináři pro žadatele k výzvám č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II a 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury. Seminář se bude konat dne 23.1.2019 v Praze. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC -  Kateřina Straková

 

Visegrad/Visegrad+/Strategické granty

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad+ a Strategické granty s  termínem 1. února 2019. Návrhy projektů, jejichž cílem je sdílení vědomostí, posílení inovací a podpora spolupráce ve Visegrádském regionu a  v zemích západního Balkánu se zasílají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org. Online aplikace pro vyplňování žádostí bude otevřena 1.  ledna 2019, uzávěrka žádostí je stanovena na 1. února 2019 ve 12 hodin.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

Visegrádský stipendijní program

18.12.2018 - Byla zveřejněna výzva k předkládání žádostí o stipendia otevřená pro studenty a vědce ze zemí Visegrádu, zemí západního Balkánu a šesti zemí Východního partnerství. jedná se o stipendia pro studium nebo výzkum na univerzitách a vědeckých a výzkumných ústavech ve střední a východní Evropě. Aplikace pro podávání žádostí se otevře 1. února 2019. Přihlášky se podávají online prostřednictvím http://my.visegradfund.org do 15. března 2019 do 12 hod.

Administrátor PC - Mgr. Veronika Menšíková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur komplementárně  financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období  do roku 2022. Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou  infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a případných partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

18.12.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_072 Výzkumné e-infrastruktury v prioritní ose 1. Výzva podporuje investiční aktivity velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně e-infrastruktur. Cílem této výzvy je podpořit modernizaci a upgrade velkých výzkumných infrastruktur, konkrétně  e-infrastruktur, komplementárně financovaných z účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v období do roku 2022.  Omezení výzvy: Za jednu velkou výzkumnou infrastrukturu  může být oprávněnými žadateli podána pouze jedna žádost o podporu do této výzvy. Akceptovaná bude pouze první podaná žádost o podporu oprávněnými žadateli v IS KP14+, ostatní podané žádosti o podporu budou vyřazeny z procesu hodnocení. Zároveň platí, že za velkou výzkumnou infrastrukturu může být oprávněnými žadateli podaná další žádost o podporu pouze v případě, že dříve podaná žádost o podporu byla vyřazena z procesu hodnocení nebo byla oprávněným žadatelem v průběhu procesu schvalování z jakýchkoliv důvodů stažena. Při podání žádosti o podporu a následné realizaci projektu se předpokládá spolupráce hostitelské instituce a partnerských institucí velké výzkumné infrastruktury, konkrétně e-infrastruktury. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18.12.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.5.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

28.11.2018 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje čtyři výzvy na podávání projektů humanitární pomoci na rok 2019 s termínem pro podávání žádostí o přidělené dotace do 14.1.2019, 14:00 hodin.

Vyhlášeny jsou 4 výzvy:

 • Komplexní humanitární krize (Etiopie, Mali, Myanmnar, Niger, Ukrajina, Zambie)
 • DRR a odolnost (Etiopie, Kambodža, Indonésie)
 • Okamžitá pomoc (Irák + iráční a syrští uprchlíli v Jordánsku, Libanonu a Turecku)
 • Sýrie


Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Markéta Tobolová

 

28.11.2018 Řídicí orgán Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásil v rámci programu OP VVV výzvu č. 02_18_057 ERDF výzva pro vysoké školy II v prioritní ose 2. Cíle výzvy bude dosaženo pomocí doplňkové investiční podpory intervencí ESF výzvy pro vysoké školy II realizovaných v rámci SC 1 a 2 IP 1 PO 2 OP VVV prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného vybavení. Za ZČU bude podán jeden centrální projekt, který bude řešen na projektovém centru. Kontaktní osobou je Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 28.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 29.3.2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

15. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje třetí  veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-INFORM (LTI19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 16. 11. 2018 do 31. 12. 2018. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION (VES19IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní bilaterální česko-izraelské spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 31. 1. 2019. Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

2. 11. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo třetí veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-COST (LTC19) pro podání návrhů návrhů projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2018 do 17. 12. 2018.  Více informací naleznete ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

31.10.2018 Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_18_067 Implementace strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3. Cílem aktivit jednotlivých projektů je zkvalitnění školní výuky i snížení studijní neúspěšnosti dětí/žáků v oblasti digitální gramotnosti a informatického myšlení i oborových didaktik (aktivní formou např. prostřednictvím nových softwarových aplikací nebo jiných prostředků obohacujících učení či výuku), za pomoci vzdělávání pedagogických pracovníků (možnost využití stávajících kurzů DVPP i možnost vzniku nových), využívání nových metodických pomůcek i studijních materiálů (např. volně šiřitelných aplikací i učebních textů s multimediálním a interaktivním obsahem), šíření příkladů dobré praxe inovativních škol s využitím digitálních technologií.
Omezení výzvy: Jedna žádost o podporu musí obsahovat pouze jednu povinně volitelnou aktivitu. Jeden žadatel může předložit maximálně 2 žádosti o podporu, přičemž v každé žádosti musí zvolit jinou povinně volitelnou aktivitu. Jedním žadatelem je subjekt s jedním IČO. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2018. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 28. 2. 2019 do 14 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

31.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala, že v současné době probíhají přípravy veřejné soutěže nového Programu KAPPA. Ten je zaměřený na spolupráci v aplikovaném výzkumu s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. První výzva bude vyhlášená v březnu příštího roku a bude jí předcházet série seminářů pro uchazeče. Důraz bude kladen především na vyhledávání projektových partnerů. Program KAPPA je realizován v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska v období 2014 - 2021 v programu Výzkum.
Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) informovala na svých webových stránkách, že další veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON bude vyhlášena na konci února 2019.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

30.10.2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti vyhlásilo výzvu č. 03_16_059 Mezinárodní mobilita a sociální začleňování znevýhodněné mládeže v prioritní ose 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zvýšit  kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30.11.2018 v 10 hod. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 31.1.2019 do 12 hod. Bližší informace k výzvě naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

Dne 24. října 2018 zveřejnila Evropská komise Výzvu pro předkládání žádostí v programu Erasmus+ na rok 2019. Společně s Výzvou byla také zveřejněna Příručka k programu Erasmus+, která obsahuje podrobné informace o všech příležitostech, které program studentům, vyučujícím, školitelům a dalším zájemcům nabízí v roce 2019. 

Znění Výzvy včetně termínů pro předložení žádostí zde. Příručka ke stažení zde.

Administrátor PC – Mgr. Petr Šimon

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o dotaci v rámci programu „Vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením“ pro rok 2019. Program je určen na podporu žádostí státních i nestátních organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním v České republice. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

23. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Rozvojové projekty zdravotní péče“ pro rok 2019. Hlavním cílem je zlepšit zdravotní stav populace ČR a snižovat výskyt nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet. Termín pro předložení žádosti je do 30. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti“ pro rok 2019. Cílem projektu je zejména zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků (primárně je podporováno zvyšování odborné úrovně učitelů) a dalších relevantních cílových skupin o problematice rozvojových zemí a o principech rozvojové spolupráce a které přispívají ke zlepšení kvality a dopadů české ZRS. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti poskytnutí dotace v programu „Posilování kapacit platforem nestátních subjektů pro rozvojovou spolupráci (včetně posilování kapacit a partnerství pro NNO)“ pro rok 2019. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v programu „Podpora rozvojových aktivit krajů a obcí v prioritních zemích ZRS ČR“ pro rok 2019. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace je stanovena do 3. 12. 2018 do 11.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Podpora trojstranných projektů českých subjektů“. Cílem projektů má být primárně podpora partnerských institucí místní správy a samosprávy v cílových zemích, podpora subjektů občanské společnosti a institucí kulturního, sociálního, zdravotního, vědeckého a výzkumného charakteru. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě této výzvy je stanovena do 14. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

18. 10. 2018 Česká rozvojová agentura vyhlašuje dotační výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace na téma „Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí“ na podporu projektů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2019. Cílem dotačního programu je zvýšit úroveň a odbornost VŠ výuky v prioritních/partnerských zemích programu ZRS ČR prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace na základě těchto výzev je stanovena do 7. 1. 2019 do 13.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

17.10.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 28.11.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na *21.11.2018*
Bližší informace naleznete ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

  

17. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlašuje výzvu k podávání žádostí v dotačním programu „Protidrogová politika MZ“ pro rok 2019. Základním cílem dotačního programu je dlouhodobá podpora zdravotních služeb poskytovaných osobám s návykovým chováním, a to v souladu se záměrem zajistit občanům zdraví, důstojnost a bezpečí. Konečným cílem těchto opatření je co nejvíce snížit sociální, zdravotní a další škody a rizika, která s sebou nese návykové chování jak pro jednotlivce, tak i pro společnost jako celek. Žadatel o dotaci na projekt, který doposud nebyl financován z tohoto dotačního programu, musí připravovaný projekt projednat s poskytovatelem dotace před podáním žádosti, a to v dostatečném předstihu. Termín pro předložení žádosti je do 15. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro nevládní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty v rámci dotačního titulu "Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů" pro rok 2019. Návrhy lze podávat do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12. 10. 2018 Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty v rámci dotačního titulu Česko-polské fórum pro nestátní neziskové organizace a ostatní oprávněné subjekty pro rok 2019. Cílem dotačního titulu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2019. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 31. 10. 2018 do 12.00 hodin. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program řešení problematiky HIV/AIDS. Obecným cílem dotačního programu je snížení rizik vzniku a dalšího šíření HIV infekce v cílové populaci.  

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

10. 10. 2018 Ministerstvo zdravotnictví České republiky - sekce ochrany a podpory veřejného zdraví zveřejnilo ke dni 8. října 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí státní dotace z dotačního programu Národní program zdraví - projekty podpory zdraví pro rok 2019. Obecným cílem dotačního programu je zlepšit zdravotní stav populace České republiky, snížení výskytu nemocí a předčasných úmrtí, kterým lze předcházet, podpora aktivního vztahu obyvatel ke zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za vlastní zdraví. 

Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 9. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

3. 10. 2018 Mnisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo informaci o plánovaném semináři pro příjemce Výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI. Seminář pro příjemce se bude konat dne 22.11.2018 v Praze. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Kateřina Straková

 

27. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo ke dni 26. září 2018 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného školství. Cílem této výzvy je podpořit digitalizaci administrativních činností veřejných vysokých škol v České republice. Lhůta, ve které je možné podávat žádosti, je stanovena do 5. 11. 2018. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

20. 9. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program "Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2019", bližší informace naleznete ZDE. Interní termín pro předkládání návrhů projektů je určen na pondělí dne 15.10.2018.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

20. 9. 2018 Vyhlášení čtvrté veřejné soutěže v programu TRIO Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 3. září 2018 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), v programu TRIO.

 • Žádost o podporu projektu aplikovaného výzkumu lze podat do 31. října 2018 do 14:00 hodin (po elektronickém podání do 12:00 hodin)
 • Zahájení řešení v období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
 • Ukončení řešení nejpozději do 31. 12. 2022
 • Doba trvání řešení projektu maximálně 48 měsíců

Více ZDE

Administrátorem PC - Martina Palečková

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo oznámení, že začátkem října bude vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 19. září 2018 veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE podprogramu INTER-ACTION pro podání návrhů česko-čínských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (VES19CHINA). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 20. 9. 2018 do 27. 12. 2018Více informací naleznete ZDE

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

19. 9. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo oznámení, že začátkem října bude vyhlášena Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace pro digitalizaci veřejného vysokého školství. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Bc. Markéta Tobolová

 

12.9.2018 Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoje pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Interní deadline pro zaslání návrhů projektů datovou schránkou je určen na středu 24.10.2018 nejpozději v 10:00 hodin, interní termín pro kontrolu návrhů projektů je určen na 16.10.2018
Bližší informace naleznete ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

11. 9. 2018 Byla zveřejněna nová výzva k podávání žádostí o Visegrad, Visegrad + a strategické granty. Uzávěrka přihlášek je 1. října ve 12.00 hod. Granty podporují přeshraniční a nadnárodní projekty ve Visegrádském, Východním partnerství a zemích západního Balkánu. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Mgr Veronika Menšíková

 

30. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila informaci o přípravě a vyhlášení 2. veřejné soutěže THÉTA, kterou vyhlásí 17.10.2018. Zaměření programu vychází z aktualizované Státní energetické koncepce ČR, která byla v vládou ČR schválena v květnu 2015.  Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

21.8. 2018 Technologická agentura ČR v souvislosti s vyhlášením 2. veřejné soutěže programu ZÉTA pořádá dne 18. září 2018 matchmakingové setkání TACRship ZÉTA (ship= Spolupráce, Hledání, Podpora), které má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout tak prostor pro setkání partnerů, inspiraci a informace k podání návrhů projektů do veřejné soutěže. Bližší informace ZDE.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

14. 8. 2018 Technologická agentura ČR zveřejnila oznámení, že dne 12. 9. 2018 bude vyhlášena 2. veřejná soutěž ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentek/ů vysokoškolských studijních programů, a v opodstatněných případech také žákyň/ů středoškolského vzdělávání a mladých výzkumných pracovnic/ků ve věku do 35 let včetně. Bližší informace ZDE

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 1. srpna 2018 vyhlásilo druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-TRANSFER (LTT19) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 8. 2018 do 15. 9. 2018. Bližší informace naleznete ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

7. 8. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 2. srpna 2018 vyhlásilo 5. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE119 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka soutěžní lhůty je 12. října 2018. Více informací ZDE.

Administrátor PC - Silvija PITERKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory ICT a sdílené služby (aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb). Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 28.5.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

 

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Partnerství znalostního transferu. Žádosti o podporu jsou přijímány od 17.9.2018 do 14.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Potenciál. Žádosti o podporu jsou přijímány od 1.10.2018 do 15.1.2019. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

   

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 26.9.2018 do 27.11.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC –Martina PALEČKOVÁ

  

28. 6. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Aplikace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 28.8.2018 do 17.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC – Martina PALEČKOVÁ

 

22. 6. 2018 Odbor Transfer a smluvní výzkum vypisuje v souladu s Rozhodnutím rektora 10R/2014 INTERNÍ VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE TRANSFERU POZNATKŮ pro rok 2018. Podrobnosti o podporovaných aktivitách, výši podpory či způsobu podávání a hodnocení žádostí naleznete ZDE. Žádost (dotazník) je ke stažení ZDE.

Žádosti je možné podávat do 13.7.2018 do 12:00.

Kontakt: transfer@rek.zcu.cz

 

25. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 18.5.2018 vyhlásilo 3 výzvy na podávání žádostí o dotace v roce 2018:

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora zahraničních studentů studujících na veřejných školách". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace ve výši 30 % z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků v předchozím kalendářním roce; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 1 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace na 1. pololetí 2018; žádosti se podávají od 1. 9. do 30. 9. 2018;
c) dotace na 2. pololetí 2018; žádosti se podávají od 7. 11. do 21. 11. 2018 včetně.

Výzva č. 2 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora dostudování nigerijských studentů". Cílem této výzvy je podpořit studium zahraničních (nigerijských) studentů.

Lhůta pro podání žádosti o dotaci je:
a) dotace za období leden až září; žádosti se podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 2 na webových stránkách ministerstva;
b) dotace za období říjen až prosinec; žádosti se podávají od 1. 10. do 31. 10. 2018.

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o poskytnutí dotace "Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru". Cílem této výzvy je podpořit projekty spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, která byla podepsána dne 21. listopadu 2008 ve Vídni.

Lhůta pro podání žádosti je:
a) u dotace na první pololetí roku 2018 se žádosti podávají do 30 dnů od zveřejnění Výzvy č. 3 na webových stránkách ministerstva;
b) u dotace na třetí čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 1. 6. 2018 do 29. 6. 2018
c) u dotace na čtvrté čtvrtletí roku 2018 se žádosti podávají od 10. 10. 2018 do 9. 11. 2018


Více informací ke všem výzvám naleznete zde:

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

21. 5. 2018 Program INTERREG EUROPE vyhlásil 4. výzvu. Od 7. 5. 2018  mohou zájemci podávat projektové žádosti do programu přes elektronický systém iOLF.  4. výzva programu INTERREG EUROPE je otevřena do 22. 6. 2018, 12.00 SEČ.

Více informací naleznete  ZDE.

Administrátor PC - Mgr. Tereza Gerátová

 

19. 5. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zveřejnilo na svých webových stránkách výzvu na rozvojový program podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019. Výzvy obsahují věcné zaměření výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a přiložených projektů a termíny uzávěrky podání žádostí.

Žádosti se budou nově vkládat do informačního systému ISPROM.

Žádost pro soutěže pořádané v ČR musí být podána do 3. června 2018. Žádost pro účast v mezinárodních soutěžích a pro pořádání mezinárodních soutěží musí být podána do 30. září 2018.

Bližší informace naleznete ZDE.

 

14. 5. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO. Bližší informace ZDE.

Nejzazší univerzitní termín pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 18. 6. 2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 27.6.2018 do 12 hodin.

Administrátor PC – Mgr. Veronika Menšíková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 30. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci, podepsané ve Vratislavi dne 13. ledna 2000. Uzávěrka pro tuto výzvu je 29. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

30. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 30. dubna2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-VECTOR (LTV19). Uzávěrka pro tuto výzvu je 22. června 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 byla na stránkách MŠMT (sekce Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji) zveřejněna výzva k podávání  česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020, vyhlašována ve spolupráci s ministerstvem pro vědu a technologie ČLR. Uzávěrka pro odevzdání projektů je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

 

27. 4. 2018 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 informuje o vyhlášení 5. společné výzvy v rámci Evropské zájmové skupiny pro spolupráci s Japonskem na téma „Funkční porézní materiály“ na základě „Memoranda o spolupráci při plánování a provádění společných výzev – EIG CONCERT Japan. Uzávěrka pro tuto výzvu je 11. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková 

 

27. 4. 2018  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 17. 4. 2018 vyhlásilo výzvu EUREKA GLOBALSTARS ARGENTINA 2018 s možnou účastí českých řešitelských organizací. Uzávěrka pro tuto výzvu je 7. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Silvija Piterková

  

25. 4. 2018 Projektové centrum ZČU Vás zve na seminář organizovaný v rámci projektu SICIP ve spolupráci s The European Network of Research and Innovation Centres and Hubs (ENRICH), který se koná 16. května 2018 od 10 hodin v budově rektorátu ZČU, Univerzitní 8, místnost UR007. Více informací zde.

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k 2. 4. 2018 vyhlásilo výzvu na podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Výzva je zaměřena na podporu mobility výzkumných pracovníků. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. 6. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 4. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020 v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci. Uzávěrka pro tuto výzvu je 31. 5. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 7. března 2018 vyhlásilo veřejné soutěže programu inter-excellence, podprogramu INTER-ACTION LTAUSA18. Uzávěrka pro tuto výzvu je 30. dubna 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ke dni 31. ledna 2018 vyhlásilo 4. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích INTER-EUREKA LTE218 pro podávání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji - EUREKA. Uzávěrka pro tuto výzvu je 27. března 2018. Více informací  ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

2.3. 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu na podávání návrhů česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019-2020. Podpora spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů za účelem navazování vzájemných kontaktů a rozvoje spolupráce. Termín pro podávání návrhů projektů: 2. 3.–30. 4. 2018. Více informací ZDE.

Administrátorem PC - Marie Kotěšovcová

 

27.2. 2018 Vyhlásila Grantová agentura ČR veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu

 • standardních grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • juniorských grantových projektů, bližší informace ZDE.
 • mezinárodních grantových projektů ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemainschaft (DFG), Ministry of Science and Technology (MOST), National Research Foundation of Korea (NRF), bližší informace ZDE.

Návrhy projektů jsou přijímány od 28.2.2018 do 11.4.2018
Univerzitní deadline pro zaslání návrhů projektů (draft) ke kontrole je stanoven nejpozději na 29.3.2018, finální návrhy projektů k odeslání datovou schránkou zašlete nejpozději do 10.4.2018 do 9: hodin.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu V programu podpory Aplikace – Clean Sky 2. Žádosti o podporu jsou přijímány od 18.12.2017 do 30.4.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu III programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 15.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu I programu podpory Proof of Concept. Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 4.5.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

16. 2. 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu VI programu podpory Inovace (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví). Žádosti o podporu jsou přijímány od 3.1.2018 do 31.12.2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Martina Palečková

 

5. 2. 2018 Rádi bychom Vás upozornili na aktuální stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury. Na webové stránce www.btha.cz najdete v rubrikách "Stipendia" a "Granty" programy, do kterých se mohou v roce 2018 zapojit i zájemci z ČR.

 

12. 1. 2018 Program: Plzeň-univerzitní město vyhlášuje interní soutěž o podporu projektů z dotačních prostředků, které budou poskytnuty Západočeské univerzitě v Plzni v r. 2018. Pracovní skupina složená ze zástupců magistrátu a univerzity se oproti předchozím ročníkům rozhodla podporovat pouze projekty, které navazují na témata stanovená městem Plzeň. Žádosti předkládejte na formuláři průběžně, nejpozději však 15. února 2018 na Projektové centrum ZČU. Maximální výše požadované dotace na jeden projekt byla stanovena na 80 tis. Kč.

Administrátor PC - Marie Kotěšovcová

 

9. 1. 2018 Program ESPON vyzval k předkládání nabídek pro cílené analýzy. Jedná se o tyto témata: Hodnocení územních dopadů (TIA) na přeshraniční spolupráci, Námořní územní plánování a vzájemné vztahy mezi pevninou a mořem a Potenciál velkých dat pro integrovaný rozvoj územní politiky v evropských růstových koridorech. Uzávěrka přihlášek je 30. ledna 2018 v 15:30 hod. Bližší informace k jednotlivým tématům naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

9. 1. 2018 Program INTERREG EUROPE připravuje otevření 4. výzvy. Výzva by měla být vyhlášena v květnu 2018 a ukončena v polovině června 2018. Předpokládá se, že bude možno podávat žádosti ve všech tematických oblastech jako dosud a k dispozici bude zbývající ERDF. Aktuální dokumenty k výzvě můžete sledovat na webové stránce programu. Více informací naleznete zde.

Administrátor PC - Miluše Brunátová

 

5. 1. 2018 Rada Fondu rozvoje sdružení CESNET vyhlašuje podle čl. B, odst. 2 Řádu hospodaření Fondu rozvoje CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2018 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení. Uzávěrka je stanovena na 16. 2. 2018. Bližší informace zde.

Administrátorem PC: Marie Kotěšovcová

 

14. 12. 2017 Grantová agentura ČR (GA ČR) vyhlásila mezinárodní výzvu pro podávání projektů LA spolupráce s počátkem řešení projektů v roce 2019. Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 14. 12. 2017 do 16. 3. 2018. Bližší informace zde.

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

22. 11. 2017: Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje výzvu č. 02_17_043 Teaming II v prioritní ose 1. Přílohy výzvy budou zveřejněny společně s vyhlášením výzvy v systému IS KP14+ dne 22. 11. 2017. Ukončení příjmu žádostí pro 1. kolo dle textu výzvy: 15. listopadu 2018. Příjem projektových žádostí v 2. kole bude zahájen 15. února 2019 v 10:00 hod. a ukončen bude 20 pracovních dnů po oficiálním zveřejnění výsledků výzvy Horizontu 2020 na Teaming Phase 2 (WIDESPREAD-01-2018-2019), indikativně do 15. 5. 2019 do 14:00 hod. Podrobné informace naleznete na stránkách MŠMT zde. Administrátorem projektu je Tereza Gerátová

  

2. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v podprogramu INTER-COST (LTC18). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 3. 11. 2017 do 18. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL). Soutěžní lhůta, ve které je možné podávat návrhy projektů, je stanovena od 2. 11. 2017 do 31. 1. 2018. Bližší informace zde.

 

1. 11. 2017: Grantová agentura ČR informuje řešitele a spoluřešitele projektů GA ČR, že v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů (GRIS) byly zpřístupněny formuláře dílčích a závěrečných zpráv.

 

31.10.2017: Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA. Soutěžní lhůta začíná
od 9:00 hodin 1.11.2017, interní deadline je určen nejpozději na 8.1.2018 do 10:00 hodin. Bližší informace zde.

 

26.7.2017: Zveřejněny výsledky programu Erasmus+ Sport. Seznamy schválených projektů jsou dostupné zde.


11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Řídící orgán OP VVV dne 11. 7. 2017 vyhlašuje výzvu 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV. Interní temín pro předkládání projektů na PC je 7. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

11.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu IV programu podpory Inovace (inovační projekt). Žádosti o podporu jsou přijímány od 12. 7. 2017 do 12. 11. 2017. Bližší informace zde.

 

10.7.2017: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovační vouchery. Žádosti o podporu jsou přijímány od 10.7.2017 do 31.12.2017. Bližší informace zde.

5.6.2017: Dne 31. 5. 2017 byla zveřejněna výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Rámcového projektu ESA pro podporu českého průmyslu. Výzva je otevřena do 31. 12. 2018. Bližší informace zde.

 

26.5.2017: Připravili jsme pro vás Přehled doporučených cen za ochranu duševního vlastnictví. Bližší informace v přiloženém dokumentu.

 

24.3.2017: Monitorovací výbor programu Interreg CENTRAL EUROPE schválil 16. března na svém zasedání v Praze projekty z 2. výzvy a připravuje otevření 3. výzvy. Výzva bude vyhlášena 21. září 2017 a zůstane otevřena minimálně do konce roku 2017. Finanční podporu bude možné získat na nadnárodní spolupráci v oblasti inovací, nízkouhlíkového hospodářství, kulturních a přírodních zdrojů nebo v oblasti dopravy. Více informací naleznete zde.

 

2.3.2017: Oddělení Transferu znalostí Západočeské univerzity bude v průběhu dubna/května 2017 realizovat první cyklus interního školení pro zaměstnance a studenty, kteří by měli zájem se blíže seznámit s moderními trendy v oblasti zakládání start-up firem a jejich řízení v počáteční fázi rozvoje vlastního podnikání. V průběhu května/června 2017 budou probíhat tzv. „H2020 mentorské dny“, v nichž hodnotitelé projektů nabídnou své znalosti a zkušenosti z hodnocení H2020 projektů v oblasti spolupráce VaV institucí a aplikační sférou. Ve spolupráci s mezinárodním týmem se bude OTT spolupodílet na realizaci mezinárodního „StartupWeekendu“, který je určen pro širokou komunitu zájemců o realizaci a ověření svého podnikatelského záměru. Tato akce je plánována na září/říjen 2017. V případě zájmu o kteroukoliv z výše uvedených akcí kontaktujte Mgr. Lucii Komrskovou.

 

16.12.2016: Připravili jsme pro Vás aktualizovaný přehled dotačních příležitostí pro ZČU v roce 2017.

 

5.12.2016: GA ČR v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů zpřístupnila účastníků veřejných soutěží na podporu grantových projektů se začátkem řešení v roce 2017 hodnocení návrhů projektů. Navrhovatelé naleznou hodnocení projektů po přihlášení do aplikace pro podávání a správu grantových projektů na adrese GRIS.

 

29.11.2016: V programu Horizont 2020 byly zveřejněny stručné informace a pracovní plán Horizontu 2020 Space na rok 2017, společně s pracovním plánem na rok 2016-2017.

 

15.11.2016: Řídící orgán OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 11. 10. 2016 od 10 hod. Datum ukončení příjmu žádosti o podporu: do vyčerpání alokace, max. do 11. 12. 2017 do 14 hod. Bližší informace zde.

 

15.11.2016: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Řídící orgán OP PIK 2014-2020 vyhlašuje výzvu II programu podpory Inovace. Žádosti o podporu jsou přijímány od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017. Bližší informace zde.

 

24.10.2016: Zveřejněny nové výzvy na rok 2017 v programu Erasmus+. Bližší informace naleznete zde nebo v Oznámení ve věstníku EU.

 

22.9.2016: Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace CZELO nabízí přehled aktuálních informací z oblasti evropského výzkumu. Toto vydání, stejně jako předchozí čísla newsletteru, naleznete zde.

 

12.8.2016: OP VVV vyhlásil výzvu č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 9. 8. 2016 od 10 h. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2017 do 14h. Bližší informace k výzvě naleznete zde.

 

6. 5. 2016: Přehled výzev programu Horizont 2020 pro rok 2017 ke stažení zde.

 

 

 

 

 

Průběžné veřejné zakázky ve VaVaI pro potřeby státní správy:

Program BETA - aktuální výzvy

Administrátor PC - Jana Spěváčková

 

Výsledek výběrového řízení

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

 

Výsledek výzvy k podávání nabídek

2013: Dodávka propagačních předmětů pro OPVK a VaVpI

Text

Patička