Přejít k obsahu


Projektování investičních celků

Citace:
DUCHEK, V. Projektování investičních celků. 1. vyd. Plzeň : Smartmotion s.r.o., 2013, ISBN: 978-80-87539-26-2
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Projection of capital units
Rok vydání: 2013
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Smartmotion s.r.o.
Autoři: Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kurzu je ukázat studentům postup při navrhování funkčního průmyslového zařízení. Průmyslovým zařízením se rozumí výrobní systém využívající zejména technologie obrábění. Návrh projektu výrobního sytému je založen na metodě systematického projektování. Znalost metody systematického projektování umožní absolventům kurzu aplikovat tuto metodu pro návrhy výrobních systémů založených na jiných technologiích než je obrábění. Kurz se detailně věnuje problematice výstavby strojíren v technických ale i právních a ekonomických souvislostech. Absolvent kurzu musí zvládat nejen obecně platné metodiky, ale chápat řešení konkrétních úkolu i v netechnických souvislostech, které představují významné limity pro technickou kreativní práci inženýra.
Abstrakt EN: The course aims to show students the process of designing functional industrial establishment. Industrial establishment means a production system which is using especially machining technology. The project proposal of production system is based on a method of systematic design. Knowledge of method for the systematic design will enable students to apply this method for the design of production systems based on technologies other than machining. The course focuses in detail on the issue of the construction of engineering works in technical as well as legal and economic context. Students must cope not only with generally valid methodologies, but to understand and deal with specific tasks in non-technical contexts that represent significant technical limits for the creative work of the engineer.
Klíčová slova

Zpět

Patička