Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 28. května 2020

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou

Jsou otevřené knihovny?

Provozní doba knihoven:

Pondělí, středa 9:00–18:00

Úterý, čtvrtek, pátek 9:00–14:00

Služby knihovny, vydavatelství a copycentra jsou dostupné – aktuální informace najdete na stránkách Univerzitní knihovny.

Zpět nahoru

V jakém režimu fungují koleje a menzy?

Menza na Borech je pro zaměstnance a studenty opět v provozu od 18. května v době od 11 do 14 hod., přičemž po celou dobu je garantován výdej dvou druhů jídel. Je nutné dodržovat rozestupy podle připraveného rozmístění stolů a počítat s tím, že kapacita menzy je menší než obvykle. Doporučujeme proto využít celou otevírací dobu menzy, aby se před vstupem netvořily fronty.

Menza v Kollárově ulici je prozatím uzavřena, stejně tak jako kavárny a bufety provozované SKM.

Koleje ZČU nejsou uzavřeny, ale jejich provoz striktně podléhá nařízením vlády, tj. dodržení karanténních opatření:

  • úplný zákaz návštěv,
  • zákaz shlukování studentů na jednom místě,
  • dodržování rozestupů min. 2 metry atd.

Ubytování na kolejích a platbu za ubytování aktuálně upravuje Rozhodnutí rektora č. 17R/2020, vydané 25. března.

Sledujte webové stránky Správy kolejí a menz, v případě dotazů na ubytování kontaktujte Ing. Pšeidlovou na telefonním čísle 724 961 105.

Zpět nahoru

V jakém režimu fungují studijní oddělení?

Studijní oddělení všech fakult pracují ve vzdáleném režimu, veškerá podání jsou přijímána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku či prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, popř. předáním na podatelnu ZČU.

V případě potřeby, po domluvě nebo ve vymezených hodinách, jsou zaměstnanci k dispozici i osobně – aktuální informace sledujte na stránkách fakult.

Při emailové komunikaci se studijním oddělením používejte prosím výhradně svou studentskou adresu (orionlogin@students.zcu.cz), usnadníte tak vaši přesnou identifikaci.

Zpět nahoru

V jakém režimu funguje CIV?

Provozní doba Helpdesku na Borech je 7–17 hodin, Helpdesk v Jungmannově ulici je uzavřen.
Komunikace probíhá přes okénko, předávané vybavení jako notebooky apod. se před převzetím dezinfikují. 

 

Zpět nahoru

Necítím se dobře a nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí. Jak mám postupovat?

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého svého praktického lékaře nebo nejbližší krajskou hygienickou stanici.

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1212.

Pro více informací doporučujeme sledovat Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR.

Konkrétní doporučení jak postupovat při podezření na nákazu koronavirem - onemocnění Covid-19, konkretizováno pro Plzeňský kraj najdete na stránkách Krajské hygienické stanice.

Zpět nahoru

Chystám se do zahraničí, ale ne do rizikové oblasti. Jak mám postupovat?

Ačkoliv došlo k uvolnění plošného zákazu vycestování z ČR, nadále platí doporučení MZV ČR, aby byly zahraniční cesty uskutečňovány jen v naléhavých případech či v případech, kdy jsou nezbytně nutné. 

Sledujte aktuální informace na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Před případným vycestováním doporučujeme registraci do systému Drozd.

Zpět nahoru

Jak postupovat při Erasmu nebo jiném studijním pobytu v zahraničí?

Problematiku studentů ZČU, kteří jsou na zahraničních studijních pobytech, řeší International Office ZČU. 

Případné dotazy zasílejte na erasmus@service.zcu.cz,

Informace zveřejněná na stránkách MŠMT:

  • Nové zahraniční výjezdy v rámci Erasmu se nebudou zahajovat, studentům a dalším účastníkům Erasmu, kteří již na výjezdu v zahraničí jsou, doporučujeme zvážit návrat do ČR (za dodržení dalších podmínek, např. karantény, pokud by se vraceli z některé ze seznamu rizikových zemí). 
  • Pokračování studia v zahraničí, pokud se nejedná o Erasmus, je na zvážení studenta. V obou případech doporučujeme kontaktovat ohledně podrobností Dům zahraniční spolupráce (tel: +420 221 850 100, e-mail: info@dzs.cz), domovskou univerzitu v ČR a také Ministerstvo vnitra ČR. 
  • Jednotná evropská pravidla uvádějí, že grant slouží pro zvýšené náklady za studium v zahraničí. Pokud se tedy student vrátí do domovské země, grant je o dobu trávenou v České republice alikvotně krácen. V případě vyšší moci, kterou koronavirus je, je možné uhradit i vícenáklady spojené s předčasným návratem. Pravidla zatím neřeší distanční výuku v domovské zemi a možnost ponechání grantu i na toto období. Tuto problematiku už řešíme s Evropskou komisí. 
Zpět nahoru

Jak mohu jako student/studentka pomoci ?

 

Zpět nahoru

Jak probíhá výuka?

Výuka stále probíhá v maximálně možném rozsahu distanční formou. Informace o průběhu distanční výuky získáte od svých vyučujících nebo na internetových stránkách svých fakult. Je potřeba i nadále plnit aktuální úkoly v jednotlivých předmětech a komunikovat se svými vyučujícími.

Studenti všech ročníků se smí na základě usnesení vlády  účastnit od 11. května prezenční výuky ve skupině o počtu nejvýše 15 osob za splnění následujících podmínek:

  • student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
  • u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
  • nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
  • poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů (formulář je součástí Rozhodnutí rektora č. 9R/2020)

Studenti všech ročníků mohou za splnění výše uvedených podmínek rovněž navštívit knihovny a studovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, účastnit se laboratorní práce, klinické nebo praktické výuky a praxe (u nichž neplatí podmínka 15 osob ve skupině).

Konkrétní náplň a systém, jak bude výuka probíhat, stanoví každá fakulta v závislosti na svých prostorových, technických a dalších možnostech. Přesné informace získají studenti od své fakulty nebo přímo od vyučujících e-mailem, a to nejpozději tři pracovní dny před konáním dané výuky. 

Upozorňujeme, že umožnění účasti na výuce závisí na rozhodnutí každého pedagoga – jedná se o možnost, nikoli povinnost, zejména u pedagogů spadajících do ohrožené skupiny, u níž se vyžaduje zvýšená obezřetnost.

Zpět nahoru

Mění se harmonogram akademického roku?

Harmonogram akademického roku bude upraven tak, aby bylo možno u vybraných předmětů doplnit chybějící výuku formou blokové výuky – doba prodloužení bude záviset na počtu předmětů a studentů, u nichž nebylo možno zajistit výuku distanční formou nebo náhradní formou plnění. Předpokládaná doba prodloužení výuky v aktuálním akademickém roce je 2 týdny.

Toto plánované prodloužení výuky bude směřované primárně na laboratorní výuku, práce v ateliérech a další činnosti, při kterých je nezbytná osobní přítomnost studentů.

Sledujte další pokyny na webových stránkách fakult.

Zpět nahoru

Jak probíhá zkoušení a zápočty?

Pro zápočty a zkoušky (tj. kontrolu splnění studijních povinností) mohou garanti, případně pověření vyučující, povolit využití distanční formy nebo určit studentům náhradní způsob splnění studijních povinností.

O této možnosti budete informováni vždy v souvislosti s konkrétním předmětem.

Zpět nahoru

Konají se státní závěrečné zkoušky?

Aktuálně zákonná úprava neumožňuje konat státní závěrečné zkoušky (SZZ) plně distanční formou.

Fakulty jsou připravené na situaci, kdy dojde k posunu termínů SZZ; v některých případech mohou být SZZ až v srpnu, případně září.

Na případné legislativní úpravy se budeme snažit reagovat s přihlédnutím k zachování kvality studijních programů.

Sledujte, prosím, v této věci informace své fakulty

Zpět nahoru

Jak proběhne postup do dalšího semestru?

Podmínky pro postup studentů do dalšího semestru, stanovené ve Studijním a zkušebním řádu ZČU a dalšími vnitřními normami, se nemění.

Termíny pro kontrolu splnění podmínek budou stanoveny podle aktuální situace s přihlédnutím ke konkrétním specifikám jednotlivých fakult.

Studenti, kteří nemohou z objektivních příčin splnit podmínky, budou moci požádat o výjimku, o které bude rozhodovat děkan fakulty.

Zpět nahoru

Mění se termíny přijímacího řízení?

Termíny pro podávání přihlášek jsou v kompetenci fakult, prozatím došlo k následujícím úpravám.

Aktuální informace najdete na stránkách fakult nebo kateder.

FAV

Bc. studium – prodlouženo do 14. dubna

Mgr. studium – sdružené studium s FPE 25. května / ostatní 8. června

FDULS

Bc. studium – talentové zkoušky již proběhly

Mgr. studium – 30. dubna

FEK Bc. a Mgr. studium – 31. března
FEL Bc. a Mgr. studium – prodlouženo do 10. května
FF Bc. a Mgr. studium – prodlouženo do 30. dubna
FPE

Bc. studium – 10. května

Mgr. studium – 25. května

FPR Bc. a Mgr. studium – prodlouženo do 15. dubna
FST

Bc. studium – 15. dubna

Mgr. studium – 30. května

FZS Bc. a Mgr. studium – prodlouženo do 30. dubna

 

Zpět nahoru

* Konají se kurzy v rámci celoživotního vzdělávání či Univerzity třetího věku?

Kurzy pořádané v rámci celoživotního vzdělávání se od června konají v počtu 15 osob. Kurzy Univerzity třetího věku probíhají stále v online formě.

Pro více informací se můžete obrátit na kontaktní osobu konkrétního programu.

Zpět nahoru

Je prodloužen termín pro odevzdání závěrečných prací?

Všechny fakulty  umožní studentům odevzdávat kvalifikační práce výhradně elektronicky. Závěrečnou práci v tištěné podobě pak odevzdáte dle pokynů jednotlivých fakult. O své kvalifikační práci aktivně komunikujte se svým vedoucím práce.

Termíny jsou v kompetenci fakult, prozatím došlo k následujícím úpravám.

Aktuální informace najdete na stránkách fakult, případně kateder.

FAV Fakulta zatím neupravuje termíny pro odevzdání závěrečných prací. Rozhodnutí bude učiněno na základě skutečné doby mimořádných opatření, která neumožňují kontaktní výuku. Aktuální opatření FAV k situaci naleznete na webu fakulty.
FDULS Termín odevzdání kvalifikačních prací je nově stanoven na 31. července 2020.
FEK Termín odevzdání kvalifikačních prací je 11. května 2020 do 8.00 hodin.
FEL Zatím nedošlo k úpravě termínů pro odevzdání závěrečných prací.
Termín odevzdání kvalifikačních prací je u Bc. studia 11. 6. 2020 a NMgr. studia 28. 5. 2020.
FF Termín odevzdání kvalifikačních prací je do 22. května 2020.
FPE Mezní termín odevzdání KP je 30. 6. VK může po dohodě se studenty přehodnotit termín odevzdání kvalifikačních prací (KP), a posunout ho tak, aby bylo stále možné zajistit obhajoby minimálně v podzimním termínu.
FPR Termín odevzdání kvalifikačních prací je  15. dubna 2020 u Mgr., NMgr. a Bc. programu.
FST Termín odevzdání kvalifikačních prací je 28. května 2020
FZS Termín odevzdání kvalifikačních prací je 30. dubna 2020.

 

Zpět nahoru

Jak je to s poplatky za studium?

Západočeská univerzita v Plzni se rozhodla dobu vyhlášeného nouzového stavu nezapočítávat do doby studia pro účely poplatků za delší dobu studia. MŠMT připravuje další opatření, která by měla být vstřícná vůči studentům.

Studenti, kteří splnili zákonem stanovené podmínky pro vyměření poplatku před vyhlášením nouzového stavu a poplatky jim již byly vyměřeny, mají možnost v zákonné odvolací lhůtě požádat o jejich snížení či prominutí anebo posunutí termínu jejich splatnosti. Pokud na konkrétní poplatkovou povinnost bude mít vliv aktuální situace (viz Příloha č. 2 ke Statutu ZČU), bude tato skutečnost zohledněna při rozhodování o snížení, případně prominutí poplatku. Všichni studenti mají též možnost žádat o rozložení poplatkové povinnosti formou splátkového kalendáře. 

Bližší informace k poplatkům poskytne Informační a poradenské centrum.

Zpět nahoru