Přejít k obsahu


Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích

Citace:
BENEŠOVÁ, E. Předsmluvní odpovědnost v pracovněprávních vztazích. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 195-203. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The precontractual liability in labor relations
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: JUDr. Eva Benešová LL.M.
Abstrakt CZ: Od 01. 01. 2014 byl do českého právního řádu zakotven institut předsmluvní odpovědnosti při jednání o uzavření smlouvy, který předchozí soukromoprávní úprava postrádala. Na základě principu subsidiarity občanského zákoníku k zákoníku práce se institut předsmluvní odpovědnosti uplatní i při jednáních v rámci procesu uzavírání pracovněprávních smluv (pracovní smlouvy, dohod konaným mimo pracovní poměr, dohody o změně pracovního poměru či dohody o jeho rozvázání). Cílem této práce je zamyšlení nad možnou aplikací tohoto institutu v oblasti pracovního práva, praktickými otázkami jeho použitelnosti a poukázáním na některé nejasnosti, na které z největší pravděpodobností odpoví až judikatura NS.
Abstrakt EN: The Institute of precontractual liability in contract negotiations was embodied in the Czech legal system on 1st January 2014. This new legislation has remedied the preceding private law legislation which lacked such an institute. By subsidiarity of the Civil Law Code to the Employment Code, the Institute of precontractual liability will apply in the situations relating to an employment contracts. This work endeavours to reflect the feasible application of this particular institue in the field of the employment law, practical questions and its aplicability. Also, it will try to highlight some ambiguity which will be most likely answered by decision of the High Court.
Klíčová slova

Zpět

Patička