Nabídka studia

Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství

Zpět

Popis

Tento navazující magisterský program poskytuje studentům široké a ucelené vzdělání v oblasti aplikované fyziky a fyzikálního inženýrství, které nachází uplatnění v širokém spektru moderních technologií. Studijní plán výuky je postaven tak, aby navazoval na příbuzné bakalářské programy. Magisterský program doplňuje a rozšiřuje znalosti, dovednosti a kompetence studentů z předchozího nižšího stupně vzdělání. Klade důraz na získání hlubokých znalostí a dovedností především v oblasti fyziky a inženýrství pevných látek, fyziky plazmatu, fyziky tenkých vrstev, fyzikálně-chemických technologií vytváření nových materiálů a experimentálních metod jejich analýzy, ale i základních znalostí v oblasti matematicko-fyzikálního modelování či měření ve fyzikálních technologiích.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

V rámci tohoto programu podrobně proniknete do struktury a vlastností pevných látek, seznámíte se s procesy probíhajícími ve výbojovém plazmatu a jeho vlastnostmi a osvojíte si fyzikální principy experimentálních metod pro analýzu struktury, prvkového složení a vlastností materiálů. Dále se seznámíte s modelováním plazmatu, tepelných procesů a pevných látek na atomární úrovni. Naučíte se principy, charakteristiky, výhody a nevýhody vybraných pokročilých fyzikálně-chemických technologií pro přípravu tenkovrstvých materiálů a modifikaci povrchů a měřicích metod ve fyzikálních technologiích. Získáte i praktické dovednosti při realizaci experimentů pro přípravu tenkovrstvých materiálů fyzikálními metodami a při jejich podrobné analýze širokým spektrem metod. V neposlední řadě se naučíte vyhodnocovat, interpretovat a kriticky hodnotit dosažené výsledky.

Jak se uplatním

Tento program vás skvěle připraví k přímému vstupu do praxe, ale pokud budete mít chuť se i nadále vzdělávat, můžete si ještě více prohloubit znalosti v oblasti aplikované fyziky v rámci doktorského studia. Jako absolventi tohoto programu budete vysoce erudovanými odborníky, kteří najdou uplatnění v širokém rozsahu výrobních i nevýrobních aktivit, např. při zavádění moderních fyzikálních technologií a složitých měřicích a regulačních zařízení, ve vědě a výzkumu, ve školství, ale i v řídicím managementu především technicky orientovaných firem. Interdisciplinarita tohoto programu je základem pro vaše bezproblémové uplatnění i do budoucna.