Přejít k obsahu

Výzva č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií

Ministerstvo školství, mládeže a tělovchovy, jako poskytovatel dotace a jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté v rámci výzvy č. 02_16_014 Budování expertních kapacit - transfer technologií, v prioritní ose 2, rozhodlo o přidělení dotace.

 

Projekt je zaměřen na vytvoření podmínek pro zefektivnění stávajícího systému transferu poznatků na Západočeské univerzitě v Plzni (dále jen "ZČU"). Projekt si klade za cíl rozšířit a profesionalizovat portfolio činností v oblasti transferu technologií a komercializace výsledků VaV tak, abychom se systematicky a obsahově přiblížili mezinárodně uznávaným centrům pro transfer technologií ve vyspělých státech a stali se relevantním partnerem nejen pro výzkumníky ale i pro aplikační sféru.

 

Název projektu

 Akcelerace transferu poznatků

Poskytovatel

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Termín trvání projektu

 01.03.2016 - 29.02.2020

Registrační číslo projektu

 CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000654

Prioritní osa

 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdroj pro výzkum a vývoj

 

Maximální možná výše dotace

 35 247 257,72 Kč 

OP VVV

Patička