Přejít k obsahu


Historie legislativy na Západočeské univerzitě v Plzni

Citace:
PODOLA, J., RÁB, L. Historie legislativy na Západočeské univerzitě v Plzni. In Acta historico-iuridica Pilsnensia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 308-320. ISBN: 978-80-7380-085-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History of Legislation of the University of West Bohemia in Pilsen
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D. , Mgr. Luboš Ráb
Abstrakt CZ: Historie vysokého školství v Plzni je neoddělitelně spjata s rozvojem průmyslu v daném regionu. V důsledku tohoto rozvoje byla koncem 19. století v Plzni založena střední průmyslová škola. Přestože první vážnější úvahy o založení vsoké školy můžeme datovat do dvacátých let 20. století, instituce vysokoškolského charakteru v Plzni vznikla v roce 1948 respektive 1949. Jednalo se o Pedagogickou fakultu a Vysokou školu strojní a elektrotechnickou (VŠSE). Rozvoj VŠSE vyústil počátkem devadesátých let k založení Západočeské univerzity, která má v současnosti sedm fakult a dva vysokoškolské ústavy s více než 17 000 studenty a 2 000 zaměstnanci. Jako taková patří mezi nejvýznamnější instituce v regionu. VŠSE nebyla zpočátku autonomní organizací, protože její Organizační statut vydávalo Ministerstvo školství. Ke změně došlo po revoluci v roce 1989, kdy autonomie vysokých škol je zaručena zákonem, který zaručuje možnost vydávat vlastní vnitřní předpisy. V současnosti Západočeská univerzita v Plzni přijala všechny potřebné vnitřní předpisy, z nichž nejvýznamnější je její Statut.
Abstrakt EN: History of the University of West Bohemia and higher education in Pilsen generally is closely connected with the industrial development of the region. As consequence of the 19th century development the first ideas of establishment of higher education in Pilsen arose. The first serious considerations are dated to the 20's of 20th century. In 1948 the Faculty of Education was founded. After that, in 1949, The Technical School of Engineering and Electronics - the VSSE was established. Since then the VSSE had undergone the huge development which led to the establishment of the University of West Bohemia in 1991. Currently, the university consists of seven faculties and two higher education institutes. With its 17,000 students and 2,000 employees the university belongs to the most important institutions in the region. From its foundation the activities of the VSSE were ruled by the Organization Statute which was issued not by the university itself but by the Ministry of Education. Nowadays, the autonomy for the higher schools is guaranteed by the law that enables the schools to issue their own internal rules. Currently, the University of West Bohemia has accepted all important internal rules. The most important is the Statute, which regulates the organization of the university.
Klíčová slova

Zpět

Patička