Aktuality webu ZČU https://zcu.cz/ Děkany pedagogických fakult přijal primátor Martin Zrzavecký https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1343.html Od 19. do 21. února se v Plzni konalo jednání Asociace děkanů pedagogických fakult České a Slovenské republiky. Na čtyři desítky akademiků se zúčastnili jednání k aktuálním otázkám v oblasti učitelství. Součástí programu bylo i přijetí primátorem Martinem Zrzaveckým přímo na plzeňské radnici. <br> <p>Děkané se věnovali aktuálním otázkám postupu při akreditacích učitelských programů, hovořilo se o nových moderních metodách při výuce oborových didaktik a dalších aktuálních problémech.<br></p><p>Fakulta pedagogická ZČU mimo jiné představila předmět Reflexe a hodnocení výuky, který otevřela v akademickém roce 2016/2017. Předmět má zajistit kvalitu výuky na školách podle současných požadavků tzv. nové kultury vyučování a učení. V průběhu studia je rozvržen do dvou fází: jeho základy (ZRHV) se vyučují již ve fázi bakalářského stupně vzdělávání a v magisterském stupni následuje jeho završení (RHV). Smyslem předmětu je zabezpečit spojení mezi praktickou přípravou na výuku a dostatečně náročnou teorií, která má učitelům poskytnout prostředky pro zajištění kvality výuky, její průběžné zvyšování a pro ověřování účinnosti využívaných postupů různými způsoby reflexe. </p><p>Studenti se během studia ZRHV a RHV věnují podrobným rozborům videozáznamů výuky zaměřeným na výběr, didaktickou analýzu a hodnocení klíčových situací výuky – tj. takových situací, které nejvíce podmiňují kvalitu výuky. Svoje zkušenosti z rozborů studenti následně využívají při náslechových nebo výstupových praxích ve školách v součinnosti se svými vedoucími praxe z fakulty a s učiteli, v jejichž předmětu se praxe uskutečňuje. &nbsp; </p><p>Koncepce předmětu je výjimečná především ve dvou ohledech. Jednak tím, že v jeho rámci se uskutečňuje systematická spolupráce mezi oborovými didaktiky na fakultě, přičemž tato spolupráce výrazně podporuje rozvoj oborových didaktik a jejich součinnost s pedagogikou a psychologií. Podobná koncepce, která originálním způsobem využívá zahraniční inspirace tzv. reflektivní praxe ve vzdělávání učitelů, přitom v takto ucelené podobě doposud neexistuje na žádné jiné pedagogické fakultě v České republice. </p><p>Druhým výjimečným rysem předmětu je soustavná spolupráce s regionálním pracovištěm České školní inspekce. Díky ní mají studenti, budoucí učitelé, možnost seznámit se s reálnými postupy školních inspektorů při hodnocení výuky a získávají konkrétní představu o evaluaci výuky a hospitační praxi na školách. Ani tato možnost doposud u nás není na jiných pedagogických fakultách studentům k dispozici ve srovnatelně systematické podobě. </p><p>Palčivým problémem, o němž se v souvislosti s jednáním Asociace děkanů pedagogických fakult hovořilo, je nedostatek absolventů pedagogických fakult, kteří nastupují do praxe. Podle průzkumů Karlovarského a Plzeňského kraje bude v následujících šesti letech v těchto regionech potřeba více než tisíc učitelů, kteří budou muset nahradit učitele nekvalifikované nebo ty, kteří budou odcházet do důchodu. Palčivý nedostatek studentů, budoucích učitelů, je zejména u předmětů jako fyzika a matematika. Vedení Pedagogické fakulty ZČU chce proto do budoucna jednak získat akreditace pro co největší počet učitelských studijních programů, a také již nyní přijmout maximální počet studentů do dosud akreditovaných programů, zejména právě do oborů přírodovědných. </p> Wed, 21 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1343.html 2018-02-21T23:00:00Z Zrekonstruovaná menza se rozšíří také o zastřešenou terasu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1338.html <b></b>V lednu byla zahájena přístavba menzy v univerzitním kampusu na Borech. Jedná se o strategickou investici ZČU připravovanou v souladu s dlouhodobým záměrem na roky 2016 až 2020. Podle harmonogramu by měla být stavba dokončena do konce srpna 2018.&nbsp;<b></b> <p>Přístavba probíhá ve východní části budovy, tedy směrem ke sportovní hale, a jejím cílem je zvýšit komfort stravování nejen navýšením kapacity, ale také úpravou systému výdeje jídel.</p> <p>Nově vzniknou dvě výdejní místa, což by mělo podobně jako v menze v Kollárově ulici pomoci eliminovat vznikající fronty v době kumulovaného příchodu strávníků. Počítá se i s urychlením odevzdávání použitého nádobí, jež bude možné vrátit na dvou odkládacích místech. Kapacita myček se zvýší ze stávajících 800 ks za hodinu na 1200 ks za hodinu.</p> <p>Počet míst k sezení vzroste ze současných 350 na 450. Novinkou bude venkovní krytá terasa s kapacitou 65 míst, jež přispěje i k vylepšení celého kampusu.</p> <p>Do konce května by měla většina stavebních prací probíhat venku tak, aby co nejméně zatížila stávající chod jídelny. S končícím semestrem by mělo v červnu dojít k uzavření východní částí menzy a k napojení přístavby. V období červen až srpen bude v provozu západní část směrem k rektorátu a jižní část směrem k parkovišti. „<i>Do konce srpna by měla být akce zrealizovaná tak, aby začátkem zimního <a target="_blank" rel="nofollow"></a>semestru byla menza v nové podobě plně funkční,“</i> uvedl kvestor Petr Beneš s tím, že v harmonogramu prací je počítáno s tří- až čtyřtýdenní rezervou.</p> Náklady na přístavbu menzy činí 9 297 110 Kč bez DPH, pořízení gastro technologií a vybavení přijde na 1 510 497 Kč bez DPH. Tým zaměstnanců menzy se rozšíří o pět pracovníků. Mon, 19 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1338.html 2018-02-19T23:00:00Z ZČU získá nejvíce prostředků z výzvy Předaplikační výzkum pro ITI https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1328.html <b></b>Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) uspěla se dvěma žádostmi ve výzvě Předaplikační výzkum pro ITI (Integrated Territorial Investment) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Ze sedmi žadatelů získala ZČU nejvíce finančních prostředků, bezmála 197 milionů korun.<b></b><p><b></b></p><p></p> <p>Celková alokace výzvy Předaplikační výzkum pro ITI Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání byla více než 1,5 miliardy korun. O finanční prostředky se ucházelo celkem dvacet projektů v celkové hodnotě téměř 1,6 miliardy korun, úspěšných projektů bylo dvanáct. Mezi žadateli byly převáženě univerzity, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.</p><p>ZČU uspěla s projekty Výzkum a vývoj inteligentních komponent pokročilých technologií pro plzeňskou metropolitní oblast (INTECOM) a Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu (AMTMI).</p><p>Projekt INTECOM bude rozšiřovat výzkumné a vývojové kapacity centra NTIS na Fakultě aplikovaných věd spojené s technologiemi pro Průmysl 4.0. Projektový tým bude řešit v souladu se strategií RIS3 úlohy zaměřené na vývoj nových inteligentních komponent v oblastech automatizace, robotiky, umělé inteligence, monitorování, diagnostiky a zpracování signálů, jež jsou základními stavebními kameny Průmyslu 4.0. Důležitým aspektem projektu bude úzká spolupráce projektového týmu s firmami zajímajícími se o robotické, řídicí, diagnostické a monitorovací technologie. </p><p>Projekt AMTMI nabídne nová technická řešení pro moderní medicínské přístupy, které budou vyvíjeny v úzké spolupráci s odborníky v oblasti medicíny. Předmětem výzkumu bude softwarové modelování biologických dějů s klinickou aplikací, studium mikrostruktury orgánových soustav a jejich zobrazení, tvorba virtuálního modelu člověka pro klinickou a průmyslovou praxi, a vývoj znalostního datového a informačního systému. Cílem projektu je vytvoření matematicko-experimentálního modelového modulu a softwaru, který umožní využití anamnéz pacienta pro vytvoření „pacient-specific" modelu na základě dostupných klinických vyšetření. Cílem je také získat podrobný a přesný popis mikrostruktury tkání (orgánů), kvantifikovat mechanické vlastnosti tkání (modul pružnosti, mezní napětí, deformace) a zpřesnit virtuální model člověka na bázi „multi-body“ systémů a metody konečných prvků.</p><p>Cílem výzvy Předaplikační výzkum pro ITI je podpořit řešení výzkumných úkolů ve fázi před jejich uplatněním v praxi, které mají potenciál přispět ke zvýšení kvality života a produktivity práce s klesajícím podílem monotónních a fyzicky náročných profesí, a k zajištění udržitelného rozvoje. Finanční podpora obou projektů zvýší aplikační potenciál výsledků výzkumu a vývoje ZČU v praxi a povede k její užší spolupráci s aplikační sférou.</p><p> </p><p><i>Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).</i></p> Sun, 18 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1328.html 2018-02-18T23:00:00Z Fakulta aplikovaných věd zve na Večer otevřených dveří https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1333.html <p><b></b>Na čtvrtek 1. března připravila Fakulta aplikovaných věd (FAV) Západočeské univerzity v Plzni Večer otevřených dveří. Od 17 do 19 hodin zpřístupní výukové prostory a vybrané laboratoře ve své budově v Technické ul. 8.&nbsp;<b></b></p> Uchazeči o studium i jejich rodiče budou mít možnost získat všechny potřebné informace přímo od členů vedení fakulty. Pro účast je potřeba se registrovat do 25. února prostřednictvím webových stránek FAV. <br><br><p><i>„Protože na výběr vysoké školy mají vliv i rodiče, rozhodli jsme se zpřístupnit fakultu také v podvečerních hodinách, aby si i oni mohli prohlédnout prostory, kde probíhá výuka, a seznámit se s tím, co studentům nabízíme a jaká je uplatnitelnost našich absolventů,“ </i>říká Pavel Baroch, proděkan pro mezinárodní spolupráci a vnější vztahy FAV. Doplňuje, že den otevřených dveří se za velkého zájmu studentů středních škol uskutečnil už 24. ledna. </p> <p>Návštěvníci Večera otevřených dveří FAV budou mít možnost nahlédnout do zákulisí výukové i vědecké činnosti na fakultě, mohou se zúčastnit exkurzí do vybraných technických laboratoří, ve kterých se používají nejnovější měřicí a experimentální přístroje, seznámí se s unikátními metodami a technologiemi vyvíjenými a používanými na fakultě a budou moci diskutovat o možnostech studia a uplatnění absolventů FAV.</p> <p>Na večer otevřených dveří je nutné se přihlásit prostřednictvím <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegWCW9Jt6zun3xknUKfZrsuAtjPIQC_Px4oq1P4LdV6aGIaA/viewform" target="_blank" rel="nofollow">registračního formuláře</a>, a&nbsp;to nejpozději do neděle 25. února. </p> <p>Přihlášky ke studiu na FAV se podávají elektronicky do 31. března 2018 u bakalářských programů a do 8. června 2018 u magisterských programů. Uchazeči o přijetí k bakalářskému studiu neskládají přijímací zkoušku. Přijati mohou být na základě dvou přijímacích kritérií, jimiž jsou studijní průměr na střední škole za poslední tři pololetí (do 1,6), či výsledek národní srovnávací zkoušky obecných studijních předpokladů či matematiky (min. 75 %). Dalším faktorem je úspěšnost ve fyzikální, matematické či logické olympiádě ministerstva školství a programátorské soutěži PilsProg. </p> <p>Svou šanci na přijetí si uchazeč může spočítat na webu&nbsp;moje&nbsp;FAVKa&nbsp;v&nbsp;rubrice&nbsp;<a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.mojefavka.zcu.cz/#/sancomat">Šancomat</a>.&nbsp;Na stejných <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.mojefavka.zcu.cz/#/">webových stránkách</a> najdou uchazeči také podrobné informace o přijímacím řízení a studijních programech.&nbsp;</p> Sun, 18 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1333.html 2018-02-18T23:00:00Z Děkani pedagogických fakult Česka a Slovenska se budou radit v Plzni https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1329.html <p>Fakulta pedagogická ZČU přivítá&nbsp; ve dnech 19.- 21. 2. 2018 téměř&nbsp; čtyři desítky členů vedení pedagogických fakult z České a Slovenské republiky na tradičním setkání Asociace děkanů.&nbsp;<br></p> Akademici se budou radit o společném postupu při akreditacích učitelských programů a při zvyšování kvalifikace svých pracovníků. Stranou zájmu nezůstanou ani otázky nových moderních metod při výuce oborových didaktik. <br><br>Významné hosty přijme na starobylé plzeňské radnici primátor Martin Zrzavecký a program vyvrcholí exkurzí do Plzeňského Prazdroje. &nbsp;<br><br>Asociace děkanů se schází dvakrát ročně - střídavě v České republice a na Slovensku. Naposledy byla Fakulta pedagogická jejím hostitelem v roce 2007.&nbsp;<br> Thu, 15 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1329.html 2018-02-15T23:00:00Z DESING+ opět propojil studenty fakult navzájem i s firmami https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1326.html <p>Celkem 96 posluchačů Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) se letos zúčastnilo výukového projektu DESING+. V něm se učí studenti spolupracovat v interdisciplinárních týmech a řešit témata zadaná průmyslovými podniky. <br></p> <p>Výsledkem několikatýdenní práce studentů jsou pak návrhy vysoce konkurenceschopných technických produktů. Unikátní projekt se letos konal počtrnácté. Týmy s nejúspěšnějšími návrhy se v dubnu zúčastní mezinárodního workshopu DESING+ v bavorském Deggendorfu. </p><p><i>&nbsp;„Pokud vím, jedná se skutečně o ojedinělý projekt, kdy studenti propojují konstrukční schopnosti a kreativitu, učí se spolupracovat i řešit se zástupci firem jejich aktuální odborné problémy,“ </i>říká profesor Stanislav Hosnedl z katedry konstruování strojů Fakulty strojní, který na ZČU interdisciplinární projekt DESING+ založil, rozvíjí a garantuje. &nbsp; </p> <p>V letošním akademickém roce se projektu zúčastnili studenti z Fakulty strojní (53), Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara (8), Fakulty zdravotnických studií (14), Fakulty ekonomické (14) a Fakulty elektrotechnické (7). V jedenácti navzájem si konkurujících interdisciplinárních týmech, složených obvykle ze tří až čtyř konstruktérů, jednoho designéra a jednoho až čtyř dalších specialistů, studenti řešili konstrukční a designérské návrhy na čtyři témata: <i>Rozdělovač drobného materiálu, Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy, Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city, Volant a přístrojová deska studentské formule SAE.</i> </p> <p>Na zadaných projektech pracovaly týmy pod vedením zvolených studentských manažerů a jejich zástupců ve třinácti týdnech zimního semestru. Řešení předcházely tři motivační workshopy, školení manažerů i tři workshopy připravené externími odborníky z ENGEL Kaplice, HACKERLY Praha a ŠKODA TRANSPORTATION Plzeň/Praha. </p> <p>Ve dnech 6. a 7. února pak obhajovalo výsledky svých projektů formou závěrečných soutěžních prezentací devět z jedenácti týmů. <i>„Jedná se o aktivitu nad rámec studijních povinností účastníků. Také závěrečná soutěžní prezentace je dobrovolná, a proto zcela respektujeme, že dva týmy se nakonec rozhodly se nezúčastnit,“</i> vysvětluje Stanislav Hosnedl.</p> <p>Hodnotitelské komise sestávaly ze zástupců zadavatelských a partnerských podniků a všech pěti zúčastněných fakult ZČU. Hodnotila se především aplikovatelnost v praxi, úroveň konstrukčního a designérského řešení, systematičnost řešení a úroveň dokumentace, prezentací a týmové práce. Představitelé zadavatelských institucí oceňovali vysokou a trvale rostoucí komplexní úroveň kreativity a provázanost řešení výsledků jednotlivých projektů.</p> <p>&nbsp;Na prvních oceněných místech se umístily týmy: </p><p><b><u>Rozdělovač drobného materiálu</u></b> <b>- </b>zadáno firmou ENGEL strojírenská spol. s r.o., Kaplice: </p> <p>Lenka Vitásková – manažerka, Monika Knoplová, Karolína Pačisková, Lukáš Padua, Zdeněk Janota (FST), Hana Vykysalová – zástupkyně manažerky (FDULS), Jitka Kršová (FZS) </p> <p><b><u>Elektrická tříkolka pro tělesně postižené a starší osoby s handicapem rovnováhy</u></b><b> -</b> zadáno firmou Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten, a Technische Hoschule Deggendorf: </p> <p>Alena Švelchová – manažerka, Jiří Dekastello, Pavel Hamrle, Ondřej Nezbeda, Gabriela Šimlová (FST), Martina Kačmarská – zástupkyně manažerky (FDULS), Alena Doubková (FZS), Kateřina Bajgarová, Michal Fiala (FEK) </p> <p><b><u>Inteligentní vybavení pro odpočinek ve veřejných interiérech budov smart city</u></b> <b>- </b>zadáno firmou GoRest s.r.o., Plzeň: Jiří Šizling – manažer, Michal Černý, Martina Kolářová, Karel Nekut, Jan Petrovitz (FST), Žaneta Kuncipálová, Tereza Šustáčková (FZS), Lucie Samcová, Michaela Vondrová (FEK) a Václav Plic (FEL) </p> <p><b><u>Volant a přístrojová deska studentské formule SAE - </u></b>zadáno UWB Racing Team Pilsen, Západočeská univerzita v Plzni: Kateřina Kašová – manažerka, Stanislav Vrba, Helena Průchová (FST), Tereza Šustáčková (FZS)<u></u></p> <p>Kromě jmenovitých diplomů ZČU a certifikátů od zadavatelských firem pro všechny studenty jsou významným výsledkem užitné vzory a průmyslové vzory na originální části navržených řešení. Dosud jich Úřad průmyslového vlastnictví udělil více než 30. Odměnou je jistě také možnost představit nejlepší týmové práce na každoročně pořádaných mezinárodních workshopech DESING+. Ten letošní se uskuteční v dubnu v Deggendorfu, pořadatelem bude Technische Hochschule Deggendorf. </p><p><i></i><i>V projektu DESING+ studenti spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu při řešení projektů zadávaných a konzultovaných českými i zahraničními průmyslovými partnery. Od roku 2004 se projektu zúčastnilo již přes 1200 studentů z pěti fakult Západočeské univerzity, kteří ve 175 týmových projektech řešili 44 různých témat. Do projektu již bylo, příp. stále je zapojeno 16 českých a německých průmyslových a institucionálních partnerů. Projekt DESING+ se koná pod záštitou rektora ZČU Miroslava Holečka.</i></p> Mon, 12 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1326.html 2018-02-12T23:00:00Z Na Dětské univerzitě promovaly desítky malých školáků https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1319.html <p>Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni uspořádala na podzim čtvrtý ročník Dětské univerzity. Slavnostní promoce úspěšných 122 absolventů proběhla ve čtvrtek 8. února v aule budovy ZČU v Jungmannově ulici.<br></p> <p>„<i>Žákům základních škol touto formou umožňujeme seznámit se s vysokoškolským prostředím. Prostřednictvím praktických a tvůrčích aktivit se učí dívat se na svět zvídavě, klást si otázky a vlastní činností na ně nacházet odpovědi. Dětská univerzita je určena žákům obou stupňů základních škol. Věříme, že se s účastníky za několik let setkáme jako se studenty některé z fakult Západočeské univerzity," </i>říká děkan pedagogické fakulty Miroslav Randa.</p> <p>Chlapci a děvčata ze základních škol a nižších ročníků gymnázií docházeli na fakultu jednou za týden a účastnili se zde zajímavých přednášek a workshopů z matematiky, fyziky, technické výchovy, chemie, biologie, výpočetní techniky, ale také hudební a výtvarné výchovy, německého jazyka, anglického jazyka, pedagogiky, historie a tělesné výchovy. Tradičně se na výuce také podílely Centrum robotiky, firma Pilsen Steel a Zoologická a botanická zahrada města Plzně.</p> <p><i>„Velký zájem byl o pokusy s tekutým dusíkem, magnety či o strojní a ruční obrábění materiálů. Zájem vzbudily i aktivity ostatních kateder. Premiérově mezi děti přišel autor</i>&nbsp;‚<i>zvířecích</i>‘<i>&nbsp;večerníčků, senátor Václav Chaloupek</i>," uvedl garant Dětské univerzity Josef Kepka.</p> <p><i>„Mé dcery patří mezi tzv. MIND děti – děti mimořádně intelektově nadané. Může se zdát, že vše je jen růžové, ale opak je leckdy pravdou.&nbsp; Není zrovna jednoduché nadchnout je pro kroužky, neboť mají relativně vyhraněné zájmy a ochotné jsou dělat zásadně jen to, co je skutečně baví, a jen tehdy, pokud v aktivitách, do kterých se mají zapojit, vidí smysl,“</i> říká maminka dvojčat Anny a Hany s tím, že obvyklé dětské činnosti v očích jejích dcer často neobstojí. </p> <p><i>„Obě jsou velmi puntičkářské a často také kritické, pokud lektor jejich touhu po poznání nenaplňuje. To však neplatí o Dětské univerzitě. Té se obě dcery zúčastnily již podruhé a nebylo lekce, která by je nenadchla.&nbsp; Na rozdíl od kroužků, které se jim snažíme nabízet, a ony o ně nestojí, nám vždy samy připomínají, že čtvrtek je jejich den pro univerzitu,“</i> doplňuje matka žaček druhé třídy, jež podle jejích slov nejvíce zaujaly kurz Tekutý dusík, Strojní a ruční obrábění a Badatelské pokusy s octem a sodou. </p> <p>Ve spolupráci s Plzeňským krajem, Nakladatelstvím Fraus a dalšími partnery se na podzim roku 2018 uskuteční pátý ročník akce, která navazuje na Komenského „Školu hrou“. Více informací se mohou zájemci už nyní dozvědět na <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://deti.zcu.cz/cs/clanek/1-informace">webu Dětské univerzity</a>.<br></p><br> Thu, 08 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1319.html 2018-02-08T23:00:00Z Studenti i zaměstnanci mají stále možnost přispět k vylepšení kampusu ZČU na Borech https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1239.html Stačí, aby vyplnili online pocitovou mapu, do níž vyznačí a okomentují oblíbená místa i ta, kterým se z nějakého důvodu raději vyhýbají. Nasbírané informace budou využity ke zpracování nové územní studie kampusu. Mapu je možné vyplnit do 15. února. <p>Od prosince loňského roku se mohou studenti i zaměstnanci Západočeské univerzity v Plzni vyjádřit k tomu, jaká místa univerzitního areálu na Borech se jim líbí, která ne a co by se kde mělo změnit. Doposud svůj názor sdělilo více než 600 lidí. Nejčastěji se jejich komentáře týkají centrálního prostranství, prostorů před vstupy do jednotlivých fakult nebo bezprostředního okolí kampusu.</p><p>Kde vám je v areálu příjemně a kde naopak ne? Kam chodíte rádi relaxovat a jaké místo stojí za změnu? To jsou čtyři otázky, na něž může každý jednoduše odpovědět prostřednictvím online mapy, jež je <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.pocitovemapy.cz/zcu-2017/">na webovém odkazu</a>&nbsp;dostupná do 15. února. Hned poté budou souhrnné výstupy zveřejněny.</p><p>Průzkum, který stejnou formou provádělo také město Plzeň, pro Západočeskou univerzitu v Plzni realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Na pocitovou mapu zástupci obou organizací naváží elektronickým dotazníkem, následovat budou workshopy pro studenty a zaměstnance. </p><p>Výsledkem šetření budou podklady pro kvalitní zadání soutěže na územní studii kampusu. Tato studie bude sloužit ZČU jako podklad pro plánování rozvoje univerzitního areálu pro dalších 15 - 20 let.</p><p>Další informace o projektu a jeho průběhu jsou uvedené <a target="_blank" rel="nofollow" href="/media/Kampus.html">na webu ZČU</a>.</p> Wed, 07 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1239.html 2018-02-07T23:00:00Z Technická olympiáda otevírá středoškolákům dveře na univerzitu https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1318.html Ve čtvrtek 8. února se v prostorách Fakulty elektrotechnické uskutečnila prezentace a vyhodnocení prací pátého ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje.<br> Technická olympiáda Plzeňského kraje je soutěž týmů tvořených dvěma až čtyřmi žáky z jedné střední školy a vedených jejich pedagogem. Soutěží se v řešení tematických okruhů technických problémů. Západočeská univerzita poskytuje možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům a také žákům umožňuje využít laboratorní prostory k potřebným měřením v rámci experimentů. Na průběhu Technické olympiády se podílí všechny technické fakulty ZČU.<br><br><i>"Díky tomu, že žáci mohou využít univerzitní laboratoře a konzultovat svůj postup s odborníky, poznávají prostředí naší univerzity velmi zblízka. I to jistě přispívá k tomu, že řada z účastníků Technické olympiády pak volí pro studium právě Západočeskou univerzitu," </i>říká rektor Miroslav Holeček.<br>&nbsp;<br>Z letošních 33 soutěžních prací porotu nejvíce zaujala robotická ruka CCRA Milana Nedomy a Jana Czapka z VOŠ a SPŠ elektrotechnické v Plzni, automatická linka Jana Mulače a Petra Krieglsteina ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara nebo pokročilá recyklace odpadních plastů týmu z Gymnázia, Plzeň, Mikulášské náměstí ve složení Petr Velkoborský, Pavel Kubíček, Jakub Klas a Filip Duda. Mezi nejvýše oceněnými pracemi byly také vzdálený senzorický monitorovací systém - meteostanice, CMS - Cheap magnetron sputter, model vodíkového automobilu nebo simulace inteligentního domu.<br><p>Za všechny výše uvedené projekty byli jejich autoři oceněni tabletem. Ceny jednotlivým týmům předal hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a rektor Západočeské univerzity Miroslav Holeček. Slavnostního vyhlášení se zúčastnila také náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová.</p> <p>Jednotlivá témata vypisuje Západočeská univerzita v Plzni. Soutěžilo se ve třech sekcích:<br> &nbsp; &nbsp; I. &nbsp; Teoretické práce – projekt s praktickým experimentem<br> &nbsp; &nbsp; II. &nbsp; Praktické práce – vytvoření fyzického modelu<br> &nbsp; &nbsp; III. &nbsp; Praktické práce – vytvoření virtuálního modelu</p><p></p><p>V každé sekci se soutěží ve dvou kategoriích, a to gymnázia a ostatní střední školy. </p> <p>Do letošního ročníku Technické olympiády Plzeňského kraje se přihlásilo 12 středních škol:</p> <p>• Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347</p> <p>• Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21</p> <p>• Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23</p> <p>• Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115</p> <p>• Sportovní gymnázium Plzeň</p> <p>• Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56</p> <p>• Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99</p> <p>• Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2</p> <p>• Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109</p> <p>• Střední průmyslová škola, Tachov, Světce 1</p> <p>• Střední škola informatiky a finančních služeb, Plzeň, Klatovská 200 G</p> <p>• Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85</p>Akci realizuje Plzeňský kraj ve spolupráci se ZČU.<br><br><img src="https://info.zcu.cz/img/plzensky-kraj.png" title="Image: https://info.zcu.cz/img/plzensky-kraj.png"><br>&nbsp; Wed, 07 Feb 2018 23:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_1318.html 2018-02-07T23:00:00Z Studenti se utkali na olympiádě techniky https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_940.html Jedenáctý ročník Olympiády techniky Plzeň uspořádala v úterý 23. května v plzeňském kongresovém centru Courtyard-Marriott katedra matematiky, fyziky a technické výchovy pedagogické fakulty. Zúčastnilo se ho téměř 50 studentů z devíti univerzit pěti států.<br> <p>Cílem akce je umožnit výměnu zkušeností mezi studenty učitelských oborů zaměřených na techniku, upozornit na nutnost kvalitního technického vzdělávání a na aktuální trendy ve výuce technických předmětů.<b><br></b></p> <p>Mezi prezentovanými projekty vynikl a to i svým ztvárněním projekt studentů z Pedagogické fakulty v Banské Bystrici představující zážitkovým způsobem středověké technické dovednosti. Tým studentů nastoupil k prezentaci oděn do středověkých obleků včetně loveckého i kuchařského vybavení. Pro odbornou porotu a diváky si připravili i drobné středověké pohoštění. Studentka Anastasia Karagiannopulou z Řecka uvedla výsledky svého výzkumu z oblasti využití sociálních sítí. Slovinská studentka Lara Koglot přijela do Plzně s projektem inovativních environmentálních proměn námořního mola v Portoroži. <br></p> <p>„<i>Silné zastoupení mají tradičně české univerzity. Výprava z brněnské Masarykovy univerzity doslova protlačila přes ucpanou dálnici D1 velké modelové kolejiště i s regulací a systémem pro řízení vlaků. Poprvé jsme na Olympiádě techniky Plzeň mohli přivítat i studenty Technické univerzity v Českých Budějovicích. Bratři Kůsovi přijeli s projektem v podobě zajímavé reálné závodní buginy plné nových řešení</i>,“ uvedl Jan Krotký z pořádající katedry.</p> <p>Nejvíce prezentujících a zároveň soutěžících bylo z domovské Západočeské univerzity v Plzni. K vidění byly projekty výzkumného i praktického charakteru. Kolektiv studenta Tomáše Průchy vyvinul model nákladní lodi ovládané mobilním telefonem s dosahem přes 50 metrů. Tato loď je plně funkční a slouží k distribuci krmiva pro ryby. Celý rok se studenti Martin Červený a Jiří Kratochvíl zabývali inovací modelu aerodynamického tunelu. Nová varianta je teď schopna měřit jak rychlost větru, tak i sílu, kterou je těleso z tunelu vytlačováno.<br></p> <p><b>Výsledky:</b> V sekci odborných didaktických a multimediálních prací ocenila prvním místem dalšího řeckého účastníka Vasileiose Kasiolase s prací o využití cloud computingu ve vzdělávání. V podsekci bylo druhé první místo uděleno zmiňovanému projektu středověkých technických dovedností slovenských studentů z Banské Bystrice. Skvělá druhá místa obsadily naše studentky a to Pavla Karpíšková s prací o hodnocení výrobků žáků a studentka Gabriela Kaufnerová s projektem „Děti pomáhají dětem“. Třetí místo obsadil student ze slovenské Nitry s inovativním internetovým rádiem a jeho kolega s multimediální podporou vzdělávání.</p> <p>V sekci odborných prací si odnesli první místo zaslouženě domácí studenti s modelem zavážecí loďky pro rybáře a studenti z Českých Budějovic s projektem stavby buginy. Také studenti z brněnské fakulty nezklamali a z Plzně si odváží krásná druhá a třetí místa. <br></p> <p>Soutěžní přehlídka se konala pod záštitou Západočeské univerzity v Plzni, Magistrátu města Plzně, společnosti Czech Didac a Svazu průmyslu a dopravy. <b>Letos byla doprovodnou akcí i vernisáž výstavy fotografa Čeňka Vladaře na téma Ženy a technika, která bude po dobu června a července zdobit vestibul fakulty pedagogické na Klatovské třídě 51.</b><br></p>Akce se uskutečnila za podpory města Plzně.<br><br><img src="https://info.zcu.cz/img/plzen-mesto.png"><br><br> Tue, 23 May 2017 22:00:00 GMT https://zcu.cz/u_noviny/index.html?file=/u_noviny/info/2017/info_940.html 2017-05-23T22:00:00Z