Plán rovných příležitostí

Západočeská univerzita v Plzni chce vytvářet prostředí plně rozvíjející potenciál všech, prostředí vstřícné, férové, bezpečné, podpůrné a takové, které vyjadřuje respekt k individualitě.

Proto ZČU připravila svůj plán genderové rovnosti pod názvem Plán rovných příležitostí.

Plán rovných příležitostí vychází ze zjištění genderového auditu, který proběhl na ZČU v roce 2021. Genderový audit se věnoval široké škále témat spojených s rovnými příležitostmi a genderovou rovností na pracovišti počínaje náborem zaměstnaných, přes kariérní růst, rozvoj a vzdělávání, slaďování pracovního a osobního života, odměňování, hodnocení, zastoupení žen a mužů v horizontální a vertikální struktuře ZČU, diverzitu pracovních týmů (z hlediska věku, etnicity, genderové a sexuální identity atd.) až po propouštění. Zkoumal rovněž organizační kulturu na ZČU a negativní jevy na pracovišti včetně sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí. V rámci svého Plánu rovných příležitostí má ZČU v úmyslu navázat na vybraná doporučení z genderového auditu a dále je rozvíjet.

Plán je koncipován na tři roky a ZČU si v něm stanovila dosažení cílů střednědobého a dlouhodobého charakteru v pěti oblastech. Jako prioritní byly zvoleny tematické oblasti týkající se vytváření respektujícího a vstřícného prostředí pro osoby slaďující práci a osobní život (prioritní osa I) a vytváření prostředí sociálního bezpečí, nediskriminace a bez (sexuálního) obtěžování (prioritní osa V). Dále se plán ZČU soustředí na podporu vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích (prioritní osa II) a na podporu genderové rovnosti v náboru a kariérním růstu (prioritní oblast III), dvěma opatřeními oslovuje i oblast genderové dimenze výzkumu a vyučovacích obsahů (prioritní osa IV).

Tento plán byl vytvořen pracovní skupinou „Celouniverzitní HR Award a Plán rovných příležitostí“, ve které jsou zastoupeny všechny součásti ZČU. Práce skupiny je koordinována pracovníkem Odboru kvalita / oddělení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, který se svým týmem bude zodpovědný i za implementaci jednotlivých opatření. Plán rovných příležitostí byl schválen vedením ZČU a představen a projednán na kolegiu rektora ZČU. 

Dokumenty