Habilitační řízení

Nového docenta či docentku jmenuje rektor univerzity. Před samotným jmenováním ověřuje jejich vědeckou či uměleckou kvalifikaci takzvané habilitační řízení. Habilitační řízení začíná, jakmile uchazečka či uchazeč podá návrh děkanovi fakulty nebo rektorovi. Kromě životopisu, dokladů o dosaženém vzdělání a dalších dokumentů uvede také obor, ve kterém o habilitaci žádá. Nedílnou součástí návrhu je habilitační práce, již bude obhajovat. Může to být písemná práce přinášející nové vědecké poznatky, soubor dříve uveřejněných prací doplněný komentářem, tiskem vydaná monografie nebo umělecké dílo či díla. Pokud návrh nemá všechny náležitosti a uchazeč nedostatky neodstraní, děkan či rektor habilitační řízení zastaví. Jinak se ale návrh dostane k vědecké nebo umělecké radě fakulty či vysoké školy a vznikne pětičlenná habilitační komise (nejméně tři členové jsou z jiného pracoviště než z vysoké školy, kde se řízení koná), která jmenuje tři oponenty habilitační práce. Komise pak hlasuje, jestli se má uchazeč stát docentem, a další slovo má vědecká či umělecká rada.  Na veřejném zasedání se uchazeč vyjádří k posudkům oponentů a svoji habilitační práci obhajuje, pokud je úspěšný, navrhne-li ho rada jeho jmenování a souhlasí-li s návrhem rektor, jmenuje ho docentem. Celý proces jmenování docentem upravuje zákon 111/1998 Sb.

Obory pro habilitační řízení

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Geomatika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mechanika
 • Technická kybernetika

Fakulta ekonomická

 • Ekonomika a management

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika a informační technologie

Fakulta filozofická

 • Filozofie a dějiny vědy a techniky

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství

Jmenovací řízení

Nového profesora navrhuje vědecká nebo umělecká rada vysoké školy a prostřednictvím ministra se návrh dostává k prezidentovi republiky, který profesora jmenuje. Během celého procesu musí uchazeč - význačná a uznávaná osobnost ve svém oboru - prokázat potřebnou pedagogickou a vědeckou či uměleckou kvalifikaci. Předpokládá se, že uchazeč už byl na základě habilitačního řízení a po předložení habilitační práce jmenován docentem, nicméně ve výjimečných případech může rektor tento požadavek prominout. Vědecká nebo umělecká rada sestaví na návrh děkana či rektora pětičlennou komisi (nejméně tři členové jsou z jiného pracoviště než z vysoké školy, kde se řízení koná), komise posoudí uchazeče a doporučí jeho jmenování, nebo řízení zastaví. Na veřejném zasedání rady pak uchazeč vystoupí s přednáškou o koncepci práce a výuky v daném oboru. Po přednášce návrh na jeho jmenování schvaluje rada, předává ho ministrovi a ministr prezidentovi. Proces jmenování profesorem upravuje zákon 111/1998 Sb.

Obory ke jmenování profesorem

Fakulta aplikovaných věd

 • Aplikovaná fyzika
 • Aplikovaná matematika
 • Informatika a výpočetní technika
 • Mechanika
 • Technická kybernetika

Fakulta elektrotechnická

 • Elektroenergetika
 • Elektrotechnika a informační technologie

Fakulta strojní

 • Strojní inženýrství

Související dokumenty