Nabídka studia

Učitelství výchovy ke zdraví pro základní školy

Zpět

Popis

Cílem studia je pedagogická příprava v souladu s požadavky současného kurikula pro základní vzdělávání. Východiskem studia je celostní model pojetí učitelské profese, celostní model v pojetí žáka (s ohledem na vzdělávací předpoklady žáka ZŠ) i kurikula, jehož těžištěm jsou pedagogické a psychologické disciplíny, oborové didaktiky předmětů a syntetizující disciplíny. Integrující složkou studia jsou náslechové, průběžné a souvislé pedagogické praxe a jejich reflexe, která se promítá do profesního portfolia.

Co se naučím

Absolvent se orientuje v jednotlivých odborných oblastech výchovy ke zdraví včetně oborové didaktiky. Na úrovni zapamatování, porozumění, aplikování a konstruktivně hodnoticího posouzení prokazuje kompetenční schopnosti v psychosociálních aspektech zdraví, rekreačních pohybových aktivitách, zásadách racionální výživy, rodinné výchově, sexuální výchově, ochraně člověka za mimořádných událostí, teoriích rizikového chování, zdravotních problémech dětí, zásadách první pomoci atd.

Jak se uplatním

Absolvent se může uplatnit jako kvalifikovaný učitel na základní škole. Ve vazbě na specializace jsou absolventi tohoto studia rovněž kvalifikováni pedagogicky působit v dalších výchovně-vzdělávacích institucích a zařízeních (např. v zájmové a umělecké oblasti, ve volnočasových a mimoškolních zařízeních atd.).