Nabídka studia

Aplikovaná mechanika

Zpět

Popis

Hlavním cílem studia je další výchova a prohlubování znalostí absolventů magisterských studijních programů v oblasti vědecko-výzkumné činnosti. Jedná se zejména o oblasti matematického a počítačového modelování komplexních mechanických a biomechanických systémů, technických aplikací výpočtových a informačních systémů a experimentálních metod v mechanice. Absolventi se mohou zaměřit na výzkum, vývoj a aplikace matematických metod modelování pohybu, deformací a napjatosti staticky, teplotně a dynamicky namáhaných mechanických soustav. Dále se mohou věnovat vývoji, výzkumu a aplikaci matematických metod modelování tkání a orgánů v biomechanice člověka, rozvíjení matematických modelů, výpočtových metod, algoritmů a vývoj softwarových prostředků pro analýzu, syntézu a optimalizaci komplexních mechanických a biomechanických systémů.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Absolvent studijního programu získá hluboké znalosti zejména v oblasti zkoumání pohybu, deformací, napjatosti, životnosti a predikce porušování staticky, teplotně a dynamicky namáhaných mechanických a biomechanických systémů metodami analytickými, numerickými a experimentálními. Absolvent je schopen sledovat a v praxi uplatňovat moderní matematické, počítačové a experimentální metody modelování a simulace složitých mechanických a biomechanických systémů. Je schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své práce nejen odborné, ale i neodborné veřejnosti formou publikovaných článků a prezentací na vědeckých konferencích.

Jak se uplatním

Absolvent je připraven k tvůrčí technické i vědecké praxi a jeho uplatnění se předpokládá ve vývojových, výzkumných a akademických pracovištích vysokých škol či v biomedicínském výzkumu, a to jak v ČR, tak v zahraničí