Na jaké internetové stránky se tyto informace vztahují?

Tyto informace platí pro všechny internetové stránky provozované ZČU pod doménou zcu.cz včetně e-shopu provozovaném na stránkách e-shop.zcu.cz.

Zpět nahoru

Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

ZČU zpracovává osobní údaje návštěvníků internetových stránek pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

technické zabezpečení provozu našich internetových stránek    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšování internetových stránek ZČU a jejich obsahu, včetně monitorování a analýzy aktivit na našich internetových stránkách a jejich využití    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

ZČU zpracovává osobní údaje zákazníků e-shopu ZČU (kteří jsou fyzickými osobami) pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

vytvoření Vašeho uživatelského účtu a jeho správa    

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

plnění našich povinností ze smlouvy s Vámi (vyřizování Vašich objednávek a nákupů, plnění požadovaných služeb, komunikace s Vámi)    

 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

plnění našich právních povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy (např. povinnost uchovávat účetní a daňové doklady)    

 • plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)

ochrana práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU včetně zajištění bezpečnosti informačních systémů ZČU a řešení bezpečnostních incidentů    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

technické zabezpečení provozu našich internetových stránek    

 • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšování internetových stránek ZČU a jejich obsahu, včetně monitorování a analýzy aktivit na našich internetových stránkách a jejich využití    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu    

 • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem dodržování našich právních povinností dle obecně závazných právních předpisů, je jejich poskytnutí zákonným požadavkem a jste povinni nám takové osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí totiž nejsme schopni plnit naše povinnosti podle obecně závazných právních předpisů. Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo oprávněných zájmů ZČU, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí ovšem nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby.

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které můžeme zpracovávat o zákaznících e-shopu ZČU lze rozdělit do následujících kategorií:

 1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení);
 2. fakturační údaje (např. jméno, příjmení, ulice, PSČ, město, země, firma, IČO, DIČ);
 3. kontaktní údaje (např. e-mail, telefon);
 4. údaje o Vašem uživatelském účtu (např. uživatelské jméno);
 5. bankovní údaje (např. bankovní spojení);
 6. elektronické údaje (např. informace o využití našich internetových stránek, včetně údaje o typu internetového prohlížeče, času přihlášení, prohlížených webových stránkách, IP adrese a webových stránkách, které jste navštívili před vstupem na naše internetové stránky);
 7. další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s vyřizováním Vašich objednávek nebo které jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

O návštěvních našich internetových stránek zpracováváme především elektronické údaje (např. informace o využití našich internetových stránek, včetně údaje o typu internetového prohlížeče, času přihlášení, prohlížených webových stránkách, IP adrese a webových stránkách, které jste navštívili před vstupem na naše internetové stránky).

Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Pro stanovení doby zpracování osobních údajů používá ZČU následující kritéria:

 1. k účelu dodržování našich právních povinností budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti ZČU;
 2. k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené se ZČU;
 3. k účelu ochrany práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu ZČU. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny práva či povinnosti ZČU vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;
 4. osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.


V případě archivace se doba zpracování řídí spisovým a skartačním řádem ZČU.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány. To neplatí v případě archiválií, které mají být v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě uchovávány trvale. 

Zpět nahoru

Komu jsou mé osobní údaje předávány?

ZČU může Vaše osobní údaje předávat příslušným orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

V obecné rovině platí, že Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP).  Pokud by některý z příjemců Vašich osobních údajů (viz Komu jsou mé osobní údaje předávány) zpracovával osobní údaje v zemi mimo EHP, může dojít k jejich předání i do takové třetí země. V takovém případě nicméně zajistíme, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány za dodržení příslušných záruk (např. uzavřením standardních smluvních doložek s příjemcem osobních údajů).

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů.

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Máte-li vytvořený uživatelský účet na e-shopu ZČU, můžete si sami aktualizovat informace o své osobě.

Zpět nahoru

Zásady používání souborů cookies

Abychom Vám zpříjemnili užívání našich internetových stránek a abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookies. Soubory cookies jsou velmi malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho zařízení při navštěvování webových stránek. Pokud se na naše internetové stránky vrátíte, získáme pomocí souborů cookies informace o Vaší předchozí návštěvě a další informace, které si náš server uložil na Vašem zařízení. Více obecných informací o souborech cookies můžete nalézt např. na stránce allaboutcookies.org.

Informace o konkrétních souborech cookies používaných na našich internetových stránkách naleznete v našem CMP (consent management platform) formuláři. Tento formulář se Vám automaticky zobrazí při Vaší první návštěvě internetových stránek a slouží pro snadné nastavení Vašich preferencí ve vztahu k používaným souborům cookies. CMP formulář či lišta odkazující na tento formulář se Vám budou zobrazovat do doby, než uložíte své preference. Pokud si budete přát Vaše volby dodatečně změnit, můžete tak učinit kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookies“ nebo „Cookies“ umístěný v zápatí našich internetových stránek.

S výjimkou bezpodmínečně nutných (technických) souborů cookies, které jsou nutné k zajištění funkčnosti našich internetových stránek a poskytování vyžádaných služeb a jejichž využívání nelze odmítnout, můžete v CMP formuláři nastavit své preference (souhlas či nesouhlas) ve vztahu k využívání souborů cookies na Vašem zařízení.

Využívání souborů cookies na Vašem zařízení můžete spravovat také v rámci nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Pokud touto cestou deaktivujete bezpodmínečně nutné (technické) soubory cookies, bude to mít za následek omezení funkčnosti našich internetových stránek či úplnou nefunkčnost některých jejich částí.

Zpět nahoru

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách můžeme využívat widgety sociálních sítí a jiných aplikací (např. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn). Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich internetových stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. Nad rozsahem, způsobem a účelem zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací nemáme žádnou kontrolu ani za něj neneseme žádnou odpovědnost.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru