Přejít k obsahu

Popis procesů v Akademickém senátu Západočeské univerzity v Plzni

Základní pravidla

 

Volby do AS ZČU a průběh jednání se řídí Volebním a jednacím řádem AS ZČU. Veškeré neverbální komunikace a sdílení informací a dokumentů jsou prováděny výhradně elektronickou cestou.

 

Harmonogram

Jednání pléna se zpravidla koná každou poslední středu v měsíci od 14:30 v UV115b. Předsednictvo se povětšinou schází ve středu od 16:30 v UV115b dva týdny před jednáním pléna.

 

Aktuální seznam členů AS ZČU a webové stránky AS ZČU

Aktuální seznam členů AS ZČU, členů předsednictva a členů komisí lze nalézt na webových stránkách AS ZČU na adrese http://senat.zcu.cz, kde jsou zároveň i zápisy z aktuálního funkčního období AS ZČU i z funkčních období předcházejících. Webové stránky jsou veřejně přístupné všem a spravuje je tajemník AS ZČU. Studentská komora AS ZČU má vlastní webovou stránku na adrese http://skas.zcu.cz, kterou spravuje pověřený člen SK AS ZČU.

 

Sdílení materiálů

Materiály jsou senátorům dodávány přes úložiště dokumentů na adrese http://doc.zcu.cz, ke kterému mají práva pro čtení a stahování pouze členové AS ZČU, členové senátních komisí a vedení ZČU. Práva pro ukládání a mazání mají předseda AS ZČU, místopředseda AS ZČU, tajemník AS ZČU a vedení ZČU. (Vedení ZČU: rektor, prorektoři, kvestor, kancléř / tajemník rektora, vedoucí legislativního odboru a tisková mluvčí ZČU. - [skupina as-rek]) Pro přístup do úložiště dokumentů je třeba se přihlásit pomocí orion loginu.

 

Komunikace

AS ZČU pro svou komunikaci využívá emailovou konferenci s adresou senat@list.zcu.cz, kterou moderuje tajemník AS ZČU a do které jsou automaticky přihlášeni všichni členové AS ZČU a členové komisí AS ZČU. Konference je uzavřená pouze pro její členy. Do konference lze přispět pouze z univerzitní adresy člena konference, příloha emailu nesmí přesáhnout velikost 10 MB a počet adres, na který se mail odesílá, musí být méně než 30. Zapojeny jsou standardní antivirové a antispamové filtry. SK AS ZČU má vlastní emailovou konferenci s adresou senat-studenti@list.zcu.cz, kterou spravuje pověřený člen SK AS ZČU.

 

Elektronická skupina

Pro přehlednost a jednoduchost je na https://grouper3.zcu.cz/skupiny zřízena skupina as-zcu, jejímiž členy jsou všichni členové AS ZČU a členové senátních komisí. Seznam lidí pro emailovou konferenci i seznam lidí pro úložiště dokumentů je načítán z této skupiny. Skupinu spravuje tajemník AS ZČU ve spolupráci s CIV. Pro zapsání do skupiny je potřeba mít orion login jako jednoznačný identifikační údaj v rámci ZČU v souladu se Statutem ZČU.

 

Elektronické hlasovací zařízení

Plénum AS ZČU využívá při přijímání usnesení elektronické hlasovací zařízení. Každý člen AS ZČU má svůj ovladač hlasovacího zařízení, který obdrží na začátku jednání a který na konci jednání vrátí. Hlasovat lze pouze v době, kdy je k tomu senátor vyzván předsedajícím. Hlasování se provede stisknutím jednoho z povolených tlačítek na ovladači a zvednutím ruky. Je-li hlas správně započítán, rozsvítí se na ovladači na dvě vteřiny zelená kontrolka a zároveň zmodrá pole s číslem na projekci u návrhu na usnesení. Informace o tom, kdo a jak hlasoval, jsou součástí zápisu.

 

Zápisy z jednání
- termíny vycházejí z volebního a jednacího řádu AS ZČU

Zápis z jednání pléna AS ZČU je vyhotoven tajemníkem AS ZČU, poslán předsedovi AS ZČU, případně místopředsedovi AS ZČU, ke korekci a do pěti pracovních dnů od jednání je rozeslán k připomínkování všem členům AS ZČU, členům komisí senátu, vedení ZČU a hostům přítomným na jednání. K zápisu je připojen formulář pro vyplňování připomínek. Připomínky lze zasílat do 13 dnů od jednání tajemníkovi AS ZČU. Tajemník AS ZČU došlé připomínky shromáždí a pošle je předsedovi AS ZČU k vyjádření. Připomínky, které budou předsedou AS ZČU vypořádány kladně, tajemník AS ZČU zapracuje do zápisu a tento konečný zápis rozešle spolu s přehledem vypořádání všech připomínek všem členům AS ZČU, členům komisí senátu, vedení ZČU a hostům přítomným na jednání do 21 dnů od konání jednání. Konečný zápis z jednání bez přehledu o vypořádání připomínek zašle tajemník AS ZČU všem děkanům fakult ZČU. Poté tajemník AS ZČU zveřejní konečný zápis na webových stránkách AS ZČU.

Zápis z předsednictva AS ZČU je vyhotoven tajemníkem AS ZČU, poslán předsedovi AS ZČU, případně místopředsedovi AS ZČU, ke korekci a do pěti pracovních dnů od jednání je rozeslán členům předsednictva AS ZČU, vedení ZČU a pozvaným hostům předsednictva. Poté tajemník AS ZČU zveřejní zápis z předsednictva na webových stránkách AS ZČU. Zápis z jednání předsednictva AS ZČU nemá připomínkové řízení.

 

Proplácení cestovních nákladů

Členům AS ZČU, členům komisí senátu a zástupcům v RVŠ lze proplácet cestovní náklady ze zdrojů AS ZČU vyhrazených ve fondu rektora. Proplácení cestovních nákladů je v souladu se směrnicí rektora.

Zakázka: 90 0001
Pracoviště: 90 112
Činnost: 1111

 

Příkazce operace: předseda AS ZČU (v zastoupení místopředseda AS ZČU)

Správce rozpočtu: tajemník AS ZČU (v zastoupení tajemník rektora)

Hlavní účetní: Bělíková Ludmila (v zastoupení Šašková Jana)

 

 

 

1. 5. 2011
Ing. Lukáš Bartoň

Patička