Nabídka studia

Učitelství fyziky pro střední školy

Zpět

Popis

Studijní program je zaměřen na přípravu učitelů fyziky na středních školách, případně i vyšších odborných školách. Je součástí tzv. sdruženého studia, ve kterém si uchazeč vybírá dva studijní programy z nabídky skupiny programů Učitelství pro střední školy, jeden hlavní (tzv. maior) a jeden přidružený (tzv. minor). Tento studijní program může být zvolen jako hlavní i jako přidružený a lze ho studovat pouze v kombinaci s programy Učitelství matematiky pro SŠ (FAV), Učitelství biologie pro SŠ (FPE), Učitelství geografie pro SŠ (FPE) nebo Učitelství chemie pro SŠ (FPE). Magisterský studijní program Učitelství fyziky pro střední školy přímo navazuje na bakalářské studium. U uchazečů je požadováno, aby prokázali splnění vstupních kompetencí – a to jak z oblasti fyziky, tak z oblasti pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky včetně absolvované praxe. Tyto kompetence uchazeči prokazují úspěšným zakončením bakalářského programu v oblasti fyziky se zaměřením na vzdělávání nebo jinou doložitelnou formou (např. kurzy CŽV).
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Studenti si osvojí komplexní znalost a porozumění pokročilých fyzikálních teorií a odpovídajících vědeckých metod, a to s ohledem na moderní pojetí výuky středoškolské fyziky. Jsou způsobilí ve formulování, analýze, řešení a diskusi problémů, jež se objevují v odborné fyzice, a následně jsou schopni tyto reálné problémy formou vhodných zjednodušení převést do výukového procesu. Tytéž znalosti prokazují i ve svém druhém aprobačním předmětu, a navíc umějí nacházet mezipředmětové vztahy a souvislosti, a to nejen v rámci své aprobace.

Jak se uplatním

Studijní program je koncipován tak, aby absolventi získali patřičné odborné kompetence, které jsou nezbytné k tomu, aby mohli na kvalitní odborné úrovni a s potřebnými metodickými a didaktickými znalostmi pracovat jako středoškolští učitelé fyziky a druhého oboru. Vzhledem k přírodovědně-technickému charakteru fakulty aplikovaných věd je důraz rovněž kladen na to, aby absolvent byl učitelem, který dokáže žákům zpřístupnit fyziku v širším kontextu jejích aplikací a který používá moderní principy komunikace vědy. Absolventi jsou rovněž plnohodnotně připraveni k působení na vyšších odborných školách.