Nabídka studia

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zpět

Popis

Tento interdisciplinární program si klade za cíl seznámit studenty se základy aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství a to převážně v oblasti fyziky pokročilých technologií a materiálů. Studenti navíc získají poznatky i z dalších oborů, jako jsou matematika, mechanika, informatika a výpočetní technika, kybernetika, elektrotechnika, moderní fyzikální technologie či matematické modelování fyzikálních procesů.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V rámci tohoto programu si osvojíte nejrůznější fyzikální principy a zákonitosti, získáte znalosti a dovednosti z různých oblastí matematiky a mechaniky, seznámíte se základy programování, kybernetiky a elektrických měření. Proniknete do oblastí moderních plazmových technologií a materiálového inženýrství. Seznámíte se s širokým spektrem špičkových analytických přístrojů pro charakterizaci materiálů. Naučíte se aplikovat osvojené znalosti nejen při řešení teoretických úloh, ale především při experimentální práci v laboratorních podmínkách. V neposlední řadě se naučíte prezentovat dosažené výsledky a kriticky je hodnotit.

Jak se uplatním

Po absolvování tohoto programu budete výborně připraveni ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství. Hlavní uplatnění v praxi naleznete v odvětvích, kde se zavádí či využívají moderní fyzikální technologie a měřicí systémy. Získané znalosti z několika oblastí vám umožní se uplatnit i v dalších technických či společenských oborech či ve vědě a výzkumu. Interdisciplinarita tohoto oboru je základem pro vaše bezproblémové uplatnění i do budoucna.