Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 4. června 2021

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou 

Jaká jsou aktuální platná opatření?

Pro výuku platí v souladu s nařízením vlády ČR a vnitřními normami ZČU následující omezení:

 • Respektujte aktuální platná celostátní a lokální opatření dostupná na  https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Pokud pociťujete příznaky aktuálního virového onemocnění, zdržte se přítomnosti v budovách univerzity, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Pokud jste byl v blízkém a delší dobu trvajícím kontaktu s pozitivně testovanou osobou, bez ochranných pomůcek, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • 18. září 2020 byla zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, tedy včetně poslucháren, laboratoří a podobně. Tato povinnost se tudíž vztahuje i na studenty při výuce.
 • Doporučujeme používat roušky v maximální možné míře i nad rámec ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, chráníme tím nejen sebe, ale především ostatní.
 • Pravidelně využívejte dezinfekci, větrejte místnosti a omezte pobyt ve vnitřních prostorech pouze na dobu nezbytně nutnou.
 • Buďte ohleduplní k ostatním, snažte se dodržovat doporučený sociální distanc 2 metry.
 • Na základě aktuální epidemiologické situace nebo v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19 mohou být v jednotlivých prostorách ZČU dočasně zpřísněna pravidla nad rámec výše uvedeného.
Zpět nahoru

Co mám dělat v případě pozitivního testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo nařízené karantény?

Pokud se podrobíte testu na přítomnost SARS CoV-2 a obdržíte informaci o pozitivním výsledku, nebo vám bude nařízena karanténa, informujte o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem (prostřednictvím formuláře) studijní oddělení vaší fakulty, a v případě, že bydlíte na kolejích, také vedoucí koleje. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude ZČU postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR. Informace o případných opatřeních směřujících k celé univerzitě budou rozesílány hromadným e-mailem a zveřejněny na webu ZČU, 

Pokud na sobě pociťujete příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo pokud jste byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kontaktujte neprodleně telefonicky svého registrujícího praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte dále podle jejich instrukcí.

Zpět nahoru

Bydlím na kolejích, vztahují se na mě nějaká omezení?

Provoz kolejí je omezen, ale pokud se účastníte výuky nebo zkoušek, můžete ubytování na kolejích využít.

I zde platí povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus. Pokud jsou tedy studenti přítomni dříve na kolejích než na výuce, jsou povinni podrobit se testu před příchodem na kolej nebo přímo na koleji, kde jim za tímto účelem budou k dispozici samotesty. Povinnost podstoupit test na koronavirus se přitom týká všech studentů ubytovaných na koleji, tedy i těch, kteří zde zůstali na základě dříve stanovených výjimek.

Zpět nahoru

Nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí, jak mám postupovat?

Pokud jste byl/a v poslední době v zahraničí, seznamte se s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého svého praktického lékaře nebo nejbližší krajskou hygienickou stanici.

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1221.

Konkrétní doporučení jak postupovat při podezření na nákazu koronavirem - onemocnění Covid-19, konkretizováno pro Plzeňský kraj najdete na stránkách Krajské hygienické stanice.

Zpět nahoru

Co mě čeká při plánovaném výjezdu do zahraničí?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 cestovat do zahraničí po dobu trvání pandemie jen v naléhavých a nezbytných případech. 

Vyhněte se především zemím s vysokým rizikem nákazy (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit. 

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. 
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Rozšířit si cestovní pojištění i o krytí náladů spojených s onemocněním Covid 19.
 5. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 6. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 7. Po návratu do ČR pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami, kontaktovat telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupovat dle jejich pokynů.
 8. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či koordinátora zahraniční kanceláře ZČU na adrese: erasmus@service.zcu.cz.

Výjezdy v zimním semestru 2020/2021

Západočeská univerzita obecně umožňuje výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže i pobyty zaměstnanců. Situace se však může s ohledem na vývoj šíření pandemie koronaviru COVID-19 v budoucnu změnit. Je proto důležité sledovat oficiální zdroje informací, stejně jako ověřené mediální zdroje (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, web velvyslanectví ČR v zemi destinace, web přijímající instituce apod.).

Pro lepší orientaci, jaká cestovní omezení platí v rámci EU, doporučujeme sledovat interaktivní nástroj
Re-open EU. Nástroj odkazuje na národní stránky s informacemi o cestování, službách (hotely, restaurace) a o zdravotním riziku (povinné roušky, pravidla v MHD apod.).

Zpět nahoru

Jaké jsou pokyny pro zahraniční studenty a postup při ubytování na kolejích?

Všichni zahraniční studenti se při příjezdu do ČR řídí platným Ochranným vládním opatřením, tj.:

 • pokud student přijíždí z rizikové země, vyplní před příjezdem do ČR online Příjezdový formulář a musí absolvovat RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2,
 • pokud přijíždí ze země EU, lze doložit test provedený v zemi EU (ne starší než 72 hodin),
 • pokud přijíždí z jiné země, je povinen se na vlastní náklady nechat otestovat v ČR do 5 dní od příjezdu. Výsledek testu zašle sám  na KHS v Plzni a do obdržení výsledku testu má zákaz volného pohybu.
Zpět nahoru

Jak mohu jako student/studentka pomoci ?

 

Zpět nahoru

* Jak probíhá výuka v letním semestru?

Praktická výuka od 10. května

Klinické a praktické výuky a praxe se mohou od pondělí 10. května účastnit studenti všech ročníků.

O organizaci praktické výuky budou studenty informovat jednotlivé fakulty či vyučující.   

Podmínkou pro účast na výuce je, že student nemá příznaky onemocnění covid-19 a podstoupil antigenní nebo PCR test na koronavirus, jehož výsledek je negativní. Student se přitom musí nechat testovat každých sedm dní.

Ačkoliv od 24. května umožňuje mimořádné opatření vlády osobní přítomnost na výuce všech studentů, nedochází ke změně harmonogramu akademického roku a výuka nebude plošně zahájena. 

Nadále platí, že o konkrétních pravidlech budete informováni od svých vyučujících.

Kde se nechat testovat

Studenti by měli primárně využít testovací centrum v Univerzitní knihovně ZČU v kampusu, jehož kapacita je od 26. dubna navýšena. Před testem je potřeba se zaregistrovat v rezervačním systému a na odběrovém místě se prokázat průkazem pojištěnce. Dále mohou studenti podstoupit test v jakémkoliv veřejném testovacím centru. Mají však také možnost využít samotesty, které získají ve výdejním místě na své fakultě. V takovém případě budou studenti povinni zaevidovat výsledek samotestu do centrální databáze ZČU a prokázat se vytištěným čestným prohlášením o negativním výsledku testu. K samotestování je povoleno použít výhradně test zajištěný Západočeskou univerzitou v Plzni.

Podrobné informace k testování v Příloze 2 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Od 1. června došlo ke změně frekvence úhrady testů – zdravotní pojišťovny hradí jen 1 antigenní test za 7 dní, max. 4 v měsíci. Podle toho je tedy nutné plánovat návštěvy testovacích center (ať na ZČU, či mimo ni). Frekvence pro testování pak vychází 1 x týdně ve stejný den. 

Koho se testování netýká

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 22. května 2021 dochází od pondělí 24. května ke změně v testovací strategii.

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na ty, kdo prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, skončila u nich doba izolace a zároveň od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní. 

Test také nemusejí podstupovat studenti, kteří už byli proti nemoci covid-19 očkováni:

a) u dvojdávkového systému absolvovali aplikaci první dávky, pak nemusí být testováni v období 22 dní až 90 dní po této aplikaci,
b) u dvojdávkového systému absolvovali aplikaci dvou dávek, pak nemusí být testováni v období 22 dní až 9 měsíců po první aplikaci;
c) u jednodávkového systému nemusí být testováni v období 14 dní až 9 měsíců po aplikaci. 

Koleje

Studenti, kterým je dovolena osobní přítomnost na výuce, mohou být ubytováni na vysokoškolských kolejích. I zde však platí povinnost prokázat se negativním testem na koronavirus. Pokud jsou tedy studenti přítomni dříve na kolejích než na výuce, jsou povinni podrobit se testu před příchodem na kolej nebo přímo na koleji, kde jim za tímto účelem budou k dispozici samotesty. Povinnost podstoupit test na koronavirus se přitom týká všech studentů ubytovaných na koleji, tedy i těch, kteří zde zůstali na základě dříve stanovených výjimek. Možnosti testování pro tyto studenty jsou shodné s těmi, které jsou uvedeny v části Kde se nechat testovat.

Zkoušení a individuální konzultace

Počínaje 10. květnem není omezen počet osob na zkoušce, je však nutné dodržet nejméně 1,5metrové rozestupy mezi jednotlivými osobami.

Dovolena je také účast studentů na individuálních konzultacích nebo poradenských službách, a to v režimu jeden student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba. U individuálních konzultací nebo jiných individuálních činností přitom není test na koronavirus vyžadován, ale s ohledem na bezpečnost studentů i vyučujících jej doporučujeme absolvovat.

Zpět nahoru

* Souhrnné informace k závěru letního semestru

Podmínky osobní přítomnosti ve škole

Jednotlivé fakulty v rámci svých pravomocí mohly upravit a konkretizovat provoz při výuce a zkouškách. Informujte se tedy o konkrétních podmínkách na svých fakultách.

Obecně platí, že vaše osobní přítomnost ve škole bude možná pouze tehdy, pokud nevykazujete příznaky onemocnění COVID-19 a zároveň splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

 • prodělali jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od doby prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní (toto lze doložit potvrzením od lékaře, potvrzením od KHS nebo čestným prohlášením);
 • byli jste proti nemoci covid-19 očkováni:

  a) u dvojdávkového systému jste absolvovali aplikaci první dávky, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 90 dní po této aplikaci,
  b) u dvojdávkového systému jste absolvovali aplikaci dvou dávek, pak nemusíte být testováni v období 22 dní až 9 měsíců po první aplikaci;
  c) u jednodávkového systému nemusíte být testováni v období 14 dní až 9 měsíců po aplikaci. 

 • podstupujete pravidelné testování s negativním výsledkem formou RT-PCR testu nebo preventivního POC antigenního testu s frekvencí jednou za 7 dní. Pro pravidelné antigenní testování můžete využít testové místo na Borech v prostorách Univerzitní knihovny (je třeba se předem registrovat), v tomto případě je testování hrazené ze zdravotního pojištění; v jednání je otevření testového místa v centru města – o konkrétních časech testování a formách registrace budete včas informováni;
 • podstoupíte jednorázový test ve veřejném odběrovém místě. Pro účely osobní přítomnosti na výuce je platný 72 hodin.

Vysokým školám nejsou poskytovány samotestovací sady, ale pro výjimečné situace (zejména zahraniční studenty, kteří nemohou využít veřejná testovací místa) je omezené množství těchto testů na jednotlivých fakultách k dispozici, samotestování je však vždy třeba domluvit a realizovat předem tak, aby nedocházelo k narušení výuky nebo zkoušení. V případě potřeby se informujte o konkrétních možnostech samotestování na své fakultě (přehled kontaktů na jednotlivé fakultní koordinátory najdete níže). Samotestovací sady jsou pro urgentní situace k dispozici též na kolejích. 

V případech, kdy se jedná o individuální konzultace a individuální prezenční výuku, není testování nařízeno mimořádným opatřením, ale v zájmu ochrany zdraví všech je vhodné podstoupit testování i v těchto situacích.

Od 1. června došlo ke změně frekvence úhrady testů – zdravotní pojišťovny hradí jen 1 antigenní test za 7 dní, max. 4 v měsíci. Podle toho je tedy nutné plánovat návštěvy testovacích center (ať na ZČU, či mimo ni). Frekvence pro testování pak vychází 1 x týdně ve stejný den. 

Výuka

Ačkoliv od 24. května umožňuje mimořádné opatření vlády osobní přítomnost na výuce všech studentů, nedochází ke změně harmonogramu akademického roku a výuka nebude plošně zahájena. 

U předmětů, kde nelze v plné míře nahradit výuku distančními formami, bude současné rozvolnění využito k intenzivní výuce s osobní přítomností studentů. V případě, že k obnovení prezenční výuky dochází i ve vašem konkrétním případě, budete o konkrétních pravidlech informováni ze strany fakulty nebo přímo vyučujících.

Zkoušení a zápočty

Pro kontrolu splnění studijních povinností (zápočty, zkoušky…) mohou i v tomto semestru vyučující využít distanční formu nebo určit studentům náhradní způsob splnění studijních povinností.

Rozhodnutí o formě ověřování znalostí je v kompetenci garantů a vyučujících jednotlivých předmětů.

Mezní termín pro získání zápočtů a zkoušek za akademický rok se nemění a je 31. 8. 2021.

Kontrola plnění studijních povinností studentů, postup do dalšího semestru

Podmínky pro postup studentů do dalšího semestru stanovené ve Studijním a zkušebním řádu ZČU a dalšími vnitřními normami se nemění. Pro studenty prvních ročníků připomínáme, že do 31. 8. 2021 je třeba splnit nejenom podmínky za celý akademický rok 2020/2021, ale zároveň podmínky prvního semestru.

Odevzdávání závěrečných prací

Všechny fakulty umožní studentům odevzdávat kvalifikační práce elektronicky, konkrétní pravidla pro odevzdávání závěrečných prací najdete na webových stránkách jednotlivých fakult.

U závěrečných prací může vedoucí práce rozhodnout o alternativním způsobu plnění zadání práce, které je v současném stavu možné vzhledem k omezenému přístupu studentů do školy. Informace o alternativním způsobu plnění zadání práce bude součástí odevzdané práce.

Státní závěrečné zkoušky

Ačkoliv aktuálně zákonná úprava umožňuje konat státní závěrečné zkoušky plně distanční formou, na ZČU je preferována prezenční nebo hybridní forma zkoušení (část komise a studující jsou přítomni osobně, část komise ve vzdáleném on-line režimu). Termíny SZZ jsou plánovány již s přihlédnutím k aktuální situaci a nemělo by docházet k posunu termínů. Pokud by k posunu termínů došlo, budete včas informováni, sledujte však, prosím, v této věci informace své fakulty.

Promoce

Zatím nelze předjímat, v jaké formě budou moci být uskutečněny promoce. Termíny promocí budou naplánovány a jejich realizace proběhne dle vývoje epidemické situace.

Koleje a menzy

Provoz kolejí je omezen, ale pokud se účastníte výuky nebo zkoušek, můžete ubytování na kolejích využít. Menza na Borech funguje a v rámci provozu je třeba dodržovat nastavená protiepidemická opatření, menza v Kollárově ulici je uzavřena.

Zpět nahoru

* Kontaktní weby a kontaktní osoby pro testování

Zpět nahoru

Informace pro studenty 1. ročníků

Studenti prvních ročníků mají stanovený pokynem prorektora č. 1P/2020 mezní termín pro splnění podmínek prvního semestru nově na 31. srpna. Doba na splnění podmínek se tedy prodlužuje, přičemž zároveň platí, že do 31. srpna musíte splnit povinnost stanovenou čl. 18 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU - tedy v prvním roce studia získat alespoň 40 kreditů.

Jinými slovy, do 31. srpna tedy musíte získat stanovený počet kreditů za předměty zapsané v prvním semestru studia (tento limit se nevztahuje na studenta, kterému děkan uznal z předchozího studia alespoň 30 kreditů). I když tedy získáte v prvním roce studia 40 kreditů, ale nezískáte minimální počet kreditů za první semestr studia, bude rozhodnuto o ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu (dle čl. 65 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU).

Minimální počet za první semestr je standardně 20 kreditů - některé fakulty ale tuto hranici před začátkem akademického roku snížily, doporučujeme tedy ověřit si situaci přímo u vás na fakultě.

Zpět nahoru

Doporučení pro studenty

 • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
 • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních emailech.
 • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
 • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
 • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
Zpět nahoru

Doporučení pro vyučující

 • Informujte studenty o přechodu na výuku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 • Garanti předmětů, rozmyslete si předem, jakou komunikační platformu budete při přechodu na distanční výuku využívat. Informace k jednotlivým možným platformám, stejně tak organizační, metodickou a technickou podporu distančního vzdělávání poskytnou kolegové z Celoživotního a distančního vzdělávání
 • Při přechodu na plně distanční výuku je třeba, aby výuka probíhala synchronně dle rozvrhu platného pro zimní semestr.
 • Připravte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.
 • Vyžadujte od studentů aktivně zpětnou vazbu, jejich podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
 • O případných změnách v organizaci výuky informujte studenty vždy formou hromadného emailu, např. prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů v IS/STAG.
Zpět nahoru

Doporučení pro garanty studijních programů a vedoucí pracovišť

 • Vstupte do kontaktu s jednotlivými vyučujícími předmětů ve studijním programu a vedoucími kateder a koordinujte výuku jednotlivých předmětů tak, aby nedocházelo při přechodu na distanční výuku k přetěžování studentů a výuka ve studijním programu byla spíše pestrá a různorodá.
Zpět nahoru

Mohu navštívit knihovnu?

Ano. Aktuální informace o provozu Univerzitní knihovny ZČU najdete na jejím webu

Zpět nahoru

Dokumenty pro studenty