Přejít k obsahu


PROCESNÍ SCHÉMA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA (VEŘEJNÝCH) VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Citace:
ŠÍP, J., PODOLA, J. PROCESNÍ SCHÉMA ŘÍZENÍ PROJEKTŮ NA (VEŘEJNÝCH) VYSOKÝCH ŠKOLÁCH. In Sborník recenzovaných příspěvků z konference Grant Project Management. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-7318-953-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PROJECT MANAGEMENT PROCESS CHART AT (PUBLIC) UNIVERSITIES
Rok vydání: 2010
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Autoři: Mgr. Jaroslav Šíp , JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době probíhají diskuse o financování vysokých škol a o jejich reformě obecně. Jedním z deklarovaných cílů je vícezdrojové financování činností, ke kterým byly vysoké školy zřízeny. Celá řada z těchto aktivit se uskutečňuje ?projektově?, tj. podle předem stanoveného postupu řešení prací na vymezeném úkolu, přičemž jejich úspěšné splnění je ?oceněno? přiznáním nebo lépe řečeno uznáním finančních prostředků tvořících rozpočet projektu. S ohledem na velmi rozmanitou skladbu těchto projektů jsou vysoké školy nuceny zvládat pestrou škálu činností souvisejících s řešením jednotlivých projektů. Cílem příspěvku je především pokusit se o přiblížení problematiky (vědeckovýzkumných) projektů na vysokých školách a popsat jeden z možných přístupů, jak se s jejich řešením na akademické půdě úspěšně vypořádat a zvládnout rizika z projektů vyplývající. Příspěvek vznikl v rámci projektu OPVK č.: CZ.1.07/2.3.00/09.0091, EDU-PRO-EU.
Abstrakt EN: Universities are now undergoing debate concerning financial issues and their reforming generally. One of goals stated is multi source financing of activities for which universities were established. Considerable number of these activities is realized via various projects, i.e. accomplishing tasks given by framework according to procedure stated in advance, while their successful fulfilling is ?prized? by granting the money or by setting the expenses eligible. Variability of such projects taken in account, universities are forced to manage large scale of activities related to the accomplishment of the project goals. This paper first of all aims to take closer view at the (R&D) projects agenda at the universities and to describe a possible approach to successful dealing with projects and their risks at the academic field. The paper was prepared as a part of project OP Education for Competitiveness no: CZ.1.07/2.3.00/09.0091, EDU-PRO-EU.
Klíčová slova

Zpět

Patička