Přejít k obsahu


Předsmluvní odpovědnost v případě prohlášení o záměru (Letter of Intent)

Citace:
MAREŠOVÁ, M. Předsmluvní odpovědnost v případě prohlášení o záměru (Letter of Intent). Bulletin advokacie, 2012, roč. 2012, č. 12, s. 37-38. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pre-contract liability in case of Declaration of intent (Letter of Intent)
Rok vydání: 2012
Autoři: JUDr. Marcela Marešová
Abstrakt CZ: Letter of Intent je písemný dokument obvykle ve formě dopisu, který předběžně vymezuje obsah budoucí smlouvy mezi stranami. V českém právním řádu nemá tento zahraniční institut přesnou podobu; může se však blížit smlouvě o smlouvě budoucí, vůči které má však řadu rozdílů. Zásadní odlišností je právní nezávaznost tohoto dokumentu, přestože má určité hmotněprávní účinky např. v oblasti odpovědnosti za škodu. Z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR jednoznačně vyplývá, že v případě dobré víry jedné strany ohledně uzavření budoucí smlouvy vyplývá odpovědnost druhé strany za škodu, kterou tím způsobí.
Abstrakt EN: Letter of Intent is a written document, usually in a form of a letter that preliminarily defines the content of future agreement between the parties. In the Czech legal system, this foreign institution doesn´t have an exact form; it is similar to Agreement on Future Agreement, however, there are several differencies. The essential difference is that this document is legally non-binding, although there are some material effects, e.g. in the area of responsibility for damage. The Supreme Court´s decision unambiguously implies that if one party is in good faith in future conclusion of an agreement, the other party is liable for the damage caused to the first party in case the agreement is not concluded.
Klíčová slova

Zpět

Patička