HR_award_banner_web

HR Award

Ocenění HR Award uděluje Evropská komise výzkumným organizacím, implementujícím strategii HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers). Univerzitám by mělo přinést zejména zvýšený zájem zahraničních vědců, vědkyň a výzkumných pracovníků i pracovnic o působení na jejich pracovištích.

HR Excellence in research na ZČU

Mezi lety 2017 a 2021 úspěšně získalo i obhájilo prestižní titul HR Award celkem osm součástí ZČU. Nicméně z důvodu rozdílného harmonogramu plnění osmi různých akčních plánů se vedení ZČU rozhodlo, že se k HR Award přihlásí jako celá instituce.

Proto se v únoru 2022 rektor podepsal dopis, kterým se ZČU přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Dopis byl Evropskou komisí přijat v dubnu 2022, v té době také začala příprava celouniverzitní HR strategie pro výzkumníky a výzkumnice (HRS4R). Zpracováním byla pověřena pracovní skupina „Celouniverzitní HR Award a Plán rovných příležitostí“ pod vedením Mgr. Petra Šimona. Jednotlivé strategické dokumenty byly pravidelně konzultovány s vedením ZČU, to také celou HRS4R schválilo v březnu 2023. Dokumenty byly odeslány Evropské komisi k posouzení 12. 4. 2023.

Západočeská univerzita v Plzni obdržela prestižní známku kvality HR Award i na celouniverzitní úrovni 12. 6. 2023.

Ocenění pro součásti ZČU

V roce 2017 se čtyři součásti ZČU – Fakulta aplikovaných věd, Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Nové technologie – výzkumné centrum – přihlásily k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky (dále „Charta") a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (dále „Kodex")

Prestižní ocenění HR Award obdržely Fakulta elektrotechnická a Nové technologie – výzkumné centrum v prosinci 2018, Fakulta strojní v březnu 2019 a Fakulta aplikovaných věd v srpnu 2019. Součásti se tak zavázaly věnovat se péči o lidské zdroje. Konkrétně se zaměří na témata jako zkvalitnění pracovních podmínek, transparentní nábor výzkumných pracovníků, profesní růst výzkumných pracovníků, hodnocení zaměstnanců apod. Kroky vedoucí ke zlepšení výše uvedených oblastí specifikovaly součásti v akčních plánech a jsou povinny je naplňovat během následujícího dvouletého období.

Přínosy implementace HRS4R jsou značné, proto se k principům Charty a Kodexu postupně přihlašují další pracoviště univerzity - v červnu 2020 rozšířila skupinu oceněných součástí Fakulta filozofická, v listopadu téhož roku Fakulta pedagogická, v březnu 2021 Fakulta právnická a v říjnu 2021 Fakulta ekonomická. Cílem univerzity je nastavit personální procesy dle požadavků Charty a Kodexu a vytvořit zaměstnancům pracovní podmínky, které jim umožní osobnostní a kariérní rozvoj.

Mezi další přínosy získání certifikace HR Award patří i bonifikace při získávání projektů a zvýhodnění při čerpání režijních nákladů v projektech.

Aktivity související se získáním a udržením tohoto ocenění podporuje celouniverzitní projekt HR Award, registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006188.

Dokumenty k HR Award