Přejít k obsahu


What Is the Physical and Operational Meaning of Temperature and Its Self-Measurability During Unsteady Thermal Processes Within Thermodynamic Concepts?

Citace:
HOLEČEK, M., MAREŠ, J.J., ŠESTÁK, J., HUBÍK, P. What Is the Physical and Operational Meaning of Temperature and Its Self-Measurability During Unsteady Thermal Processes Within Thermodynamic Concepts?. In Thermal Physics and Thermal Analysis. Cham, Switzerland : Springer International Publishing, 2017, s. 45-77. ISBN: 978-3-319-45897-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: What Is the Physical and Operational Meaning of Temperature and Its Self-Measurability During Unsteady Thermal Processes Within Thermodynamic Concepts?
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham, Switzerland
Název zdroje: Springer International Publishing
Autoři: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček , Jiří J. Mareš , Prof. Ing. Jaroslav Šesták DrSc., dr. h. c. , Pavel Hubík
Abstrakt CZ: Historická platnost termínů teploty a termoskopu je načrtnutá. Problém definice teploty a její pozorování (měření) je podrobně studován. Teplota je typicky definována pouze za rovnováhy a je předpokládána a analyzována podmínka samoměřitelnost. Jsou analyzován fyzikální a provozní význam teploty a její měřitelnost při neustálých (nerovnovážných) tepelných procesech. Zvláštní případ tepelné analýzy je často idealizované (při konstantních změnách teploty) a je termodynamicky zkoumán. Při extrémních teplotních změnách, jako v průběhu kalení, se navrhuje nový termín "tempericita". Rozvětvený pohled na sféry alternativní termodynamiky ukazuje umístění tepelné analýzy jako termodynamika a kalení jako termokinetika. Vyhodnocuje se nerovnovážná termodynamika při nekonstantní změně teploty. Praktické aspekty nerovnovážných teplot vlivem tepelné setrvačnosti a tepelných gradientů jsou specifikovány včetně případů modulovaných experimentů. Termodynamický popis zučebnic je podroben vlivu druhých teplotních derivací čímž se stává nejednoznačným a související tabulkové hodnoty jsou nejasné. Vedle termodynamika se onjevují termíny jako termotika a termokinetika. Klasický pojem ekvivalence práce a tepla je zpochybněn.
Abstrakt EN: Historical maturity of terms temperatura and thermoscope is sketched. Problem of temperature definition and observation (measurement) is studied in detail. Temperature is a typical averaged quantity clear-cut under equilibrium only. A self-measurability condition is implied, and some consequences are outlined. Physical and operational meaning of temperature and its self-measurability during unsteady thermal processes is analysed. Particular case of thermal analysis often idealized under constant temperature changes is thermodynamically examined. For extreme temperature changes as that during quenching, a novel term “tempericity” is proposed. Branched view to the spheres of alternative thermodynamics is shown locating thermal analysis as thermotics and quenching as thermokinetics. Non-equilibrium thermodynamics under a non-constant rate of temperature changes is analysed. Practical aspects of nonequilibrium temperatures due to heat inertia and thermal gradients are specified including cases of modulated experiments. Textbook thermodynamic description under the perceptible impact of second temperature derivatives becomes ambiguous and associated tabular values are unclear. Thermotics, thermokinetics, and the validity of the first and second thermodynamic laws are discussed bringing another dimension of the thermodynamic legacy. The concept of equivalence of work and heat is questioned. The chapter contains 126 references.
Klíčová slova

Zpět

Patička