Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

ZČU zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

řízení náboru zaměstnanců a vyhodnocení Vaší žádosti o zaměstnání (včetně ověření Vaší způsobilosti k práci a ověření Vámi poskytnutých informací) a abychom Vás mohli kontaktovat    

  • plnění smlouvy, jednání o uzavření smlouvy uskutečněné na Váš návrh (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • oprávněné zájmy ZČU na zajištění výběru vhodných zaměstnanců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU a řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy)    

  • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte souhlas, budeme Vaše údaje zpracovávat i po skončení výběrového řízení pro účely vedení evidence vhodných uchazečů, abychom Vás mohli informovat o případných budoucích pracovních příležitostech u nás a přizvat Vás k výběrovému řízení    

  • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Nemáte zákonnou povinnost nám své osobní údaje poskytnout. Pokud nám však své osobní údaje neposkytnete, nemůžeme Vás zařadit do výběrového řízení (tj. vyhodnotit, zda jste vhodným kandidátem) ani Vás případně kontaktovat.

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které o Vás můžeme zpracovávat, lze rozdělit do následujících kategorií:

  1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště);
  2. kontaktní údaje (např. adresa bydliště, kontaktní adresa, e-mail, telefon, ID datové schránky);
  3. životopisné údaje, údaje o odborné kvalifikaci (např. informace o předchozím zaměstnání, informace o vzdělání, životopis, doklady o vzdělání);
  4. informace uvedené ve Vaší žádosti o zaměstnání (přihlášce do výběrového řízení);
  5. další informace, které nám poskytnete a které o Vás shromáždíme (např. doporučení) v průběhu výběrového řízení;
  6. obrazové záznamy (např. kamerové záznamy).
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení.

Nezískáte-li pracovní pozici, o kterou se ucházíte, budeme po skončení výběrového řízení Vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, pro účely vedení evidence vhodných uchazečů, abychom Vás mohli informovat o případných budoucích pracovních příležitostech u nás a přizvat Vás k výběrovému řízení. V případě udělení souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou Vaše osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány.

Zpět nahoru

Komu jsou mé osobní údaje předávány?

Je-li to vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, můžeme Vaše osobní údaje v případě potřeby předat příslušným orgánům veřejné moci a dalším příjemcům, kterým je ZČU povinna předávat osobní údaje. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).  Pokud by však některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz Komu jsou mé osobní údaje předávány) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru