Přejít k obsahu


Kinetic Phase Diagrams as an Enforced Consequence of Rapid Changing Temperature or Diminishing Particle Size: Thermodynamic Fundamentals and Limits

Citace:
ŠESTÁK, J. Kinetic Phase Diagrams as an Enforced Consequence of Rapid Changing Temperature or Diminishing Particle Size: Thermodynamic Fundamentals and Limits. In Thermal Physics and Thermal Analysis. Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017, s. 109-130. ISBN: 978-3-319-45897-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Kinetic Phase Diagrams as an Enforced Consequence of Rapid Changing Temperature or Diminishing Particle Size: Thermodynamic Fundamentals and Limits
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham, Switzerland
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c.
Abstrakt CZ: Inovativní sféra kinetických fázových diagramů jako zvláštní doména rutinních termodynamicky určených diagramů je přehodnocena při zdůrazňování její specifičnosti a praktického dopadu při studiu systému při rychlých změnách teploty (např. Chlazení). Požadavek na určitou hnací sílu za účelem provedení transformací je zkoumán. Zahrnuje sloučení vlivu ohřev-chlazení jako nerovnovážný termodynamický stav určitého vzoru "autonomie". Význam teploty je diskutován při měření v průběhu nekonstantních tepelných experimentů. Termodynamická legitimita při přejímání efektu programovaných teplotních změn při konstantní rychlosti topení je zkoumána a schválena. Důraz na důsledek termínu "teplota" při rychlém ochlazení má za následek návrh nové temnosti "tempericity". Velikost, jelikož je další stupeň termodynamické svobody pozorován a zkoumán pro problematiku nanomateriálů poskytující zjevnou analogii mezi teplotně závislou kinetickou Fázové diagramy a diagramy získané pro zmenšení velikosti částic. Specifické chování nanokompozitů je zkoumáno co se týče zakřivení částic, teplot transformace, rozpouštění nebo fázové separace atd. Rozšíření kinetického fázového diagramu na určitelnost nanosystémů, zahrnující termodynamiku rozšířenou o "jednu dimenzi" v důsledku silně zakřiveného povrchu částic.
Abstrakt EN: The innovative sphere of kinetic phase diagrams as a special domain of routine thermodynamic determined diagrams is re-evaluated while accentuating its specificity and practical impact when studying system under rapid changes of temperature (e.g., cooling). Requirement for a certain driving force in order to accomplish transformations is explored. It involves merger of heating–cooling as a nonequilibrium thermodynamic state of a certain sample ‘autonomy.’ The meaning of temperature is discussed when measured during inconstant thermal experiments. Thermodynamic legitimacy when assuming the effect of programmed temperature changes at the constant heating rate is examined and approved. Query about the implication of the term ‘temperature’ under rapid quenching results in a proposal of new tem ‘tempericity.’ Size as another degree of thermodynamic freedom is observed and investigated for the issue of nanomaterials providing the apparent analogy between the temperaturedependent kinetic phase diagrams and those obtained for diminishing particle size. Specific behavior of nanocomposites is explored regarding the particle curvature, temperatures of transformation, dissolution or phase separation, etc. Extension of kinetic phase diagram to the nanostate determinability, involving thermodynamics expanded by ‘one dimension’ as a result of severely contracted particle surface, is dealt with. The chapter contains 92 references.
Klíčová slova

Zpět

Patička