Nabídka studia

Počítačové vědy

Zpět

Popis

Cílem studijního programu Informatika, specializace Počítačové vědy, je poskytnout studentům ucelené inženýrské vzdělání soustředěné na dovednost řešit problémy s využitím počítačů. Studijní program poskytuje studentům všechny potřebné nástroje: z oblasti informatiky jsou to především základní programátorské dovednosti umožňující efektivní realizaci řešení konkrétní úlohy v počítači. Kromě toho poskytuje také opory ve znalostech matematických, fyzikálních a dalších inženýrských nástrojů, které umožňují řešení úlohy v první řadě nalézt a formulovat. Takto vybaven je pak absolvent schopen porozumět moderním technikám používaným v pokročilých aplikacích výpočetní techniky a samostatně inovativní řešení problémů navrhovat.
Jelikož hlavním cílem studijního programu je poskytnutí kvalitního základu pro další studium, není součástí studijních povinností vypracování ani obhajoba bakalářské práce - ta je nahrazena méně rozsáhlým bakalářským projektem, který je obhajován samostatně.
Podrobnější informace najdete na webu katedry informatiky a výpočetní techniky. Další informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Součástí studia jsou základní programátorské znalosti a dovednosti, tedy zejména imperativní a objektově orientované programování (Python, C, C#, a další), datové struktury, algoritmizace a teoretická informatika. Dále jsou součástí studijního programu úvodní kurzy specifických disciplín počítačových věd: umělá inteligence a rozpoznávání, počítačové sítě, databázové systémy a počítačová grafika. Důležitou součástí studijního programu, umožňující porozumění postupům používaným v těchto disciplínách počítačových věd, je pak matematický základ: matematická analýza, lineární algebra, diskrétní matematika, numerické metody a úvod do pravděpodobnosti a statistiky. Součástí studijního programu pak jsou také předměty poskytující přehled o souvisejících technických oborech, jakými jsou např. fyzika, mechanika, geomatika a kybernetika, které studentům umožní vhled do aplikačních oblastí informatiky a porozumění při diskusi s odborníky z těchto oblastí.

Jak se uplatním

Studijní program je primárně koncipován jako příprava na navazující studium specifických disciplín počítačových věd: umělé inteligence, zpracování přirozeného jazyka, počítačové grafiky, medicínské informatiky, distribuovaných systémů a dalších. Pro tyto studijní programy je absolvent vybaven kvalitními znalostmi a dovednostmi, na kterých pak programy dále stavějí.
Současně je možné po absolvování studijního programu nalézt uplatnění v široké škále pracovních pozic v oblasti informačních technologií. Absolvent je zručným programátorem, zároveň také rozumí způsobům řešení netriviálních problémů a dokáže samostatně efektivní a inovativní řešení založená na moderních trendech navrhovat a implementovat. Tím se významně odlišuje od běžných pracovníků zaměřených na prostou implementaci předem zadaných postupů.