Přejít k obsahu


Experience with application of REFA methodology for implementation production planning system

Citace:
BOZDĚCH, J., DUCHEK, V., ŘEHOŘ, J. Experience with application of REFA methodology for implementation production planning system. In Quaere 2012 : recenzovaný sborník příspěvků z interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 1153-1159. ISBN: 978-80-905243-0-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experience with application of REFA methodology for implementation production planning system
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: MAGNANIMITAS
Autoři: Ing. Jan Bozděch , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D. , Ing. Jan Řehoř Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Metodika REFA je velmi účinným nástrojem při zavádění nových řešení, ale i pro změny stávajících systémů. Zkušenosti s touto metodikou ukazují, že její aplikace může ve firmách nastartovat proces neustálého zlepšování. Dosahované výsledky jsou důkazem toho, že tento systém práce je schopen přinášet výsledky ve formě zvýšení produktivity práce s minimálními náklady na realizaci. Tento příspěvek uvádí studii, kdy bylo metodiky užito při tvorbě a zavádění kapacitního plánování ve středně velké strojírenské společnosti. Popisuje jednotlivé kroky při vytváření nového systému a jeho úskalí. V závěru příspěvku je uvedeno technickoekonomické hodnocení, které ukazuje přínosy z aplikace metodiky REFA.
Abstrakt EN: REFA methodology is a very effective tool for implementation of the new solution, but also to change the existing system. The experiences with this methodology show, that its application can start the process of continuous improvement of companies processes. The achieved results prove that this working system can bring results in the form of increasing working productivity with minimal implementation costs. This paper presents a study where the methodology is used in the creation and implementation of production planning in medium-sized engineering company. It describes the steps in creating a new system and its pitfalls. There is shown the technical-economic evaluation in the conclusion, which brings the benefits of the application of REFA methodology.
Klíčová slova

Zpět

Patička