Základní pravidla pro úspěšné absolvování

Pro úspěšné zakončení studia je nutné vystudovat 4 semestry vámi vybraného oboru (tzn. dva roky) a k tomu 2 semestry dalšího volitelného předmětu (tzn. jeden rok). Studovat je můžete i současně, vše je ale potřeba stihnout během 3 let.

Ze všeho nejdřív ale projdou zájemci o studium na U3V zápisem (květen, srpen – září), obdrží výkaz o studiu a jsou informováni o pravidlech studia.

Prezenční studium je soustředěné do bloků (90minutové přednášky), které probíhají zpravidla jedenkrát za čtrnáct dní po dvou vyučovacích hodinách, tj. celkem až osm setkání za semestr. Podle charakteru studovaného oboru se do výuky zařazují také praktické činnosti (laboratorní činnosti nebo cvičení) a exkurze. Prověrka znalostí bývá vždy ke konci každého semestru, a to zpravidla formou domácí práce (zpracování semestrální práce či řešení testových otázek) a po absolvování předepsaných náležitostí (60% úspěšné docházky v semestru a uznané písemné práce) je posluchačům uznán semestr studia.

Na zápočet má nárok každý, kdo za daný semestr splnil 60% docházku a zároveň odevzdal závěrečnou práci, kterou lektor uznal jako úspěšnou. Úspěšné zakončení každého semestru (docházka a písemná práce) je potvrzeno razítkem ZÁPOČET do indexu. Celkem je tedy zapotřebí získat 6 zápočtů neboli 6 razítek do indexu.

Absolventem se stává účastník U3V, který absolvoval výuku v rozsahu minimálně šesti předmětů a alespoň čtyři předměty z toho absolvoval v rámci jednoho studijního oboru.

Úspěšní absolventi budou po skončení příslušného školního roku pozváni k absolutoriu (promoci).

Okamžikem absolutoria se všechny nasbírané zápočty „škrtají“, a to i tehdy, má-li jich posluchač U3V více, než je třeba. Studovat se pak začíná nanovo.

I účastníci, kteří nechodí pravidelně nebo nechtějí psát závěrečné práce, se mohou na daný předmět přihlásit, zaplatit účastnický poplatek a chodit dle své chuti. Nezískají však osvědčení o absolvování.

 Úplná pravidla dostává každý účastník U3V při zápisu.