Informace pro zaměstnance – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 24. června 2020

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou

* Koordinace nouzových opatření na ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který zasedá dle potřeby a koordinuje opatření podle aktuálního vývoje situace.

Aktuálně platná mimořádná opatření vydaná rektorem ZČU:

Uvedená rozhodnutí jsou dostupná pro všechny zaměstnance také na stránkách legislativa.zcu.cz.

Další dokumenty nalezene v sekce Dokumenty pro zaměstnance na konci této stránky.

Předem děkujeme za respektování nařízení Vlády ČR a opatření rektora i v prostorách ZČU.

Zpět nahoru

Krizový štáb ZČU

Dne 16. 3. 2020 byl rektorem jmenován Krizový štáb ZČU, který zasedá dle potřeby a koordinuje opatření podle aktuálního vývoje situace.

Předseda

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor

Členové

 • Mgr. Marta Kollerová, kvestorka

  provozní záležitosti spojené s chodem univerzity,
  zajišťované ve spolupráci s CIV – provoz ICT

  email: kvestor@rek.zcu.cz

  telefon: +420 377 63 1061

 • doc. Ing. Vladimír Duchek, Ph.D., prorektor pro rozvoj a vnější vztahy

  komunikace s Plzeňským krajem (PK),
  komunikace s Magistrátem města Plzně (MMP),
  komunikace s externími subjekty

  email: duchekv@kto.zcu.cz
  mobil: +420 727 841 423

 • RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D., prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost 

  komunikace s fakultami nad studijní agendou,
  komunikace se studenty
  stránky s informacemi pro studenty

  email pro komunikaci s fakultami: sediva@rek.zcu.cz
  email pro komunikaci se studenty: hotline-studenti@rek.zcu.cz

  mobil: +420 735 715 844

 • RNDr. Petr Tomiczek, CSc., předseda Akademického senátu ZČU

  zasílání informací do AS ZČU,
  komunikace s členy  AS ZČU

 • Mgr. Dagmar Vokrová, vedoucí Kanceláře rektora a kvestora

  běžná agenda Krizového štábu

  email: vokrova@rek.zcu.cz
  telefon: +420 377 63 1003

 • Mgr. Lenka Caisová, Ph.D., vedoucí Odboru lidských zdrojů

  komunikace s KHS, FN a LF UK,
  komunikace se zaměstnanci, dotazy zaměstnanců

  email pro komunikaci s KHS, FN a LF UK: caisova@rek.zcu.cz
  email pro dotazy zaměstnanců: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz

  telefon: +420 377 63 1210

 • JUDr. Blanka Žižková, LL.M., vedoucí Odboru právního

  reakce na veškeré nařízení vlády, legislativní souvislosti, návrhy vnitřní legislativy

Zpět nahoru

Zajištění chodu univerzity

Od pondělí 25. května dojde k postupnému ukončování režimu home-office.

Úseky rektora a kvestora již fungují ve standardním režimu, výjimku tvoří CIV a UK. 

 

Zpět nahoru

Realizace výuky

S účinností od 11. května je povolena osobní přítomnost studentů na ZČU za přítomnosti nejvýše 15 osob ve skupině. Předpokladem je dodržení podmínek uvedených v Rozhodnutí rektora č. 9R/2020

Za těchto podmínek je možné realizovat aktivity také v rámci celoživotního vzdělávání a Univerzity třetího věku ZČU.

Pokud konec lhůty pro splnění studijních povinností spadá do období od 10. 3. 2020 do ukončení nouzového stavu a s ním souvisejících opatření týkajících se možností realizace výuky, posouvá se konec lhůty minimálně o tolik dnů, o kolik se původní konec lhůty překrývá s tímto obdobím. Lhůta vycházející z období uvedeného v tomto odstavci se rovněž nezapočítává do maximální délky studia dle čl. 3 Studijního a zkušebního řádu Západočeské univerzity v Plzni.

Zpět nahoru

Metodická a technická podpora vyučujících

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) poskytlo přehled doporučených technologií pro vzdálenou práci, které jsou nyní volně dostupné a které mohou být využity při výuce na dálku.

IS/STAG podporuje bezkontaktní výuku a je propojen s vybranými e-learningovými systémy.

Odbor celoživotního vzdělávání (CŽV) zpracoval návody pro využívání vybraných nástrojů a systémů pro on-line výuku a otevřel on-line kurzy pro akademické pracovníky. Ve spolupráci s Fakultou pedagogickou ZČU vytvořil dvě praktické infografiky:

On-line výuka v čase epidemie – metodické poznámky pro VŠ učitele
Jak na sychronní e-learning? – tipy pro vhodné využití videokonferenčních systémů pro on-line výuku na VŠ v době epidemie

CŽV poskytuje technickou a metodickou podporu vyučujícím při zajištění on-line výuky.
Kontaktní e-mail: kurzy@rek.zcu.cz nebo pro LMS Moodle: moodle@service.zcu.cz

Zpět nahoru

Provoz budov ZČU

Všechny budovy ZČU fungují od pondělí 25. května ve standardním režimu.

 

Zpět nahoru

Co dělat po návratu ze zahraničí

 • Sledujte svůj zdravotní stav,
 • nevycházejte z domova a plně využívejte prostředky komunikace na dálku,
 • doplňujte vitamíny,
 • dodržujte pitný režim a šetřete se,
 • omezte kontakt s okolím.

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého praktického lékaře nebo krajskou hygienickou stanici Plzeňského kraje (KHS).

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1212, kde vás též mohou přepojit na KHS.

Zpět nahoru

Plánovaná pracovní cesta do zahraničí

Ačkoliv došlo k uvolnění plošného zákazu vycestování z ČR, nadále platí doporučení MZV ČR, aby byly pracovní cesty uskutečňovány jen v naléhavých případech či v případech, kdy jsou nezbytně nutné. 

Sledujte aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případným vycestováním doporučujeme registraci do systému Drozd.

Zpět nahoru

Během probíhající pracovní cesty v zahraničí

Je vysoce pravděpodobné, že po vašem návratu ze zahraničí bude nutná 14 denní karanténa, kdy nebudete moci přijít na pracoviště, v souladu s aktuálně platnými opatřeními vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V případě cesty do zahraničí je nutné informovat o této skutečnosti ZČU prostřednictvím e-mailu hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz. V e-mailu sdělte vaše jméno, příjmení, pracoviště, destinaci a termín výjezdu a návratu z cesty.

Zpět nahoru

Domácí karanténa

Především je potřeba striktně dodržovat veškerá opatření, která vám sdělila příslušná hygienická stanice či lékař, který vám karanténu určil.

O tom, že jste v karanténě, neprodleně informujte svého nadřízeného a také tuto informaci sdělte ZČU spolu s časovým úsekem, na který vám byla karanténa nařízena, prostřednictvím e-mailu: hotline-zamestnanci@rek.zcu.cz.

Zpět nahoru
Pracoviště ZČU během nouzových opatření

Rektorátní pracoviště

Úseky rektora a kvestora fungují ve standardním režimu.

Výjimku tvoří:

 • knihovna, jejíž pobočky jsou otevřeny v omezeném režimu – v pondělí a ve středu mezi 9:00–18:00,
  v ostatní dny 9:00–14:00 
 • Helpdesk CIV na Borech s otevírací dobou 7:00–17:00.
Zpět nahoru

Správa kolejí a menz

Menza na Borech je pro zaměstnance a studenty opět v provozu od 18. května v době od 11 do 14 hod., přičemž po celou dobu je garantován výdej dvou druhů jídel. Je nutné dodržovat rozestupy podle připraveného rozmístění stolů a počítat s tím, že kapacita menzy je menší než obvykle. Doporučujeme proto využít celou otevírací dobu menzy, aby se před vstupem netvořily fronty.

Menza v Kollárově ulici je prozatím uzavřena, stejně tak jako kavárny a bufety provozované SKM.

Zpět nahoru

* Ekonomický odbor

Pokladny ZČU fungují od pondělí 25. května ve standardním režimu.

Zpět nahoru

Univerzitní knihovna

Provozní doba knihoven:

Pondělí, středa 9:00–18:00

Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Služby knihovny, vydavatelství a copycentra jsou dostupné – aktuální informace najdete na stránkách Univerzitní knihovny.

Zpět nahoru

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Helpdesk CIV

Bory – osobní návštěvy od 7:00 do 17:00.
Jungmannova ulice zavřeno.

Elektronicky (operator@service.zcu.cz) a telefonicky (+420 377 63 8888) je možno řešit problémy do 17:00.

Podpora práce z domova

Aktualizované informace naleznete na stránkách uživatelské podporysupport.zcu.cz

 • zapnuto rozšíření videokonferencí, které nabídl Google (schůzky až do 250 lidí, streaming, možnost pořízení záznamu),
 • aktualizovány a přidány informace o dalších technologiích,
 • doplněn odkaz na stránky CŽV.

Aktuální informace z CIVu

Bezpečné chování na internetu

Stav nouze je zneužíván a vznikají nové útoky (rozesílání zavirovaných dokumentů apod.).
Proto nepolevujte v opatrnosti při elektronické komunikaci!

Informace naleznete v sekci Bezpečnost na stránkách uživatelské podpory.

Zpět nahoru

Provoz a služby

PS distribuuje dezinfekci na místa, která jsou více veřejně navštěvovaná, tj. podatelnu, helpdesk, vrátnici a další.

Všechny budovy ZČU fungují od pondělí 25. května ve standardním režimu.

 

Zpět nahoru

Dokumenty pro zaměstnance