Přejít k obsahu


Oddlužení podnikatelů v České republice

Citace:
KURZ, P. Oddlužení podnikatelů v České republice. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 354-365. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Debt discharge of entrepreneurs in the Czech Republic
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Patrik Kurz
Abstrakt CZ: V souvislosti s doznívající ekonomickou krizí se dostalo do popředí insolvenčního práva mimo jiné téma oddlužení podnikatelů. V této souvislosti má významnou roli zejména věřitel s pohledávkou z podnikatelské činnosti dlužníka, a to za situace, kdy je rozhodováno o povolení a schválení oddlužení dlužníka. Judikatura jak vrchních soudů, tak Nejvyššího soudu ČR do revizní novely insolvenčního zákona účinné od roku 2014 vyřešila mnoho typových situací, kdy postačovalo výkladem zákona vyrovnat rozdíly mezi dlužníky a věřiteli i mezi věřiteli s a bez pohledávek z podnikatelské činnosti dlužníka. Bez aplikace takovéto judikatury v současné době nebude povoleno a schváleno oddlužení dlužníka, kterému se přihlásil do insolvenčního řízení věřitel s pohledávkou z podnikání dlužníka, který nesouhlasí s oddlužením dlužníka. V tomto případě nebude povoleno či schváleno oddlužení dlužníku i přes to, že je u dlužníka dán předpoklad uspokojení 100 % přihlášených pohledávek. Věřitel s pohledávkou z podnikání za této situace znemožní oddlužení dlužníka. Na majetek dlužníka bude prohlášen konkurz, s tím, že ve většině řešených konkurzů je dosaženo podstatně nižšího uspokojení, oproti uspokojení, které by bylo možné provést v rámci plnění oddlužení. Obdobná situace nastane, bude-li věřitelem s pohledávkou z podnikání veřejnoprávní instituce (korporace).
Abstrakt EN: In connection with the lingering economic crisis, the topic of entrepreneurs´ debt discharge came to the fore of the insolvency law. In this connection has an important role especially a creditor witIh a claim from a debtor´s business activity in a situation when it is decided about the permission and approval of the debtor´s debt discharge. Jurisprudence of higher courts and also the Supreme Court of the Czech Republic until the auditing novel of insolvency law efficient from 2014 solved a lot of characteristic situations, when sufficed by the law interpretation to equalize differences between debtors and creditors and between creditors with and also without claims from the debtor´s business activity. Nowadays, without the application of this jurisprudence will not be permitted and approved a debt discharge of the debtor who enrolled to the insolvency procedure a creditor with a claim from the debtor´s business, who does not agree with a debtor´s debt discharge. In this case will not be permitted and approved the debt discharge to the debtor despite the fact of the supposition of satisfying one hundred percent of registered claims. The creditor with a claim from the business in this situation makes the debtor´s debt discharge impossible. To the debtor´s property will be declared bankruptcy. In the most of solved bankruptcies is reached substantially lower satisfying than the satisfying which would be possible to make within the realization of the debt discharge. The similar situation happens when the public law institution (corporation) will be a creditor with a claim from the business.
Klíčová slova

Zpět

Patička