Akademický senát ZČU

Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Rozhoduje mimo jiné o zřízení či zrušení fakulty nebo součásti, schvaluje strategický záměr, vnitřní předpisy či výroční zprávy, schvaluje rozpočet univerzity, navrhuje jmenování rektora, popřípadě jeho odvolání z funkce apod. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná.

Členy Akademického senátu ZČU v období 2021–2023 jsou:

  • za fakulty 36 akademických pracovníků a 17 studentů,
  • za vysokoškolské ústavy a jiná pracoviště 3 akademičtí pracovníci,
  • za doktorské studijní programy 2 studenti.

Akademický senát má tedy celkem 58 senátorů. Funkční období členů akademického senátu je tříleté.

Členové AS ZČU

Fakulta aplikovaných věd

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
RNDr. Petr Tomiczek, CSc.
doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D.
Bc. Jan Koloros

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

MgA. Mgr. Petra Soukupová
MgA. Mgr. Bedřich Kocman
doc. MgA. Luděk Míšek
MgA. Ing. Václav Šlajch
BcA. Tomáš Leba
BcA. Anna Marie Mišterová

Fakulta ekonomická

Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Bc. Ondřej Keřka
Lukáš Kokman

Fakulta elektrotechnická

prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.
Ing. Jiří Basl, Ph.D.
doc. Ing. Tomáš Blecha, Ph.D.
Ing. Jiří Fořt, Ph.D.
Bc. Petr Stašek
Bc. David Šmucr

Fakulta filozofická

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
Mgr. Martin Boček, Ph.D.
Bc. Anna Šochová
Bc. Josef Vodička

Fakulta pedagogická

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Mgr. Petr Valach, Ph.D.
PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D
Simona Žižková
Bc. Daniel Papež

Fakulta právnická

Mgr. Jan Lego, Ph.D.
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Eduard Rytíř
Anna Vitáková

Fakulta strojní

Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
doc. Ing. Jan Řehoř, Ph.D.
Mgr. Pavel Červenka
doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
Bc. Jan Mezuliánik
Bc. Jiří Frank

Fakulta zdravotnických studií

Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Mgr. Lenka Kroupová
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
Ing. Klára Gillernová
Ludvík Švarc
Bohumil Kůs

Mimofakultní pracoviště

Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.
Mgr. Michal Vaněk
Dr. Ing. Štefan Morávka

Studenti postgraduálního studia

Ing. Tomáš Zatloukal
Ing. Lukáš Sobotka

Předsednictvo AS ZČU

Předseda AS
prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Místopředsedkyně
JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D.

Tajemník
Ing. Lukáš Sobotka

FAV
prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

FDULS
doc. MgA. Luděk Míšek

FEK
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.

FEL
Ing. Jiří Basl, Ph.D.

FF
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

FPE
Mgr. Petr Valach, Ph.D.

FPR
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.

FST
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.

FZS
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA

MP
Dr. Ing. Štefan Morávka

DSP
Ing. Tomáš Zatloukal

SK
Eduard Rytíř

Komise AS ZČU

Legislativní komise

Předseda komise
Mgr. Jan Lego, Ph.D.

Členové:

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.
JUDr. Kateřina Burešová, PhD.
PhDr.Mgr. Petr Jurek, Ph.D
PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc.
JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová, Ph.D.
Ing. Pavel Žlábek, Ph.D.
Mgr. Petr Němec
Ing. Pavla Boháčová
Eduard Rytíř
Mgr. Petr Baierl

Rozpočtová komise

Předsedkyně komise
Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

Členové:

doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
Mgr. Marta Kollerová
Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
doc. Ing. Tomas Blecha, PhD.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Silvie Anderlová
doc. Ing Pavel Kopeček, CSc.
Ing. Alena Hemrová
Bc. Ondřej Keřka
RNDr. Petr Martinec
Mgr. Michal Vaněk

Strategická komise

Předsedkyně komise
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

Členové:

doc. Ing. Josef Kohout, Ph.D.
MgA. Mgr. Bedřich Kocman
Ing. Michal Mičík, Ph.D.
Ing. Jiri Basl, PhD.
Mgr. Andrea Königsmarková
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Eduard Rytíř
Mgr. Pavel Červenka
Mgr. et Mgr. Václav Beránek, MBA
Simona Žižková
Mgr. Kateřina Strnadová, Ph.D.