Kdo jsou žadatelé o informace a dotčené osoby?

Žadatelé o informace jsou osoby, které se na ZČU obrátí s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Dotčené osoby jsou osoby, které by mohly být poskytnutím požadované informace dotčeny (např. osoby, kterých se žádost o informace nebo požadovaná informace týká).

Zpět nahoru

Čí osobní údaje jsou zpracovávány?

ZČU zpracovává osobní údaje žadatelů o informace a dotčených osob, kteří jsou fyzickými osobami.

Zpět nahoru

Proč a na základě jakého právního základu ZČU osobní údaje zpracovává?

 ZČU zpracovává osobní údaje žadatelů o informace a dotčených osob pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

vyřízení žádosti o poskytnutí informací (včetně případného řízení o odvolání a jiných navazujících řízení), vyrozumění dotčené osoby o podané žádosti a umožnění uplatňování jejich práv, komunikace se žadatelem nebo dotčenou osobou  

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

zveřejnění informací poskytnutých na žádost na internetových stránkách ZČU    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

vybírání a správa případné úhrady nákladů za poskytnutí informace    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

plnění jiných našich právních povinností stanovených obecně závaz¬nými právními předpisy (např. povinnost uchovávat účetní a da-ňové doklady)    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, zejména určení, výkon nebo obhajoba našich právních nároků (např. prokázání řádného vyřízení žádosti o poskytnutí informací)    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Žadatel o informace je povinen za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informací poskytnout ZČU osobní údaje v rozsahu vyžadovaném zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Neposkytnutí těchto údajů může bránit vyřízení žádosti o poskytnutí informace. 

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje ZČU zpracovává?

ZČU zpracovává pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které ZČU může zpracovávat o žadatelích o informace, lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, adresa bydliště, podpis);
 2. kontaktní údaje (např. adresa pro doručování, e-mail, ID datové schránky);
  informace uvedené v žádosti o poskytnutí informací;
 3. bankovní údaje (např. bankovní spojení v případě požadování úhrady nákladů za poskytnutí informace);
 4. další údaje, které nám budou sděleny v průběhu vyřizování žádosti (např. informace ze vzájemné komunikace).

Osobní údaje, které ZČU může zpracovávat o dotčených osobách, lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
 2. kontaktní údaje (např. adresa pro doručování, e-mail);
 3. informace o dotčené osobě uvedené v žádosti o poskytnutí informací;
 4. další údaje, které nám budou sděleny v průběhu vyřizování žádosti (např. informace ze vzájemné komunikace).
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU osobní údaje uchovává?

ZČU bude osobní údaje zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud budou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, bude je ZČU zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však ZČU přestane používat, jakmile tato doba uplyne. 

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používá ZČU následující kritéria:

 1. k účelu dodržování našich právních povinností budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
 2. k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány. To neplatí v případě archiválií, které jsou v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů uchovávány trvale.

Zpět nahoru

Komu jsou osobní údaje předávány?

ZČU může Vaše osobní údaje předávat orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).  Pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz Komu jsou mé osobní údaje předávány) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsme povinni uveřejňovat některé informace způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. uveřejněním na našich internetových stránkách). V takovém případě mohou mít k Vašim takto zveřejněným údajům přístup také osoby nacházející se mimo EHP.

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru