Informace pro studenty – opatření v souvislosti s COVID-19

Aktualizováno 1. března 2021

Na této stránce naleznete informace o opatřeních na ZČU a odpovědi na často kladené dotazy.

Naposledy aktualizováno: označeno hvězdičkou 

Jaká jsou aktuální opatření pro zimní semestr?

Pro výuku v zimním semestru budou v souladu s nařízením vlády ČR a vnitřními normami ZČU platit následující omezení:

 • Respektujte aktuální platná celostátní a lokální opatření dostupná na  https://koronavirus.mzcr.cz/
 • Pokud pociťujete příznaky aktuálního virového onemocnění, zdržte se přítomnosti v budovách univerzity, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte léčebná opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • Pokud jste byl v blízkém a delší dobu trvajícím kontaktu s pozitivně testovanou osobou, bez ochranných pomůcek, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře a následně dodržujte opatření uložená ošetřujícím lékařem nebo jiná opatření uložená orgány ochrany veřejného zdraví.
 • 18. září 2020 byla zavedena povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách staveb, tedy včetně poslucháren, laboratoří a podobně. Tato povinnost se tudíž vztahuje i na studenty při výuce.
 • Doporučujeme používat roušky v maximální možné míře i nad rámec ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, chráníme tím nejen sebe, ale především ostatní.
 • Pravidelně využívejte dezinfekci, větrejte místnosti a omezte pobyt ve vnitřních prostorech pouze na dobu nezbytně nutnou.
 • Buďte ohleduplní k ostatním, snažte se dodržovat doporučený sociální distanc 2 metry.
 • Na základě aktuální epidemiologické situace nebo v rámci prevence šíření onemocnění COVID-19 mohou být v jednotlivých prostorách ZČU dočasně zpřísněna pravidla nad rámec výše uvedeného.
Zpět nahoru

Co mám dělat v případě pozitivního testu na přítomnost SARS CoV-2 nebo nařízené karantény?

Pokud se podrobíte testu na přítomnost SARS CoV-2 a obdržíte informaci o pozitivním výsledku, nebo vám bude nařízena karanténa, informujte o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem (prostřednictvím formuláře) studijní oddělení vaší fakulty, a v případě, že bydlíte na kolejích, také vedoucí koleje. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 bude ZČU postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice (KHS) a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření, vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Ministerstvem zdravotnictví ČR. Informace o případných opatřeních směřujících k celé univerzitě budou rozesílány hromadným e-mailem a zveřejněny na webu ZČU, 

Pokud na sobě pociťujete příznaky počínajícího infekčního onemocnění nebo pokud jste byl v kontaktu s pozitivně testovanou osobou, kontaktujte neprodleně telefonicky svého registrujícího praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte dále podle jejich instrukcí.

Zpět nahoru

Bydlím na kolejích, vztahují se na mě nějaká omezení?

Vláda ČR ve svém aktuálním usnesení, dostupném na webu MŠMT, zakázala poskytovat ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky a praxe, studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

V případě dotazů se obracejte na příslušné vedoucí kolejí.

 

 

Zpět nahoru

Nedávno jsem se vrátil/a ze zahraničí, jak mám postupovat?

Pokud jste byl/a v poslední době v zahraničí, seznamte se s aktuálně platnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví ČR

Pokud budete mít podezření na nákazu, kontaktujte svého svého praktického lékaře nebo nejbližší krajskou hygienickou stanici.

S dotazy se také můžete obrátit na linku 1221.

Konkrétní doporučení jak postupovat při podezření na nákazu koronavirem - onemocnění Covid-19, konkretizováno pro Plzeňský kraj najdete na stránkách Krajské hygienické stanice.

Zpět nahoru

Co mě čeká při plánovaném výjezdu do zahraničí?

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 cestovat do zahraničí po dobu trvání pandemie jen v naléhavých a nezbytných případech. 

Vyhněte se především zemím s vysokým rizikem nákazy (seznam zemí s nízkým rizikem nákazy najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, do níž se má daná mobilita uskutečnit. 

Účastníci zahraničních pobytů by měli dodržovat následující opatření

 1. Ve všech případech cest do zahraničí se registrovat do Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (databáze DROZD).
 2. Sledovat oficiální zdroje důležitých informací a také ověřené zpravodajství. 
 3. Řídit se radami a doporučeními příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající univerzity.
 4. Rozšířit si cestovní pojištění i o krytí náladů spojených s onemocněním Covid 19.
 5. Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní).
 6. Pečlivě dodržovat hygienické zásady jako např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, sledování vlastního zdravotního stavu, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, v případě respiračních problémů také dodržování pravidel hygieny při kašli a kýchání, využívání dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo WHO.
 7. Po návratu do ČR pečlivě sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstat doma, omezit kontakt s ostatními osobami, kontaktovat telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupovat dle jejich pokynů.
 8. V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat svého univerzitního/fakultního koordinátora či koordinátora zahraniční kanceláře ZČU na adrese: erasmus@service.zcu.cz.

Výjezdy v zimním semestru 2020/2021

Západočeská univerzita obecně umožňuje výjezdy na zahraniční studijní pobyty a stáže i pobyty zaměstnanců. Situace se však může s ohledem na vývoj šíření pandemie koronaviru COVID-19 v budoucnu změnit. Je proto důležité sledovat oficiální zdroje informací, stejně jako ověřené mediální zdroje (Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, web velvyslanectví ČR v zemi destinace, web přijímající instituce apod.).

Pro lepší orientaci, jaká cestovní omezení platí v rámci EU, doporučujeme sledovat interaktivní nástroj
Re-open EU. Nástroj odkazuje na národní stránky s informacemi o cestování, službách (hotely, restaurace) a o zdravotním riziku (povinné roušky, pravidla v MHD apod.).

Zpět nahoru

Jaké jsou pokyny pro zahraniční studenty a postup při ubytování na kolejích?

Všichni zahraniční studenti se při příjezdu do ČR řídí platným Ochranným vládním opatřením, tj.:

 • pokud student přijíždí z rizikové země, vyplní před příjezdem do ČR online Příjezdový formulář a musí absolvovat RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2,
 • pokud přijíždí ze země EU, lze doložit test provedený v zemi EU (ne starší než 72 hodin),
 • pokud přijíždí z jiné země, je povinen se na vlastní náklady nechat otestovat v ČR do 5 dní od příjezdu. Výsledek testu zašle sám  na KHS v Plzni a do obdržení výsledku testu má zákaz volného pohybu.
Zpět nahoru

Jak mohu jako student/studentka pomoci ?

 

Zpět nahoru

Jak probíhá výuka v zimním semestru?

Na základě usnesení vlády ČR a Rozhodnutí rektora 24R/2020 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:

a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách za účasti nejvýše 10 osob
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník) 

Podrobné informace k účasti na výuce studenti dostanou od svých fakult nebo od jednotlivých vyučujících. Doporučujeme proto sledovat fakultní webové stránky a průběžně kontrolovat e‑mailové schránky.

Zpět nahoru

Informace pro studenty 1. ročníků

Studenti prvních ročníků mají stanovený pokynem prorektora č. 1P/2020 mezní termín pro splnění podmínek prvního semestru na 19. února. S ohledem na současnou situaci a opatření dopadající na studium na vysokých školách došlo k úpravě zmiňovaného pokynu tak, že mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru je nově 31. srpna. Tato úprava tedy znamená, že doba na splnění podmínek se prodlužuje, přičemž zároveň platí, že do 31. srpna musíte splnit povinnost stanovenou čl. 18 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU - tedy v prvním roce studia získat alespoň 40 kreditů.

Jinými slovy, do 31. srpna tedy musíte získat stanovený počet kreditů za předměty zapsané v prvním semestru studia (tento limit se nevztahuje na studenta, kterému děkan uznal z předchozího studia alespoň 30 kreditů). I když tedy získáte v prvním roce studia 40 kreditů, ale nezískáte minimální počet kreditů za první semestr studia, bude rozhodnuto o ukončení studia pro nesplnění požadavku vyplývajícího ze studijního programu (dle čl. 65 odst. 1 písm. a) Studijního a zkušebního řádu ZČU).

Minimální počet za první semestr je standardně 20 kreditů - některé fakulty ale tuto hranici před začátkem akademického roku snížily, doporučujeme tedy ověřit si situaci přímo u vás na fakultě.

Zpět nahoru

* Informace k cestě na ZČU od 1. 3.

Na základě usnesení Vlády ČR platného od 1. března je zapotřebí mít u sebe při cestách mimo okres svého trvalého bydliště za účelem vzdělávání včetně praxe a zkoušek čestné prohlášení s uvedením důvodu cesty. Formulář pro cesty mimo okres si můžete stáhnout níže v sekci Dokumenty pro studenty. Jiný formulář při cestě na univerzitu není potřeba.

Zpět nahoru

Doporučení pro studenty

 • Sledujte aktuální informace vyučujících jednotlivých předmětů. Aktuální epidemiologická situace je dynamická a změny mohou přijít velmi rychle.
 • Zkontrolujte své kontakty zadané v systému STAG, pravidelně sledujte zprávy na svých univerzitních emailech.
 • Zkontrolujte, že máte přístup na všechny platformy, na kterých vyučující organizují nebo budou organizovat svoje přednášky či semináře.
 • V případě jakýchkoliv problémů neváhejte a kontaktujte své vyučující co nejdříve, aby bylo možné problémy vyřešit.
 • Poskytujte vyučujícím zpětnou vazbu, vaše podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
Zpět nahoru

Doporučení pro vyučující

 • Informujte studenty o přechodu na výuku prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 
 • Garanti předmětů, rozmyslete si předem, jakou komunikační platformu budete při přechodu na distanční výuku využívat. Informace k jednotlivým možným platformám, stejně tak organizační, metodickou a technickou podporu distančního vzdělávání poskytnou kolegové z Celoživotního a distančního vzdělávání
 • Při přechodu na plně distanční výuku je třeba, aby výuka probíhala synchronně dle rozvrhu platného pro zimní semestr.
 • Připravte se na případné distanční zkoušení ve zkouškovém období zimního semestru a zvažte v té souvislosti také úpravu zkouškových požadavků.
 • Vyžadujte od studentů aktivně zpětnou vazbu, jejich podněty a připomínky mohou pomoci zkvalitnit výuku a předejít případným problémům a komplikacím.
 • O případných změnách v organizaci výuky informujte studenty vždy formou hromadného emailu, např. prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů v IS/STAG.
Zpět nahoru

Doporučení pro garanty studijních programů a vedoucí pracovišť

 • Vstupte do kontaktu s jednotlivými vyučujícími předmětů ve studijním programu a vedoucími kateder a koordinujte výuku jednotlivých předmětů tak, aby nedocházelo při přechodu na distanční výuku k přetěžování studentů a výuka ve studijním programu byla spíše pestrá a různorodá.
Zpět nahoru

Mohu navštívit knihovnu?

Aktuální informace o provozu Univerzitní knihovny ZČU najdete na jejím webu

Zpět nahoru