Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

ZČU zpracovává osobní údaje uchazečů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

zajištění průběhu habilitačního řízení (včetně zveřejnění habilitační práce) a řízení ke jmenování profesorem (včetně vyřízení případných námitek)    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

vybírání a správa poplatků s řízením souvisejících    

 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na internetových stránkách 

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

plnění našich právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. předávání údajů souvisejících s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU a informačních systémů ZČU, řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy) a určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

realizace a propagace ZČU (na internetových stránkách ZČU, sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter atd.), v propagačních materiálech)    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

ZČU zpracovává osobní údaje ostatních účastníků habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (zejména členů příslušné komise, oponentů) pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

zajištění průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (včetně vyřízení případných námitek)   

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • plnění úkolu ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)

zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na internetových stránkách  

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a ZČU    

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

plnění našich právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. předávání údajů souvisejících s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy)    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti prostor ZČU a informačních systémů ZČU a řešení bezpečnostních incidentů (za tím účelem jsou provozovány např. kamerové systémy)    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

realizace a propagace ZČU (na internetových stránkách ZČU, sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter atd.), v propagačních materiálech)    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem dodržování našich právních povinností dle obecně závazných právních předpisů, je jejich poskytnutí zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí totiž nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, oprávněných zájmů ZČU nebo za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb nebo požadavek nutný pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí ovšem nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby nebo splnit úkol prováděný ve veřejném zájmu.

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které ZČU může zpracovávat o uchazečích, lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, bydliště v ČR, státní občanství, pohlaví);
 2. kontaktní údaje (např. adresa pro doručování, e-mail, telefon);
 3. životopisné údaje, údaje o Vaší kvalifikaci a odborné činnosti (např. životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, dalších doklady osvědčující vědeckou nebo pedagogickou nebo uměleckou kvalifikaci);
 4. údaje o pracovním poměru a pracovní činnosti;
 5. bankovní údaje (např. bankovní spojení);
 6. další údaje, které nám sdělíte v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (např. informace ze vzájemné komunikace, údaje uvedené v návrhu na zahájení řízení);
 7. údaje o řízení a jeho výsledku;
 8. obrazové záznamy (např. kamerové záznamy).

Osobní údaje, které ZČU může zpracovávat o ostatních účastnících řízení, lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul, bydliště);
 2. kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail, telefon);
 3. životopisné údaje (např. údaje o dosaženém vysokoškolském vzdělání, údaje o stávající odborné činnosti, životopis);
 4. údaje o pracovní činnosti (např. údaje o pracovišti);
 5. další údaje, které nám sdělíte v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (např. informace ze vzájemné komunikace);
 6. obrazové záznamy (např. kamerové záznamy).
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používá ZČU následující kritéria:

 1. k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
 2. k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 3. osobní údaje zpracovávané za účelem plnění úkolu ve veřejném zájmu budeme zpracovávat po dobu trvání veřejného zájmu. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 4. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.


V případě archivace se doba zpracování řídí spisovým a skartačním řádem ZČU.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány. To neplatí v případě archiválií, které jsou v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávány trvale.

Zpět nahoru

Komu jsou mé údaje předávány?

ZČU je povinna podle právních předpisů (zejména podle zákona o vysokých školách a podle vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol) předávat některé údaje o účastnících habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. ZČU dále může Vaše osobní údaje předávat dalším příslušným orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).  Pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz Komu jsou mé osobní údaje předávány) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru