Nabídka studia

Správa a řízení provozu budov

Zpět

Popis

Cílem specializace Správa a řízení provozu budov je rozšíření teoretických, a zejména praktických znalostí v oblasti péče o moderní budovy a jejich uživatele. Studium je určeno absolventům technických, ekonomických a právních programů, stejně jako odborníkům z praxe. Výuka reflektuje aktuální náročnost materiálového, konstrukčního, energetického, technologického a provozně ekonomického řešení moderních budov v sociálních a manažerských souvislostech. Moderní trendy v oblasti správy a řízení provozu pozemních staveb zahrnují zvyšování jejich komplikovanosti, snižování energetické náročnosti provozu a environmentálních dopadů v rámci tzv. udržitelného rozvoje společnosti, maximalizaci jejich flexibility a užitečnosti s dopadem na ekonomiku a náročnost zajištění jejich správy a provozu. Vedle toho je významnou odbornou oblastí i péče o novodobý stavební fond, zejména údržba a rekonstrukce budov. Zároveň narůstá i význam bezpečnosti provozu staveb – kromě požární bezpečnosti se jedná také o problematiku odolnosti staveb proti mimořádným účinkům (výbuch, povodeň, náraz vozidla) a ochranu jejich uživatelů.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Výuka specializace Správa a řízení provozu budov je interdisciplinární – zahrnuje předměty zaměřené na technické, environmentální, ekonomické a manažerské disciplíny tak, aby poskytnuté znalosti absolventovi umožňovaly efektivní management investičního portfolia i jednotlivých nemovitostí. Součástí studia je povinná odborná praxe u některého z průmyslových partnerů nebo u jiného vhodného subjektu dle volby studenta. Smluvními partnery studia jsou významné místní i nadnárodní stavební společnosti, developerské skupiny, jako např. Intercora, dále města i velké firmy, vlastnící, spravující nebo ke své činnosti využívající rozsáhlý nemovitý majetek – např. Škoda Auto a.s. či Letiště Praha a.s. apod.

Jak se uplatním

Absolvent specializace Správa a řízení provozu budov se uplatní v developerských společnostech, na odborech správy majetku samospráv či státních institucí, ale i ve finančních ústavech v oblasti úvěrování stavebních investic. Je vybaven kompetencemi pro zastupování budoucího vlastníka nebo uživatele při výběru vhodné nemovitosti pro akvizici a zajištění finančních prostředků na zainvestování. Dále dohlíží na funkčnost a provozní optimalizaci budoucí stavby již ve fázi jejího návrhu a realizace (tzv. commissioning). Ve fázi užívání stavby absolvent zajišťuje efektivní správu nemovitosti (asset či facility management) a spolupracuje s projekčním týmem a realizační firmou během stavebních úprav, změn či rekonstrukčních zásahů do budovy. Odborníci v této profesi jsou na pracovním trhu dlouhodobě obsáhle poptáváni.