Informace pro zaměstnance – nouzový stav (COVID-19)

Po dobu vyhlášení nouzového stavu v ČR naleznete na této stránce informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Poslední aktualizace: 31. března 2020, 11:30

Koordinace nouzových opatření na ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který bude zasedat dle potřeby a koordinovat opatření podle aktuálního vývoje situace.

Informace rektora o aktuálních opatřeních na ZČU v souvislosti s epidemií koronaviru dostávají zaměstnanci neprodleně po jejich vydání k dispozici prostřednictvím e-mailové korespondence. Aktuálně platná mimořádná opatření vydaná rektorem ZČU jsou dostupná pro všechny zaměstnance také na stránkách legislativa.zcu.cz.

Další dokumenty nalezene v sekce Dokumenty pro zaměstnance na konci této stránky.

Předem děkujeme za respektování nařízení Vlády ČR a opatření rektora i v prostorách ZČU.

Zpět nahoru

Krizový štáb ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který bude zasedat dle potřeby a koordinovat opatření podle aktuálního vývoje situace.

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Členové

 • Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

  provozní záležitosti spojené s chodem univerzity,
  zajišťované ve spolupráci s CIV – provoz ICT

  email: kvestor@rek.zcu.cz

  telefon: +420 377 63 1061

 • doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

  komunikace s Plzeňským krajem (PK),
  komunikace s Magistrátem města Plzně (MMP),
  komunikace s externími subjekty

  email: duchekv@kto.zcu.cz
  mobil: +420 727 841 423

 • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 

  komunikace s fakultami nad studijní agendou,
  komunikace se studenty
  stránky s informacemi pro studenty

  email pro komunikaci s fakultami: sediva@rek.zcu.cz
  email pro komunikaci se studenty: hotline-studenti@rek.zcu.cz

  mobil: +420 735 715 844

 • RNDr. Petr Tomiczek, CSc., předseda Akademického senátu ZČU

  zasílání informací do AS ZČU,
  komunikace s členy  AS ZČU

 • Mgr. Dagmar Vokrová, vedoucí Kanceláře rektora a kvestora

  běžná agenda Krizového štábu

  email: vokrova@rek.zcu.cz
  telefon: +420 377 63 1003

 • Mgr. Lenka Caisová, Ph.D., vedoucí Odboru lidských zdrojů

  komunikace s KHS, FN a LF UK,
  komunikace se zaměstnanci, dotazy zaměstnanců

  email pro komunikaci s KHS, FN a LF UK: caisova@rek.zcu.cz
  email pro dotazy zaměstnanců: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz

  telefon: +420 377 63 1210

 • JUDr. Blanka Žižková, LL.M., vedoucí Odboru právního

  reakce na veškeré nařízení vlády, legislativní souvislosti, návrhy vnitřní legislativy

Zpět nahoru

Zajištění chodu univerzity

Úseky rektora a kvestora fungují v tzv. minimalistickém režimu, většina zaměstnanců vykonává práci z domova, čerpá OČR či řádnou dovolenou.

Na pracovištích zůstali pouze ti zaměstnanci, kteří zajišťují nezbytně nutnou agendu, kterou nelze vykonat z domova. Se všemi pracovišti proto komunikujte prostřednictvím emailu, doklady a dokumenty zasílejte prostřednictvím interní pošty.

Zpět nahoru

Přítomnost na pracovišti

Vedoucí zaměstnanci neprodleně převedou své zaměstnance v maximální možné míře do režimu práce z domova, ovšem tak, aby bylo zajištěno plynulé plnění pracovních povinností a vyřizování nezbytné agendy zajišťující chod ZČU.

S účinností od 19. března 2020 nařizuje rektor ZČU, s ohledem na usnesení vlády ze dne 18. března, všem osobám, aby při pobytu nebo pohybu kdekoliv v prostorách ZČU používali ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

Zpět nahoru

Realizace výuky

Veškerá pedagogická činnost je přípustná pouze nekontaktním způsobem.

S účinností od 16. března 2020 jsou v souvislosti s nařízením vlády ze dne 15. března nepřípustné jakékoli formy individuální prezenční výuky, a to včetně konání individuálních prezenčních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigorózních a doktorských).

Tento zákaz se vztahuje i na účastníky kurzů celoživotního vzdělávání a kurzů Univerzity třetího věku ZČU.

Pokud konec lhůty pro splnění studijních povinností spadá do období od 10. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu a s ním souvisejících opatření týkajících se možností realizace výuky, posouvá se konec lhůty minimálně o tolik dnů, o kolik se původní konec lhůty překrývá s tímto obdobím. Lhůta vycházející z období uvedeného v tomto odstavci se rovněž nezapočítává do maximální délky studia dle čl. 3 Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni.

Zpět nahoru

Metodická a technická podpora vyučujících

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) poskytlo přehled doporučených technologií pro vzdálenou práci, které jsou nyní volně dostupné a které mohou být využity při výuce na dálku.

IS/STAG podporuje bezkontaktní výuku a je propojen s vybranými e-learningovými systémy.

Odbor celoživotního vzdělávání (CŽV) zpracoval návody pro využívání vybraných nástrojů a systémů pro on-line výuku a otevřel on-line kurzy pro akademické pracovníky. Ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU vytvořil dvě praktické infografiky:

On-line výuka v čase epidemie – metodické poznámky pro VŠ učitele
Jak na sychronní e-learning? – tipy pro vhodné využití videokonferenčních systémů pro on-line výuku na VŠ v době epidemie

CŽV poskytuje technickou a metodickou podporu vyučujícím při zajištění on-line výuky.
Kontaktní e-mail: kurzy@rek.zcu.cz nebo pro LMS Moodle: moodle@service.zcu.cz

Zpět nahoru

Doba trvání omezení ve výuce

Situace se neustále vyvíjí, omezení kontaktní výuky bude minimálně po dobu trvání nouzového stavu, vyhlášeného Vládou ČR.

Zpět nahoru

Provoz budov ZČU

Plzeň – vnitřní město

Dominikánská 9 7:00 - 16:00
Chodské nám. 1 (bez vrátnice, vstup na JIS) 7:00 - 16:00
Husova 11 7:00 - 15:00
Jungmannova 1 7:00 - 16:30
Klatovská 51 7:00 - 16:00
Kollárova 19 (nepřetržitý provoz vrátnice) 6:00 - 17:00
sady Pětatřicátníků 14 7:00 - 16:00
sady Pětatřicátníků 16 Uzavřena,
6:00 - 16:00 zaměstnanci
Riegrova 11 6:00 - 18:00
Riegrova 17 6:00 - 21:30
Sedláčkova 15 6:00 - 18:00
Sedláčkova 19 6:00 - 18:00
Sedláčkova 31 (přístup přes JIS) 7:00 - 18:00
Sedláčkova 38 (přístup přes JIS) 7:00 - 18:00
Veleslavínova 42 6:00 - 18:00

 

Plzeň – Bory

Univerzitní 8 (UR) Uzavřena
Univerzitní 14 (KTS, PS),
vstup na JIS
Uzavřena,
6:00 - 17:00 zaměstnanci
Univerzitní 18 (UB),
vstup na JIS
6:00 - 18:00
Univerzitní 20 (UI) 6:00 - 18:00
Univerzitní 22
(UV,UD,UH,UF,UL,UK,UP,UU),
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 20:00
Univerzitní 26 (EP, EU, EK, EL, ES) 7:30 - 16:00 (*)
Univerzitní 28 (LS) 8:00 - 16:30
Technická 8 (FAV, NTIS),
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 21:30

(*) z provozních důvodů může dojít k uzavření vrátnice

Cheb

Hradební 22,
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 21:30

 

Zpět nahoru

Co dělat po návratu ze zahraničí

 • Sledujte svůj zdravotní stav,
 • nevycházejte z domova a plně využívejte prostředky komunikace na dálku,
 • doplňujte vitamíny,
 • dodržujte pitný režim a šetřete se,
 • omezte kontakt s okolím.

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS).

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1212, kde vás též mohou přepojit na KHS.

Zpět nahoru

Plánovaná pracovní cesta do zahraničí

Cesty do zahraničí jsou v současné době zakázány, pokud nenaplňujete některou z výjimek.

Sledujte aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případným vycestováním doporučujeme registraci do systému Drozd.

Zpět nahoru

Během probíhající pracovní cesty v zahraničí

Neprodleně kontaktujte svého nadřízeného a také informujte ZČU prostřednictvím e-mailu hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz.

Je vysoce pravděpodobné, že po vašem návratu ze zahraničí bude nutná 14 denní karanténa, kdy nebudete moci přijít na pracoviště, v souladu s aktuálně platnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Zpět nahoru

Domácí karanténa

Především je potřeba striktně dodržovat veškerá opatření, která vám sdělila příslušná hygienická stanice či lékař, který vám karanténu určil.

O tom, že jste v karanténě, neprodleně informujte svého nadřízeného a také tuto informaci sdělte ZČU spolu s časovým úsekem, na který vám byla karanténa nařízena, prostřednictvím e-mailu: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz.

Zpět nahoru
Pracoviště ZČU během nouzového stavu

Rektorátní pracoviště

Dle rozhodnutí rektora č. 12R/2020 je provoz všech rektorátních pracovišť omezen na minimum.
Úřední hodiny jsou pouze v pondělí a ve středu 08:00 – 11:00.

Výjimku tvoří podatelna, která funguje ve standardním režimu 06:00 – 14:30 (ve všední dny), pouze v redukovaném počtu zaměstnankyň.

Zpět nahoru

Správa kolejí a menz

Menzy ZČU jsou od 16. 3. 2020 uzavřeny, a to včetně všech kaváren a bufetů.

Zpět nahoru

Ekonomický odbor

Provoz obou pokladen je omezen (pondělí – středa, 8:00 – 11:00).

Nákup stravenek není omezen na období dvou měsíců zpětně. Bude je možné nakupovat po době skončení nouzového stavu (nebude tedy uplatněn čl. 5 směrnice 34R/2018, a to do odvolání).

Zpět nahoru

Odbor lidských zdrojů

Od 17. 3. 2020 je zaveden systém služeb. Personální referentky a mzdové účetní mají v e-mailu nastavenu automatickou odpověď v nepřítomnosti. V té naleznete přesné informace, na koho se v daný den obrátit.

Zpět nahoru

Univerzitní knihovna

Všechny knihovny ZČU jsou pro zaměstnance a studenty do odvolání uzavřeny.

Služby knihovny, vydavatelství a copycentra jsou dostupné – aktuální informace najdete na stránkách Univerzitní knihovny.

Zpět nahoru

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Helpdesk CIV

Bory – osobní návštěvy od 08:00 do 13:00.
Jungmannova ulice – je zcela uzavřen.

Elektronicky (operator@service.zcu.cz) a telefonicky (+420 377 63 8888) je možno řešit problémy do 17:00.

Podpora práce z domova

Aktualizované informace naleznete na stránkách uživatelské podporysupport.zcu.cz

 • zapnuto rozšíření videokonferencí, které nabídl Google (schůzky až do 250 lidí, streaming, možnost pořízení záznamu),
 • aktualizovány a přidány informace o dalších technologiích,
 • doplněn odkaz na stránky CŽV.

Mobilní telefony – datový tarif

Služební mobilní telefony s aktivním datovým tarifem mají s platností od 18. 3. 2020 automaticky nastaven  neomezený datový tarif, (platnost do konce dubna 2020)

T-Mobile po dobu nouzového stavu nabízí svým firemním zákazníkům neomezená data zdarma.

O aktivaci datového tarifu lze požádat standardním postupem. Do odvolání bude datový limit neomezený.

Aktuální informace z CIVu

Bezpečné chování na internetu

Stav nouze je zneužíván a vznikají nové útoky (rozesílání zavirovaných dokumentů apod.).
Proto nepolevujte v opatrnosti při elektronické komunikaci!

Informace naleznete v sekci Bezpečnost na stránkách uživatelské podpory.

Zpět nahoru

Provoz a služby

PS distribuuje dezinfekci na místa, která jsou více veřejně navštěvovaná, tj. podatelnu, helpdesk, vrátnici a další.

Od 16. 3. 2020 platí upravená provozní doba budov:

Plzeň – vnitřní město

Dominikánská 9 7:00 - 16:00
Chodské nám. 1 (bez vrátnice, vstup na JIS) 7:00 - 16:00
Husova 11 7:00 - 15:00
Jungmannova 1 7:00 - 16:30
Klatovská 51 7:00 - 16:00
Kollárova 19 (nepřetržitý provoz vrátnice) 6:00 - 17:00
sady Pětatřicátníků 14 7:00 - 16:00
sady Pětatřicátníků 16 Uzavřena,
6:00 - 16:00 zaměstnanci
Riegrova 11 6:00 - 18:00
Riegrova 17 6:00 - 21:30
Sedláčkova 15 6:00 - 18:00
Sedláčkova 19 6:00 - 18:00
Sedláčkova 31 (přístup přes JIS) 7:00 - 18:00
Sedláčkova 38 (přístup přes JIS) 7:00 - 18:00
Veleslavínova 42 6:00 - 18:00

 

Plzeň – Bory

Univerzitní 8 (UR) Uzavřena
Univerzitní 14 (KTS, PS),
vstup na JIS
Uzavřena,
6:00 - 17:00 zaměstnanci
Univerzitní 18 (UB),
vstup na JIS
6:00 - 18:00
Univerzitní 20 (UI) 6:00 - 18:00
Univerzitní 22
(UV,UD,UH,UF,UL,UK,UP,UU),
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 20:00
Univerzitní 26 (EP, EU, EK, EL, ES) 7:30 - 16:00 (*)
Univerzitní 28 (LS) 8:00 - 16:30
Technická 8 (FAV, NTIS),
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 21:30

(*) z provozních důvodů může dojít k uzavření vrátnice

Cheb

Hradební 22,
nepřetržitý provoz vrátnice
6:00 - 21:30

 

Pro přístup mimo uvedenou dobu se ohlaste na emailu: xsekyra@ps.zcu.cz

V případě nouze volejte:

Zpět nahoru

Projektové centrum

Provoz PC je nepřerušen (práce z domova).
Kontakt pracovníků je zajištěn elektronicky (e-mailem) i telefonicky (pracovní telefonní čísla).

Poštu zanechávejte ve schránce na PC či zasílejte vnitřní poštou (pošta je pravidelně vyzvedávána).

V urgentních případech je možné kontaktovat ředitelku PC, Mgr. Lucii Čulíkovou, Ph.D. – lculikov@rek.zcu.cz.

Aktuální informace z Projektového centra naleznete na www stránkách.

Zpět nahoru

Dokumenty pro zaměstnance