Areálová studia: bavorská studia

Zpět

Popis

Plzeň a Plzeňský i Karlovarský kraj jako regiony těsně sousedící s Bavorskem jsou logickými partnery bavorských firem i kulturních a vzdělávacích institucí. Je nanejvýš žádoucí, aby byly intenzivní kontakty na poli kulturním, hospodářském i vzdělávacím konečně zastřešeny i vysokoškolskou institucí, která má veškeré předpoklady pro zpracování česko-bavorské tematiky v oblasti projektů, odborných prací i oboustranných studijních kontaktů a která je zároveň zajímavým partnerem i pro subjekty z praxe.

Co se naučím

Získáte výbornou znalost německého jazyka a specifik bavorských dialektů jako regionálních variet spisovné němčiny. Budete tak moci rychleji a účinněji navazovat kontakty s bavorskými rodilými mluvčími, kteří tyto znalosti oceňují. Získané způsobilosti jsou tedy i důležitým aspektem sociálním.

Jak se uplatním

Budete disponovat praktickými dovednostmi, potřebnými v různých oblastech komerční i neziskové sféry či státní správy, jako je management, kulturní management, propagace regionu, rozvoj turismu, obchodní komunikace, legislativní rámec, projektový management apod. Studium vás vybaví rovněž kompetencemi v interkulturní komunikaci, vycházejícími ze znalosti jazykových, sociálních, historických a kulturních kontaktů sousedních zemí.