Úřední deska

Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti doručované veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se považují za doručené patnáctým dnem po jejich vyvěšení.