Strategie 2021–2025

Mise ZČU

Posláním ZČU je zajistit kvalitní komplexní vzdělávání včetně doktorských studií českých i zahraničních studentů, opírající se o objektivní poznatky a vědeckou a tvůrčí činnost vysoké úrovně; být nezávislou platformou široké společenské diskuze i  hybatelem vzdělanostního potenciálu v západních Čechách, překračujícím jak hranice geografické, tak i hranice oborů a zažitých myšlenkových schémat. 

Vize 2025

Vzdělávat mladé lidi tak, aby pochopili širší souvislosti světa 21. století a mohli sami výrazně přispět k jeho pozitivnímu a udržitelnému rozvoji. 

Základní hodnoty

Pro dosažení vize respektuje ZČU následující základní hodnoty:

  • Svoboda, demokracie
  • Tradiční morální hodnoty evropské civilizace
  • Akademické svobody a odpovědnost
  • Odvaha, slušnost a obezřetnost
  • Profesionalita a sebedisciplína 

Krédo ZČU:

To nejlepší, co pro budoucí svět můžeme udělat MY, je napomáhat tomu, abyste to udělali VY.