Nabídka studia

Výpočty a design konstrukcí

Zpět

Popis

Tato specializace je součástí navazujícího akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Aplikovaná mechanika. Specializace je zaměřena na oblast technických výpočtů s prvky designu, přičemž při návrzích a optimalizacích konstrukcí jsou využívány moderní numerické výpočtové metody, jako je metoda konečných prvků, metoda konečných objemů nebo metoda hraničních prvků. Důraz při návrhu konstrukcí je kladen jak na statické, tak dynamické výpočty a dimenzování z hlediska mezních stavů. Prostor je věnován rovněž výpočtům s využitím moderních materiálů, jako jsou např. kompozitní materiály, a dále konstrukci strojů a metodám konstruování pomocí výpočetní techniky.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Absolvent programu získá hlubší znalosti z oblasti mechaniky kontinua, nekonvenčních materiálů a dynamiky mechanismů, dále z oblasti konstrukce strojů a zařízení a konstruování součástí pomocí CAD systémů, optimalizace při navrhování součástí a konstrukcí s ohledem na design, ve využívání komerčních softwarů a výpočetní techniky k realizaci numerického řešení složitějších matematických modelů či v problematice životnosti a spolehlivosti konstrukcí. Při modelování problémů se využívá moderní matematický aparát a aplikují se robustní metody numerického řešení a počítačového modelování problémů.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia najdete uplatnění zejména ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu technického i netechnického charakteru nebo ve výpočtových i konstrukčních odděleních průmyslových firem. Rovněž budete dobře připraveni pro studium v doktorském studijním programu Aplikovaná mechanika, popř. v příbuzných doktorských studijních programech.