Přejít k obsahu


Optimalizace geometrie frézované součásti pro 3D tisk

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Optimalizace geometrie frézované součásti pro 3D tisk. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometry optimizatio nof milled component for 3D printing
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Základní myšlenkou funkčního vzorku je aplikovat metodu 3D tisku z kovového prášku na díl, který je běžně vyráběn konvenčním frézováním. Sada geometricky odlišných funkčních vzorků má za úkol ověřit, zda konstrukční změny provedené pro zjednodušení tisku mají vliv na funkci dílu. Nová koncepce dílce je navržena tak, aby bylo možné dílec tisknout včetně závitů a to v takové kvalitě, aby již nebylo nutné další doobrobení dílce.
Abstrakt EN: The basic idea of the function of the sample is applied a method of 3D printing from a metal powder on a part that is commonly produced by conventional milling. A set of geometrically distinct functional samples has the task of verifying whether the design changes made to simplify printing affect the function part. The new concept of the assembly is designed so that it is possible to print member including threads and in such a quality that is no longer necessary finishing other components.
Klíčová slova

Zpět

Patička