Testování zaměstnanců na Covid-19

Aktualizováno 1. dubna 2021

Povinnost pro zaměstnance

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. března 2021, které nařizuje veřejným zaměstnavatelům testovat od 10. března zaměstnance na koronavirus, se vztahuje také na veřejné vysoké školy. 

Od středy 17. března 2021 je tedy pro přítomnost na pracovišti bezpodmínečně nutný nejvýše 7 dní starý negativní test na koronavirus.

Povinnost testování se nevztahuje:

 • na osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, v současné době nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní;
 • na osoby, které podstoupily očkování proti covid-19, v současné době nejeví žádné příznaky tohoto onemocnění a od aplikace druhé dávky očkovací látky (případně první dávky u jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní; 
 • na osoby, které pracují z domova – na základě dodatku č. 23 rozhodnutí rektora č. 24R/2020. Vzhledem k omezeným testovacím kapacitám proto univerzita vyzývá zaměstnance, aby v maximální možné míře využívali home office. 

S ohledem na omezenou testovací kapacitu na ZČU lze využít také veřejná testovací centra, kde lze podstoupit test hrazený ze zdravotního pojištění. V takovém případě zaměstnanec informuje svého přímého nadřízeného o výsledku testu. 


Testování

 • Je určeno prioritně pro zaměstnance, zejména pro ty, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytně nutná, a pro studenty ZČU
 • Test je bezplatný.
 • Před testem je nutné se zaregistrovat.
 • Od 25. března funguje nový rezervační systém. Zaměstnanci se v něm přihlašují k testování, které univerzita od 29. března zajišťuje ve spolupráci se Stodskou nemocnicí. Společné testovací místo pro celou ZČU je nově v Univerzitní knihovně na Borech. Současná kapacita testování zůstane zachována.
 • S sebou si přineste průkaz pojištěnce.
 • Testování zajišťují zaměstnanci a studenti Fakulty zdravotnických studií.
 • Používají se antigenní testy.
 • Vzorek se odebírá výtěrem z nosní dutiny, před provedením testu se doporučuje půl hodiny nejíst a nepít.
 • Výsledky testu budou známy do 15 – 20 minut. Zaměstnanci smí odejít na své pracoviště až po obdržení negativního výsledku. Vyčkejte proto na oznámení výsledku ve venkovních prostorách při dodržování minimálně dvoumetrových rozestupů. 
 • Od 1. dubna vám bude v případě pozitivního výsledku antigenního testu přímo na místě odebrán rovnou i PCR test.
 • Vedoucí zaměstnanci jsou povinni kontrolovat dodržování nařízení u svých podřízených. 
 • Cílem testování je minimalizovat možné rizikové kontakty.

 


Testovací místo

Od 29. března funguje jedno testovací místo pro celou ZČU:

Univerzitní knihovna Bory – univerzitní kampus, Univerzitní 18, Plzeň

Provozní doba pracoviště:

pondělí,   
úterý,
středa,
čtvrtek

8:00 – 12:30

 


Registrace

Zvažte prosím vhodný termín registrace v přímém vztahu k nutnosti pobytu na vašem pracovišti.

Upozornění: Registrovat se lze nejpozději 1 hodinu před plánovaným termínem odběru.

Postup registrace:

 1. Otevřete stránku covidtest.zcu.cz
 2. Klikněte na Rezervační systém testování covid-19
 3. Vyberte si datum a čas testu
 4. Potvrďte volbu Antigenní test
 5. Vyplňte všechna požadovaná pole
 6. Odešlete rezervační formulář
 7. Po úspěšné registraci přijde na vámi zadaný e-mail potvrzení.

V případě, že se nebudete moci dostavit, máte možnost termín zrušit, a uvolnit tak místo dalšímu zájemci.

 


Povinnosti při pozitivním výsledku testu

Od 1. dubna bude v případě pozitivního antigenního testu zaměstnanci přímo na místě proveden i PCR test.

V případě pozitivního výsledku je zaměstnanec povinen:

 • zamezit dalšímu přenosu infekce,
 • neprodleně nastoupit do domácí izolace,
 • sdělit tuto skutečnost svému přímému nadřízenému,
 • telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře.

 


GDPR

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR  9364/2021-1/MIN/KAN dne 5. 3. 2021 ze strany Západočeské univerzity v Plzni jakožto správce dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců v rozsahu: jméno, příjmení, číslo pojištěnce, kód zdravotní pojišťovny, datum provedení testu, výsledek provedeného testu na onemocnění COVID-19, důvod případné výjimky z povinnosti testování, a to za účely: 

a) umožnění osobní  přítomnosti zaměstnanců na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že byl zaměstnanec byl v posledních 7 dnech negativně testován na  SARS-CoV-2, pokud se na něj nevztahuje výjimka,
b)  předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců ke zpětnému proplacení příspěvku na antigenní testy. 

Právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů zaměstnanců ad a) je plnění právní povinnosti zaměstnavatele dle čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR - dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR  9364/2021-1/MIN/KAN, ze dne 5. 3. 2021, ad b) jsou oprávněné zájmy správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, jež je zájem na získání státního příspěvku na antigenní testy.

Osobní údaje vztahující se k testování zaměstnanců jsou zaměstnavatelem jako správcem uchovávány nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění zaměstnavatele jako správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. K databázi mají přístup pouze zaměstnanci, kteří byli pověřeni plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. 

V případě žádosti o podrobnější informace ke zpracování osobních údajů či požadavků na uplatnění svých práv podle předpisů na ochranu osobních údajů  (právo na informace, na přístup k osobním údajům, na opravu, resp. doplnění, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů, práva vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování) kontaktujte písemně Pověřence na ochranu osobních údajů ZČU Mgr. Ilonu Oplovou, na emailové adrese gdpr@service.zcu.cz.