Přejít k obsahu


Pozapomenuté právní instituty

Citace:
ADAMOVÁ, K., KNOLL, V., VALEŠ, V., BALÍK, S., ČERNÝ, M., GVARDOVÁ, K., HRDINA, A., JÁNOŠÍKOVÁ, P., JESTŘÍBKOVÁ, P., LOJEK, A., PODOLA, J., SALÁK, P., ULČOVÁ, S. Pozapomenuté právní instituty. 1. vyd. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014, 143 s. ISBN: 978-80-7380-512-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Forgotten Legal Institutions
Rok vydání: 2014
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová DSc. , JUDr. Vilém Knoll Ph.D. , JUDr. Bc. Václav Valeš Ph.D. , JUDr. et PhDr. Stanislav Balík , Doc. JUDr. Miroslav Černý Ph.D. , Kateřina Gvardová , Prof. JUDr. Antonín Hrdina DrSc. , JUDr. Petra Jánošíková Ph.D. , Petra Jestříbková , JUDr. Antonín Lojek Ph.D. , JUDr. Bc. Jan Podola Ph.D. , JUDr. Pavel Salák Ph.D. , Simona Ulčová
Abstrakt CZ: Sjednocující téma monografie tvoří polozapomenuté právní inistituty. Na dvanácti příkladech popisuje obsah, vývoj a význam vybraných právních insitutů. Všechny kapitoly mají právněhistorický charakter a týkají se oblasti práva občanského, procesního, kanonického, horního, trestního a finančnícho. Jednotlivé případy ilustrují, zda šlo o vývojově slepou uličku, zda se daný institut byl chopen transformovat do jiného, nebo zda se po určité pauze znovu objevil v platném právním řádu, a to zejména v novém občanskéhom zákoníku z roku 2012.
Abstrakt EN: The unifying theme of the presented monography consists forgotten legal institution. On the twelve eyamples is described the content, development and significante of selected legal institutions. All chapters are legally historical character and are devoted to civil material, process, canonical, mining, criminal and financial law. The individual cases illustrated that the concerned institute became a developmental dead end, whether it was able to transform into another, or after a certain pause again appeared in the Czech legal order, especially in the new Civil Code of 2012.
Klíčová slova

Zpět

Patička