Přejít k obsahu


Quantum Diffusion and Periodic Reactions

Citace:
MAREŠ, J.J., HUBNÍK, P., ŠESTÁK, J. Quantum Diffusion and Periodic Reactions. In Selected properties of functional materials. Kanina : OPS, 2013, s. 319-329. ISBN: 978-80-87269-28-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Quantum Diffusion and Periodic Reactions
Rok vydání: 2013
Místo konání: Kanina
Název zdroje: OPS
Autoři: Jiří J. Mareš , Pavel Hubník , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Shodnost mezi Fickovým zákonem klasické difúze a fundamentální rovnicí kvantové mechaniky demonstruje souvzájemnost mezi makroskopicky pozorovanými periodickými procesy kde difúzní akce je vtělena do kvantového pohybu určeného pro široké rozmezí procesů Plankovou konstantou.
Abstrakt EN: Congruence between Flick law of classical diffusion and fundamental equation of quantum mechanics is shown demonstrating links with the macroscopically observed periodic processes where the diffusion action attains a special performance controlled by temperature independent quantum jiggling movement determined for a wide range of process by the Planck quantum constant.
Klíčová slova

Zpět

Patička