Nabídka studia

Biomechanika a mechanika moderních materiálů

Zpět

Popis

Tato specializace je součástí navazujícího magisterského akademicky zaměřeného studijního programu Aplikovaná mechanika. Představuje moderní komplexní systém disciplín, který spojuje technické a přírodní vědy. Důraz je kladen na matematické modelování složitých mechanických a biomechanických systémů při využití moderních výpočtových metod a robustních algoritmů řešení, jako je např. metoda konečných prvků, konečných objemů, metody homogenizace heterogenních prostředí, škálového přístupu modelování atd. Prostor je věnován jak teoretickým postupům matematického modelování, tak i základním experimentálním metodám v modelování procesů v oblasti aplikované mechaniky a biomechaniky.
Podrobnější informace a pokyny k podání přihlášky jsou uvedeny na stránkách fakulty v části přijímací řízení.

Co se naučím

Absolvent programu získá hlubší znalosti z matematiky, diskrétní mechaniky a mechaniky kontinua, mechaniky nelineárního a viskoelastického kontinua, dále z oblasti modelování heterogenních prostředí a newtonských a nenewtonských kapalin, modelování moderních nekonvenčních materiálů, z oblasti technických aplikací informatiky, počítačových sítí a paralelního programování – modelování v biomechanice člověka, z oblasti biomateriálů a materiálové chemie. Dále je v průběhu studia možnost doplnit si znalosti o lékařskou měřící techniku a modelování procesů v lidském organismu.

Jak se uplatním

Po úspěšném dokončení studia najdete uplatnění zejména ve výpočtových laboratořích, ve vývoji a výzkumu řady odvětví technického i netechnického charakteru, v oblastech lékařského výzkumu, v soudním lékařství atd. Oblasti výzkumu zaměřené na biomechaniku a mechaniku moderních materiálů jsou vysoce aktuální, rychle se rozvíjejí a z tohoto důvodu je potřeba inženýrů schopných komunikovat i s lékaři a společně s nimi využívat stále složitější medicínskou techniku s vysokou podporou výpočetní techniky. Rovněž budete dobře připraveni pro studium v doktorském studijním programu Aplikovaná mechanika, popř. v příbuzných doktorských studijních programech.