Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 22. září 2020

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou 

Jaká jsou aktuální opatření pro zimní semestr?

Pro výuku v zimním semestru budou v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a vnitřními normami ZČU platit následující omezení:

 • Respektujte aktuální platná celostátní a lokální opatření dostupná na  https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Pokud pociťujete příznaky aktuálního virového onemocnění, zdržte se přítomnosti v budovách univerzity, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Pokud jste byl v blízkém a delší dobu trvajícím kontaktu s pozitivně testovanou osobou, bez ochranných pomůcek, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Dle aktuálních mimořádných opatření platných od 18. září 2020 byla zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, tedy včetně poslucháren, laboratoří a podobně. Tato povinnost se tudíž vztahuje i na studenty při výuce.
 • Doporučujeme používat roušky v maximální možné míře i nad rámec ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, chráníme tím nejen sebe, ale především ostatní.
 • Pravidelně využívejte dezinfekci, větrejte místnosti a omezte pobyt ve vnitřních prostorech pouze na dobu nezbytně nutnou.
 • Buďte ohleduplní k ostatním, snažte se dodržovat doporučený sociální distanc 2 metry.
 • Na základě aktuální epidemiologické situace nebo v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19 mohou být v jednotlivých prostorách ZČU dočasně zpřísněna pravidla nad rámec výše uvedeného.
Zpět nahoru

Co mám dělat v případě pozitivního testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo nařízené karantény?

Pokud se podrobíte testu na přítomnost SARS CoV-2 a obdržíte informaci o pozitivním výsledku, nebo vám bude nařízena karanténa, informujte o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem (prostřednictvím formuláře) studijní oddělení vaší fakulty, a v případě, že bydlíte na kolejích, také vedoucí koleje. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude ZČU postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR. Informace o případných opatřeních směřujících k celé univerzitě budou rozesílány hromadným e-mailem a zveřejněny na webu ZČU

Pokud na sobě pociťujete příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo pokud jste byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kontaktujte neprodleně telefonicky svého registrujícího praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte dále podle jejich instrukcí.

Zpět nahoru

Bydlím na kolejích, vztahují se na mě nějaká omezení?

Pokud jste ubytováni na kolejích nebo využíváte dalších služeb Správy kolejí a menz (SKM), respektujte pravidla platná v těchto zařízeních. Více informací naleznete na stránkách SKM

Zpět nahoru

Nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí, jak mám postupovat?

Pokud jste byl/a v poslední době v zahraničí, seznamte se s aktuálně platnými nařízeními obsaženými v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR – omezení překročení státních hranic  a respektujte zde obsažená pravidla.

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého svého praktického lékaře nebo nejbližší krajskou hygienickou stanici.

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1212.

Konkrétní doporučení jak postupovat při podezření na nákazu koronavirem - onemocnění Covid-19, konkretizováno pro Plzeňský kraj najdete na stránkách Krajské hygienické stanice.

Zpět nahoru

Co mě čeká při plánovaném výjezdu do zahraničí?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 cestovat do zahraničí po dobu trvání pandemie jen v naléhavých a nezbytných případech. 

Vyhněte se především zemím s vysokým rizikem nákazy (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit. 

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. 
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Rozšířit si cestovní pojištění i o krytí náladů spojených s onemocněním Covid 19.
 5. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 6. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 7. Po návratu do ČR pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami, kontaktovat telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupovat dle jejich pokynů.
 8. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či koordinátora zahraniční kanceláře ZČU na adrese: erasmus@service.zcu.cz.

Výjezdy v zimním semestru 2020/2021

Západočeská univerzita obecně umožňuje výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže i pobyty zaměstnanců. Situace se však může s ohledem na vývoj šíření pandemie koronaviru COVID-19 v budoucnu změnit. Je proto důležité sledovat oficiální zdroje informací, stejně jako ověřené mediální zdroje (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, web velvyslanectví ČR v zemi destinace, web přijímající instituce apod.).

Pro lepší orientaci, jaká cestovní omezení platí v rámci EU, doporučujeme sledovat interaktivní nástroj
Re-open EU. Nástroj odkazuje na národní stránky s informacemi o cestování, službách (hotely, restaurace) a o zdravotním riziku (povinné roušky, pravidla v MHD apod.).

Zpět nahoru

Jaké jsou pokyny pro zahraniční studenty a postup při ubytování na kolejích?

Koleje ZČU

Všichni zahraniční studenti, kteří se chtějí ubytovat na kolejích ZČU, musí absolvovat RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 a do doby zveřejnění výsledků setrvat v dobrovolné karanténě na kolejích ZČU (podepíší čestné prohlášení). Výjimku tvoří studenti, kteří doloží písemným dokladem, že po dobu 14 dní pobývali na území ČR.

V případě studentů z rizikové země je povinné přetestování po 14 dnech.

V případě výměnných studentů a řádných studentů v anglických studijních programech informuje o všem International Office, a to včetně proplácení testů.

V případě studentů v českých studijních programech bude fungovat následující postup pro proplácení testu v Kč (v případě studentů z rizikových zemí budou proplaceny oba testy):

Student se dostaví s daňovým dokladem o úhradě testu na pokladny ZČU (Univerzitní 8 nebo sady Pětatřicátníků 14) spolu s dokladem totožnosti (pas, občanský průkaz nebo JIS). Úhrada dokladu nesmí být starší než 1. 8. 2020. Doklad je možné si nechat proplatit nejpozději do 30. 11. 2020. 

V případě pozitivního výsledku testu je student povinen ihned kontaktovat emailem nebo telefonicky studijní oddělení své fakulty.

 

Soukromé ubytování (Unicity Living apod.)

Student z rizikové země

 • po příletu test na přítomnost SARS-CoV-2 na letišti Praha
 • podpis prohlášení o dobrovolné karanténě po dobu do výsledku druhého testu - poslat sken emailem International Office
 • informování Krajské hygienické stanice o příjezdu studentů (výměnní studenti a řádní studenti v AJ programech - informuje International Office, řádní studenti v ČJ programech  - informují fakulty)
 • povinné přetestování po 14 dnech (výměnní studenti - zprostředkuje International Office, řádní studenti v AJ programech - informace z International Office, řádní studenti v ČJ programech - informace z fakult)

Student z nerizikové země

 • příjezd s negativním testem ne starším 72 hodin - výsledek testu poslat emailem International Office
 • podpis prohlášení o dobrovolné karanténě do výsledku testu - poslat sken emailem International Office
 • pouze výměnní studenti: přetestování po příjezdu do Plzně v daných termínech (10.-11.9.) - zprostředkuje International Office
Zpět nahoru

Jak mohu jako student/studentka pomoci ?

 

Zpět nahoru
Studium na ZČU během nouzových opatření

* Jak bude probíhat výuka v zimním semestru?

Na základě mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje je s účinností od 23. září zakázána osobní přítomnost studentů na výuce. Zákaz se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku a praxi, individuální návštěvy knihoven a studoven, individuální konzultace, zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob a laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob.

Opatření potrvá do 23. října. Po tuto dobu přejde Západočeská univerzita v Plzni na distanční výuku. Sledujte proto prosíme aktuální informace svých fakult.

Zpět nahoru

* Doporučení pro studenty

 • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
 • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních emailech.
 • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
 • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
 • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
Zpět nahoru

* Doporučení pro vyučující

 • Během prvního týdne informujte studenty o přechodu na výuku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 • Garanti předmětů, rozmyslete si předem, jakou komunikační platformu budete při přechodu na distanční výuku využívat. Informace k jednotlivým možným platformám, stejně tak organizační, metodickou a technickou podporu distančního vzdělávání poskytnou kolegové z Celoživotního a distančního vzdělávání
 • Při přechodu na plně distanční výuku je třeba, aby výuka probíhala synchronně dle rozvrhu platného pro zimní semestr.
 • Připravte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.
 • Vyžadujte od studentů aktivně zpětnou vazbu, jejich podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
 • O případných změnách v organizaci výuky informujte studenty vždy formou hromadného emailu, např. prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů v IS/STAG.
Zpět nahoru

* Doporučení pro garanty studijních programů a vedoucí pracovišť

 • Vstupte do kontaktu s jednotlivými vyučujícími předmětů ve studijním programu a vedoucími kateder a koordinujte výuku jednotlivých předmětů tak, aby nedocházelo při přechodu na distanční výuku k přetěžování studentů a výuka ve studijním programu byla spíše pestrá a různorodá.
Zpět nahoru