Přejít k obsahu


Potřebují vysoké školy státní maturitní zkoušku?

Citace:
COUFALOVÁ, J., VAŇKOVÁ, J. Potřebují vysoké školy státní maturitní zkoušku?. In Co s nimi? : chtějí vysoké školy nakládat s maturitními výsledky? : sborník 2011. Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, 2011. s. 12-16. ISBN: 978-80-87337-09-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , PhDr. Jana Vaňková
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na problematiku hledání optimálního modelu přijímacího řízení pro fakulty vzdělávající učitele (konstrukce vlastních testů, využití vnějších hodnoticích subjektů). V současné době se jeví jako potřebné, aby se státní maturitní zkouška stala součástí přijímacího řízení na vysokou školu, a to jednak jako zdroj objektivních informací o studentech (znalostní úroveň studentů, zájem o jednotlivé obory), jednak jako zdroj informací pro uchazeče (snazší orientace v systému přijímacího řízení). Má-li být výsledků maturitních zkoušek využíváno v procesu přijímání na vysoké školy, musí mít vysoké školy možnost podílet se obsahu zkoušky. Specifickou roli v tomto procesu by měly hrát fakulty připravující učitele.
Abstrakt EN: The paper focuses on the issue of finding an optimal model of admission for faculties of teachers education (design of own tests, use of external evaluation subjects). It seems to be currently necessary that the state graduation exam would be a part of admission to the university, both as a source of objective information about students (students' knowledge level, interest in various fields), as well as a source of information for candidates (easier orientation in the system of admission). If the results of graduation exams should be used in the admission process to universities, the universities must have the opportunity to participate in making a content of the exam. Faculties of teacher training should have a specific role in this process.
Klíčová slova

Zpět

Patička