Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo dotázat se ZČU, zda a jaké osobní údaje o Vaší osobě jsou či nejsou zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:

 1. účely zpracování;
 2. kategorie dotčených osobních údajů;
 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

V případě uplatnění Vašeho práva na přístup k osobním údajům Vám ZČU poskytne bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost Vám již může být účtován přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Podáte-li žádost v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v elektronické formě, nepožádáte-li o jiný způsob.

Zpět nahoru

Právo na opravu

Můžete nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají. Také můžete požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Zpět nahoru

Právo na výmaz

Můžete nás požádat o výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V takovém případě Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, bude-li dán jeden z níže uvedených důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  odvolali jste souhlas se zpracováním a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 2. vznesete námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
 3. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 4. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se na ZČU vztahuje;
 5. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnost dítěti.

Vezměte prosím na vědomí, že právo na výmaz nelze uplatnit a Vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat, pokud je zpracování nezbytné: 

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění našich právních povinností, které zpracování vyžadují, nebo pro splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků ZČU. 
Zpět nahoru

Právo odvolat souhlas

Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Zpět nahoru

Právo na omezení zpracování

Máte právo, aby ZČU omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

 1. popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli ověřit přesnost Vašich osobních údajů;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a požadujete omezení použití těchto údajů namísto jejich výmazu;
 3. ZČU již nepotřebuje Vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 4. vznesete námitku proti zpracování, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody zpracování osobních údajů ze strany ZČU převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu EU nebo členského státu EU.

Zpět nahoru

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás zpracováváme v elektronické podobě (automatizovaně) na základě smlouvy či Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Zpět nahoru

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje (a) za účelem plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme byli pověřeni, nebo (b) na základě našich oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudou již Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávány.

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto osobních údajů. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Zpět nahoru

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování: 

 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a ZČU;
 2. povoleno právem EU nebo České republiky; nebo
 3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.
Zpět nahoru

Právo vznést stížnost

Ohledně prováděného zpracování můžete podat též stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zpět nahoru

Ověření pravosti žádosti

Z bezpečnostních důvodů Vás můžeme vyzvat k poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti, abychom se ujistili, že podaná žádost není podvodná (zejména budeme-li mít důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby podávající žádost).

Zpět nahoru

Doba pro vyřízení žádosti

Jakmile nám bude doručena Vaše žádost, ve které uplatňujete některé z Vašich práv, začínáme se jí zabývat. Vaše žádosti vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

V důvodných případech (zejména s ohledem na složitost či počet vyřizovaných žádostí) můžeme tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce. O takovém prodloužení lhůty Vás budeme informovat, a to nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti společně s důvody pro takový odklad.

V případě odmítnutí Vašeho požadavku Vás budeme o tomto informovat (i o důvodech odmítnutí) a rovněž Vás budeme informovat o možnosti podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a žádat o soudní ochranu.

Zpět nahoru

Poplatky za vyřízení žádosti

Vaše žádosti vyřizujeme bezplatně.

Bude-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména pokud se opakuje), můžeme Vám účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo s přijetím požadovaných opatření.

Zpět nahoru

Kde můžete práva uplatnit?

Vaše práva můžete uplatnit následujícími způsoby:

 1. zasláním DPO na e-mailovou adresu gdpr@service.zcu.cz
 2. osobní návštěvou DPO na adrese Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň, místnost UR-311
 3. telefonicky na telefonním čísle +420 377 631 014
 4. zasláním listinné žádosti na adresu ZČU: Univerzitní 2732/8, 301 00 Plzeň
 5. zasláním na e-mailovou adresu rektor@rek.zcu.cz
Zpět nahoru