Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

ZČU zpracovává osobní údaje uchazečů o studium pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

k zajištění průběhu příjímacího řízení, k rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu, k zajištění průběhu odvolacího řízení v případě podání odvolání 

 • plnění právních povinností, zejména podle zákona o vysokých školách (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

vybírání a správa poplatků za úkony spojené s přijímacím řízením    

 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

poskytování informačních a poradenských služeb v Informačním a poradenském centru    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

plnění našich právních povinností stanovených obecně závaz¬nými právními předpisy (např. předávání statistických údajů Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU, řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy) a určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

realizace a propagace ZČU (na internetových stránkách ZČU, sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter atd.), v propagačních materiálech)    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem dodržování našich právních povinností dle obecně závazných právních předpisů, je jejich poskytnutí zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí totiž nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem oprávněných zájmů ZČU nebo za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb nebo požadavek nutný pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí Vám ovšem nemůžeme poskytnout požadované služby nebo splnit úkol prováděný ve veřejném zájmu.

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které o Vás můžeme zpracovávat, lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, bydliště, státní občanství, u cizinců též pohlaví a bydliště v ČR);
 2. kontaktní údaje (např. adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefon);
 3. předchozí vzdělání (např. identifikace vzdělávací instituce, obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program, rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria, doklady o vzdělání, název kvalifikační práce);
 4. údaje o studijním programu, k jehož studiu se uchazeč hlásí, a výsledku přijímacího řízení (případně též údaj o zápisu do studia studijního programu);
 5. bankovní údaje (např. bankovní spojení);
 6. údaje o zdravotním stavu (např. v případě potřeby zohlednění specifických potřeb uchazeče o studium);
 7. další údaje, které nám sdělíte během přijímacího řízení (např. informace ze vzájemné komunikace);
 8. obrazové záznamy (např. kamerové záznamy).
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Vezměte prosím na vědomí, že stanete-li se studentem, budeme o Vás zpracovávat osobní údaje jako o studentovi. Více informací o tomto zpracování naleznete ZDE [hypertextový odkaz na Studenti].

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používá ZČU následující kritéria:

 1. k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
 2. k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 3. osobní údaje zpracovávané za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu budeme zpracovávat po dobu trvání veřejného zájmu. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 4. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

V případě archivace se doba zpracování řídí spisovým a skartačním řádem ZČU.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány. To neplatí v případě archiválií, které mají být v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávány trvale. Archiváliemi jsou např. matrika studentů a doklady o rozhodných událostech spojených se studiem.

Zpět nahoru

Komu jsou mé osobní údaje předávány?

ZČU je povinna podle právních předpisů (zejména vyhlášky o předávání statistických údajů vysokými školami) předávat některé údaje o uchazečích o studium Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. ZČU dále může Vaše osobní údaje předávat dalším příslušným orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

V souvislosti s Vaší účastí v Národních srovnávacích zkouškách a jejich vyhodnocením můžeme Vaše osobní údaje předat společnosti Scio (www.scio.cz, s.r.o.).

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).  Pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz Komu jsou mé osobní údaje předávány) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Opravu či aktualizaci svých osobních údajů můžete provést také sami ve své osobní složce (v e‑přihlášce) po přihlášení na webu portal.zcu.cz.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru