Fakulty a ústavy

O Fakultě aplikovaných věd

Fakulta aplikovaných věd je fakultou inženýrsko-přírodovědného typu poskytující vzdělání ve fyzice, geomatice, informačních technologiích, kybernetice, matematice, mechanice a stavitelství. V akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří nemají problém s uplatněním na trhu práce.

Jednotlivé katedry mají akreditovány výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Kontakt

Fakulta aplikovaných věd
Západočeská univerzita v Plzni
Technická 8, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 632 001

web: fav.zcu.cz

O studiu

Naši studenti nacházejí uplatnění jako programátoři, projektoví manažeři, vedoucí informačních oddělení v menších i větších firmách po celé ČR, ale i v zahraničí. Díky jejich odborné kvalifikaci rychle rostou na kariérním žebříčku a snadno dosahují středních manažerských pozic.

Věděli jste, že... ?

Fakulta sídlí v budově, která získala cenu primátora města Plzně v kategorii novostaveb za rok 2014. Jedná se o společný objekt výzkumného centra NTIS – Nové technologie pro informační společnost a CTPVV – Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu.

O Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara neboli Sutnarka je umělecká škola pro 21. století. Svojí činností a filozofií navazuje na inspirativní odkaz významného plzeňského rodáka a mezinárodně uznávaného česko-amerického designéra Ladislava Sutnara. Fakulta je rozkročena na hranicích oboru, hranicích kultur a dovedností. Podobně jako Ladislav Sutnar pracuje s tradičními i moderními řemesly a technologiemi, materiály, výpočty a společenskou poptávkou, vkusem a někdy i náladou. Zvládá i extrémně komplexní problémy a její schopnost kombinovat design a umění s inženýrskými a technickými, přírodními či humanitními vědami jí závidí i zahraniční partneři.

Kontakt

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 28, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 636 716

web: fdu.zcu.cz

O studiu

Fakulta se pyšní týmem významných osobností umělců – pedagogů, pod jejichž vedením studenti dosahují významných úspěchů v českých i mezinárodních soutěžích, realizují projekty spolupráce s praxí a účastní se řady výstavních projektů. Studenti získávají bakalářské a magisterské vzdělání v širokém spektru oborů, zaměřených zejména na design a užité umění. Fakulta je umístěna v originální budově s nejmodernějším vybavením a řadou unikátních studií. Právě v této „továrně na umění" probíhá i největší mezinárodní letní škola umění v Čechách zvaná ArtCamp, kterou za uplynulých 15 let prošlo pět tisíc studentů, z toho tisícovka zahraničních, a vyučovalo zde přes sto zahraničních pedagogů z celého světa.

Věděli jste, že... ?

Fakulta vede prestižní Galerii Ladislava Sutnara, kde již mohli návštěvníci za krátkou dobu její existence vidět díla takových umělců, jako jsou Robert Rauschenberg, Frank Malina, Ladislav Sutnar, Karol Weisslechner, Richard Conte z pařížské Sorbony, Milan Grygar, Jan Solpera a další významné osobnosti výtvarného umění.

O Fakultě ekonomické

Ekonomická fakulta má pracoviště nejen v Plzni, ale také v Chebu. Na pěti katedrách poskytuje vysokoškolské vzdělání ekonomického zaměření v Plzeňském i Karlovarském kraji. Rozvíjí vztahy s komerčními i neziskovými subjekty a státní správou;  výuku úzce propojuje s odbornou praxí. Ekonomická fakulta je otevřená mezinárodní spolupráci s partnerskými univerzitami nejen v EU a umožňuje studium v rámci jednotlivých oborů i v zahraničí. Dále se věnuje i celoživotnímu vzdělávání.

Kontakt

Fakulta ekonomická
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň

Hradební 22, 350 11 Cheb
tel: +420 377 633 001


web: fek.zcu.cz

O studiu

Na základě vyučovaných předmětů se snadno zorientujete ve světě makro- i mikroekonomiky; do hloubky a v širších souvislostech získáte přehled o daňové politice, vlivech inflace, hrubém domácím produktu či důchodových reformách a o celkovém dění ve finanční politice. Díky spolupráci s partnery z podnikatelského i veřejného sektoru můžete získat zkušenosti z praxe již v průběhu studia.

Věděli jste, že... ?

V rámci spolupráce s praxí fakulta provádí např. ekonomicky zaměřené zakázky dle požadavků organizací, rozvojové studie měst a regionů apod.
Vydává časopis Trendy v podnikání a pravidelně pořádá stejnojmennou konferenci.

O Fakultě elektrotechnické

Fakulta elektrotechnická patří po boku strojní fakulty k nejstarším fakultám univerzity.  Vychovává inženýry, bakaláře i doktorandy.  Její absolventi mají dobré uplatnění na trhu práce a jsou vyhledáváni průmyslovými partnery. Fakulta realizuje základní i rozsáhlý aplikovaný výzkum, který má prokazatelné a významné dopady do praxe. Pracoviště fakulty se podílí na vývoji dopravních prostředků s elektrickým a hybridním pohonem (autobusy, trolejbusy, tramvaje, lokomotivy).

Kontakt

Fakulta elektrotechnická
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 26, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 634 001

web: fel.zcu.cz

O studiu

Studujte u nás perspektivní obory – získáte tak dobré uplatnění na trhu práce v ČR i zahraničí s možností spolupráce s podniky již během studia. Nabízíme studium všech úrovní (Bc., Ing., Ph.D.). Zázemí pro vaše úspěšné a kvalitní studium je tvořeno zkušeným týmem pracovníků v moderní budově se špičkovým přístrojovým vybavením. S námi máte příležitost inspirace, zapojení do projektů, výzkumu v unikátních laboratořích, studia v zahraničí a výborného uplatnění v praxi.

Věděli jste, že... ?

Od roku 2010 se novou organizační složkou fakulty na úrovni katedry stalo výzkumné centrum RICE (Research and Innovation Centre for Electrical Engineering), které vzniklo s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

O Fakultě filozofické

Fakulta filozofická je moderní, kreativní a otevřenou fakultou, zahrnující pestrou paletu oborů z oblasti společenských a humanitních věd. Hraje důležitou úlohu ve společenském a kulturním prostoru města Plzně, což je patrné na celé řadě aktivit, pořádaných či spolupořádaných jejími studenty a zaměstnanci.

Kromě tradičních disciplín filozofie, archeologie a historie se fakulta zaměřuje také například na studium společnosti moderní doby, studium regionů Blízkého východu a Afriky, post-sovětské oblasti, vyloučených lokalit, paleoantropologie, transformace postkomunistické společnosti, mezinárodní bezpečnosti, pozornost věnuje česko-bavorské spolupráci a studiu cizích jazyků. Důležitou součástí života fakulty je mezinárodní spolupráce na mnoha úrovních, z níž profitují studenti všech typů studia.

Kontakt

Fakulta filozofická
Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 38, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 635 001

web: ff.zcu.cz

O studiu

Absolventi fakulty filozofické se mohou podílet na správě a kultivaci hodnot vzdělání a výchovy. Uplatnění na trhu práce najdou nejčastěji v oblastech kultury, školství, vzdělávání a sebevzdělávání, v žurnalistice, knižních nakladatelstvích, ve veřejné správě či v neziskovém sektoru.

Věděli jste, že... ?

Fakulta filozofická se v rámci svého bádání zaměřuje mj. na hledání kořenů a souvislostí vývoje Plzeňska a západních Čech. Jedná se o navýsost aktuální téma, v němž se mohou protnout badatelské zájmy všech kateder a kterému se zatím v českém akademickém prostředí soustavně nikdo nevěnoval.

O Fakultě pedagogické

Pedagogická fakulta zabezpečuje bakalářské, magisterské, navazující magisterské a doktorské studijní programy různého typu, především však programy vedoucí k získání učitelské kvalifikace. Fakulta rozvíjí široké spektrum oborů v rámci celoživotního vzdělávání, zaměřených zejména na další vzdělávání učitelů. Připravuje mladé lidi pro výkon povolání a orientuje se na jejich pozitivní přístup k trhu práce a k životu ve společnosti, prohlubuje spolupráci s praxí a absolventy fakulty. Podporuje výzkumnou a vývojovou činnost. Orientuje studenty a učitele na mezinárodní spolupráci, zejména v rámci EU.

Kontakt

Fakulta pedagogická
Západočeská univerzita v Plzni
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 636 001

web: fpe.zcu.cz

O studiu

Na naší fakultě můžete získat kvalifikaci pro práci v mateřské škole, pro výuku 1. i 2. stupně základní školy i pro střední školy. Dále nabízíme možnost neučitelského studia ve tříletých bakalářských programech: Tělesná výchova a sport, Přírodovědná studia, Historická studia a Specializace v pedagogice.

Věděli jste, že... ?

Pracovníci fakulty jsou autory mnoha skript, publikací a učebnic pro základní, střední školy a vysoké školy. Řada z nich získala prestižní ocenění na mezinárodních knižních veletrzích. Fakulta vydává vědecký časopis Arnica a praktický časopis Školská fyzika.

O Fakultě právnické

Právnická fakulta patří mezi čtyři nejoblíbenější a nejlépe hodnocené právnické fakulty v České republice. V bakalářských magisterských i doktorských akreditovaných studijních programech připravujeme vysoce kvalifikované odborníky, kteří se úspěšně uplatňují na trhu práce. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami nabízíme svým studentům možnost zahraničních stáží ve většině evropských států. Spolupracujeme s celou řadou institucí a orgánů státní nebo veřejné správy i se soukromým sektorem.

Kontakt

Fakulta právnická
Západočeská univerzita v Plzni
Sady Pětatřicátníků 14, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 637 001

web: fpr.zcu.cz

O studiu

Poskytujeme vzdělání v oblasti práva a veřejné správy. Nad rámec standardní výuky nabízíme například simulovaný proces, advokátní praktikum, klinickou právní praxi a nově také certifikátový program Náboženské právo.  Kromě teoretických znalostí může řada vyučujících poskytnout zpětnou vazbu a cenné poznatky z bohaté praxe v roli soudců, advokátů, exekutorů, insolvenčních správců apod.

Věděli jste, že... ?

Od roku 2017 vydává fakulta svůj vlastní vědecký časopis Právnické listy. V něm publikuje stati právnického zaměření a příbuzných vědních oborů, zaměřuje se na teoretické otázky státu a práva. Časopis vychází 2x ročně v listinné a elektronické podobě.

O Fakultě strojní

Fakulta strojní patří k nejstarším fakultám plzeňských vysokých škol. Řadí se mezi moderní otevřené vzdělávací instituce a stala se uznávanou také v oblasti vědy a výzkumu. Ve státem akreditovaných studijních programech připravuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou velice žádaní na trhu práce.

Jednotlivé katedry mají akreditované výzkumné programy, doktorské studijní programy a mohou provádět i habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Kontakt

Fakulta strojní
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 638 001

web: fst.zcu.cz

O studiu

Nabízíme vzdělání, výzkum a vývoj v moderních i tradičních strojírenských oborech, jejichž absolventi nachází široké uplatnění v ČR i v Evropě. Velmi úzká spolupráce se zahraničními technickými vysokými školami a průmyslovými podniky v Plzni a okolí umožňuje kvalitní studium spojené s výzkumem a vývojem pro moderní strojírenskou praxi.

Věděli jste, že... ?

Součástí fakulty je Regionální technologický institut (RTI), který má bohaté zkušenosti na poli základního i aplikovaného výzkumu.

O Fakultě zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií se zaměřuje na přípravu zdravotních odborníků reflektujících potřeby Plzeňského kraje a přilehlých oblastí. Studium lze absolvovat v několika bakalářských (např. Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant, Ortotik/protetik a další) a jednom navazujícím magisterském studiu (Ošetřovatelství).

Fakulta spolupracuje se zdravotnickými zařízeními v rámci odborné praxe studentů. Navázala spolupráci s firmami prostřednictvím inovačních voucherů.

Kontakt

Fakulta zdravotnických studií
Západočeská univerzita v Plzni
Husova 11, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 633 701

web: fzs.zcu.cz

O studiu

Naši absolventi najdou uplatnění v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízení, v privátních ošetřovatelských organizacích, v domácí a rodinné péči, v centrech léčebné rehabilitace, v lázních, léčebnách, komunitní péči či laboratořích.

Věděli jste, že... ?

Při Fakultě zdravotnických studií bylo založeno Fakultní centrum zdraví, které nabízí vzdělávání a poradenství pro veřejnost i specifické skupiny v oblasti podpory rozvoje a udržování zdravého životního stylu. Fakulta pořádá akce určené široké veřejnosti, jako je Škola zdravé chůze, Screening plosky nohy, Plzeňský pohár záchranářů, konferenci Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství nebo festival Cesta ženy-matky.

O výzkumném centru Nové technologie

Nové technologie – výzkumné centrum (NTC) se již od roku 2000 zaměřuje na výzkum, vývoj a inovace. Disponuje nejmodernějším technickým vybavením a mezinárodním týmem 130 zkušených, spolehlivých a motivovaných odborníků.

Úspěšně zavádí inovativní řešení v průmyslových aplikacích a účastní se mezinárodních projektů. Výzkumníci z NTC jsou zapojeni do vzdělávacích aktivit v rámci spolupráce s ostatními fakultami ZČU, popularizují vědu a podněcují zájem o technické obory.

Kontakt

Nové technologie - výzkumné centrum
Západočeská univerzita v Plzni
Teslova 9a, 301 00 Plzeň
telefon: (+420) 377 63 4701

web: ntc.zcu.cz

Klíčové kompetence

NTC se věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé a kvantové materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života a zdraví.

Zkoumá a hledá nové materiály s unikátními vlastnostmi, přičemž propojuje teoretické i experimentální metody. Zabývá se vývojem inovativních typů redoxních průtokových baterií, měřicích systémů využívajících infračervené záření, charakterizací biomateriálů, počítačovým modelováním lidského těla a zkoumá technologie obnovitelných zdrojů založené na palivových článcích, vodíkových generátorech, alternativních palivech a bateriových systémech.

Zajišťuje také teoretické i experimentální analýzy jevů v technických systémech, nedestruktivní analýzy vnitřní struktury materiálů a další.

Věděli jste, že... ?

NTC spolupracuje s desítkami domácích i zahraničních společností při řešení technických i technologických problémů. Vědecké týmy realizují výzkum a přinášejí mezioborová řešení v celém hodnotovém řetězci – od myšlenky až po prototyp.

O Ústavu jazykové přípravy

Ústav jazykové přípravy poskytuje jazykovou výuku studentům všech fakult ZČU v bakalářských i magisterských studijních programech a v některých doktorských programech. Jazyky učí také v rámci Univerzity třetího věku a v kurzech celoživotního vzdělávání, nabízí mezinárodně uznávané jazykové zkoušky a přípravné kurzy. Nabízí širokou škálu kurzů zaměřených na odbornou komunikaci i obecný jazyk, kurzy akademického jazyka i konverzace s rodilými mluvčími.

Americké centrum US Point zve zdarma širokou veřejnost na kurzy angličtiny, semináře a besedy o americké politice i ekonomice za účasti zajímavých osobností a na pravidelné konverzační a filmové kluby. Kulturně-jazykové centrum disponuje on-line databází eLibrary USA.

Kontakt

Ústav jazykové přípravy
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 301 00 Plzeň
tel: +420 377 635 201

web: ujp.zcu.cz

Věděli jste, že... ?

Ústav jazykové přípravy nabízí výuku angličtiny, němčiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny, italštiny, latiny, čínštiny a češtiny pro cizince.

Každoročně v létě pořádá třítýdenní Mezinárodní letní jazykovou školu. Výuka je vedena neformálními výukovými metodami ve skupinách s malým počtem studentů. Kurzy jsou obohaceny o odpolední doprovodný program, zábavné večírky či výlety.

Každý listopad zde probíhá konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích pro studenty středních a vysokých škol. 

 

 

Pracoviště

Rektor

prof. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.

Kancelář rektora

Kancelář rektora provádí agendu rektora, zajišťuje organizační a protokolární servis a eviduje vnitřní normy vydávané rektorem. Rovněž organizačně zajišťuje jednání orgánů, grémií a poradních sborů rektora a zabezpečuje zasedání Správní rady ZČU.

Mgr. Lucie Václavová Čulíková, Ph.D.
kancléřka
+420 377 631 003
lculikov@rek.zcu.cz

Mgr. Tereza Krištufová
sekretariát rektora
+420377 631 001
tkristuf@rek.zcu.cz

Mgr. Magdalena Turková
sekretariát rektora
+420 377 631 005
mturkova@rek.zcu.cz

Interní audit

Do působnosti Odboru interního auditu náleží výkon nezávislých interních auditů uvnitř ZČU, tj. finančních auditů, auditů systémů a auditů výkonu. Odbor dále zpracovává návrh střednědobého a ročního plánu interních auditů, kontroluje dodržování právních předpisů, vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU. Odbor je přímo podřízen rektorovi, kterému podává zprávy o zjištěních z vykonaných auditů včetně návrhů nápravných opatření.

Mgr. Monika Rázková
+420 377 631 090
razkova@rek.zcu.cz

Odbor právní

Odbor právní má na starosti veškeré právní záležitosti a legislativu ZČU. To znamená, že například vytváří vnitřní předpisy a normy, navrhuje organizační strukturu a organizační řád ZČU nebo vyřizuje žádosti o informace. Má také na starosti kontrolu právních náležitostí veškerých smluv na ZČU, zastupuje univerzitu před soudy a správními orgány, dále například poskytuje pracovištím metodickou podporu při zadávání veřejných zakázek a podle zákona o veřejných zakázkách zadává podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů dohlíží nad tím, aby zpracování osobních údajů na ZČU probíhalo v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřní legislativou. Je kontaktní osobou pro subjekty údajů, zodpovědnou za vyřizování dotazů a žádostí týkajících se osobních údajů. Jeho úkolem je zvyšovat na ZČU povědomí o problematice ochrany osobních údajů, monitorovat soulad jejich zpracovávání s nařízením GDPR, spolupracovat s dozorovým úřadem či například vést tzv. záznamy o činnostech zpracování.

JUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D. 
gdpr@service.zcu.cz

International Office

International Office, to je pracoviště zodpovědné za mezinárodní aktivity ZČU. O vzdělávacích projektech (nejen) Evropské unie zde vědí takřka všechno. Poradí, jaké jsou možnosti studijních pobytů v zahraničí, ať už jde o stáže, jazykové kurzy nebo vědecké a přednáškové pobyty. Koordinují projekty Erasmus+ a další mezinárodní vzdělávací projekty na univerzitní úrovni. Starají se o zahraniční studenty, lektory, hosty a akademické nebo vědecké pracovníky. Připravují mezinárodní dohody o spolupráci se zahraničními partnery. V neposlední řadě se snaží o to, aby Západočeská univerzita byla v zahraničí slyšet a vidět.

web pracoviště

KOORDINAČNÍ CENTRUM ČESKO-NĚMECKÝCH VÝMĚN MLÁDEŽE TANDEM

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem působí v Plzni a v Řezně a podporují vzájemné sbližování a rozvoj přátelských vztahů mezi mladými lidmi z Česka a Německa. Poskytují poradenské služby, podporují státní a nestátní instituce a organizace obou zemí při rozvoji česko-německých výměn mládeže a mezinárodní spolupráce v oblasti práce s mládeží. Jsou celostátními odbornými pracovišti České republiky a Spolkové republiky Německo a cílem jejich činnosti je setkávání mladých lidí.

web pracoviště

Kvestor

Ing. Petr Beneš - kvestor

Ekonomický odbor

Ekonomický odbor zpracovává mimo jiné podklady pro finanční plán a rozpočet univerzity, má na starosti vydávání Výroční zprávy o hospodaření, finanční rozbory a analýzy. Zajišťuje účtování hlavní a doplňkové činnosti, platební styk, zpracování daňových přiznání a odvodů, eviduje pohledávky a závazky a zpracovává cestovní příkazy. Kromě toho také například zabezpečuje inventarizaci majetku, eviduje smlouvy a zajišťuje jejich zveřejnění v registru smluv. Dále koordinuje a vyhodnocuje doplňkovou činnost univerzity včetně smluvního výzkumu a eviduje k ní příslušné doklady.

web pracoviště

 

Odbor lidských zdrojů

Odbor lidských zdrojů se stará o personální a mzdové záležitosti zaměstnanců ZČU. Zpracovává potřebné statistiky a analýzy z personální, mzdové a sociální oblasti, spolupracuje s ČSSZ, zdravotními pojišťovnami, finančním úřadem a úřadem práce. V rámci ZČU zodpovídá za aplikaci obecných pracovněprávních, mzdových, daňových a sociálních předpisů. Spolupracuje s příslušným odborovým orgánem a zajišťuje v personální, mzdové a sociální oblasti úkoly vyplývající z kolektivní smlouvy. Má na starosti také oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

web pracoviště

Ing. Štěpánka Pirnosová
+420 377 631 210
stepirno@rek.zcu.cz

Univerzitní knihovna

Univerzitní knihovna buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry ZČU, a to zaměstnancům, studentům i veřejnosti. Knihovna rovněž eviduje výsledky publikační činnosti zaměstnanců a studentů, zajišťuje vydavatelské a tiskové služby – vydává skripta a publikace, provozuje prodejnu skript a také e-shop.

web pracoviště

PhDr. Miloslava Faitová
+420 377 637 700
faitova@uk.zcu.cz

 

Centrum informatizace a výpočetní techniky

Centrum informatizace a výpočetní techniky (CIV) zavádí, provozuje a rozvíjí informační technologie na půdě Západočeské univerzity v Plzni. Poskytuje služby s tím spojené pro potřeby pracovišť ZČU, zejména v oblastech pedagogické, vědeckovýzkumné a studijní. Hlavní sídlo má v univerzitním kampusu na Borských polích – zde jsou umístěny veřejné počítačové učebny i centrum uživatelské podpory HelpDesk.

web pracoviště

 

Provoz a služby

Pracoviště Provoz a služby zabezpečuje správu, údržbu, úklid a opravy objektů a venkovních prostor, spravuje ubytovnu a bytový fond ZČU a pronajímá nebytové prostory. Zajišťuje požární ochranu, provoz energetických zařízení včetně revizí vyhraněných zařízení, ochranu a ostrahu budov a majetku, spravuje pojištění ZČU a vede agendu v oblasti ekologie a odpadového hospodářství. Vystavuje objednávky na nákup movitého a nemovitého majetku, náhradních dílů a prostředků pro provoz budov a zařízení, dále na opravy budov, kancelářské techniky, strojů a přístrojů a spravuje centrální sklad. Má na starosti plánování investic, přípravu a realizaci investiční výstavby (modernizace, rekonstrukce, technická zhodnocení budov) a správu technické a administrativní dokumentace budov. Provozuje centrální podatelnu a dopravní služby pro pracoviště ZČU.

web pracoviště

Ing. Martina Větrovská
mvetrov@ps.zcu.cz

 

Správa kolejí a menz

Správa kolejí a menz zajišťuje ubytovací a stravovací služby pro studenty, zaměstnance a veřejnost. Provozuje devět kolejí v Plzni, dvě menzy, několik bufetů a kaváren v budovách ZČU.

web pracoviště

Ing. Petr Jícha
jichap@skm.zcu.cz

 

Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny

Školicí a ubytovací zařízení Nečtiny nabízí ubytování v historickém prostředí původního zámku s velkou kapacitou vhodnou i pro větší skupiny (školy, sportovní kluby i konference).

web pracoviště

 

Prorektor pro vnější vztahy a komunikaci

prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Odbor vnějších vztahů a komunikace

Co se na Západočeské univerzitě právě stalo a co se chystá? To se dozvíte díky Odboru vnějších vztahů a komunikace, který pravidelně přináší na webu a sociálních sítích zpravodajství z univerzitního života. Má na starosti vše okolo marketingu a komunikace – vytváří pozitivní obraz univerzity u veřejnosti a médií, mluví s novináři, organizuje akce na celouniverzitní úrovni, rozvíjí vztahy s potenciálními studenty a absolventy, vydává univerzitní časopis, dohlíží na správné používání jednotného vizuálního stylu a mnoho dalšího. Kromě toho poskytuje metodickou pomoc ostatním pracovištím v oblasti komunikace a prezentace.

web pracoviště

Ing. Barbora Jamnická
+420 377 631 070
jamnicka@rek.zcu.cz

Prorektor pro koncepci vzdělávání a záležitosti studujících

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.

Studijní a pedagogická činnost

Odbor studijní a pedagogické činnosti navrhuje koncepci rozvoje vzdělávací činnosti na ZČU včetně dalšího vzdělávání. Odbor má na starosti akreditace studijních programů, provádí řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání i přezkumné řízení uchazečů o studium a studentů. Mezi činnosti odboru patří také zpracování Studijního a zkušebního řádu a Stipendijního řádu. Odbor zajišťuje systém hodnocení kvality vzdělávacího procesu a zabezpečuje jednání Rady pro vnitřní hodnocení ZČU.

web pracoviště

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.
+420 377 631 020
studium@rek.zcu.cz

Odbor celoživotního a distančního vzdělávání

Odbor celoživotního a distančního vzdělávání zajišťuje administraci Rady celoživotního vzdělávání ZČU, věnuje se aktivitám v oblasti celoživotního vzdělávání, e-learningu a popularizace vědy. Věnuje se rovněž vzdělávání seniorů v rámci populární Univerzity třetího věku.

web pracoviště

Mgr. Jan Topinka
+420 605 804 421
topinka@rek.zcu.cz

Informační a poradenské centrum

Informační a poradenské centrum nabízí studentům studijní, sociální, psychologické a právní poradenství a služby. Poradenští pracovníci jim pomáhají s orientací v určité problematice, řešením problémů a překonáváním nejrůznějších nesnází, se kterými se setkají v osobním, studijním nebo profesním životě. Zajišťuje rovněž poradenství pro studenty se specifickými potřebami. Část svých služeb poskytuje v univerzitním co-workingovém centru Kulturka v Sedláčkově ulici v centru města. V rámci Informačního a poradenského centra působí rovněž Kariérní centrum, které pomáhá studentům s přípravou na zaměstnání.

Bc. Pavla Hrabačková
+420 377 631 350
hrabacko@rek.zcu.cz

Prorektor pro tvůrčí činnost a doktorské studium

doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.

Odbor výzkumu, vývoje a transferu znalostí

Odbor výzkumu, vývoje a transferu znalostí odpovídá za rozdělení dotace na specifický vysokoškolský výzkum a na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro potřeby tvorby rozpočtu ZČU. Administruje grantový systém a zabezpečuje činnost grantového výboru. Zajišťuje habilitační a jmenovací řízení na ZČU a agendu Vědecké rady ZČU. Pro oblast výzkumu a vývoje zpracovává statistická data. Zajišťuje agendu duševního vlastnictví, transferu znalostí a smluvního výzkumu.

web pracoviště

Ing. Tomáš Görner, Ph.D.
+420 377 631 039
tgorner@rek.zcu.cz

Projektové centrum

Projektové centrum zajišťuje administraci projektů řešených na ZČU. Poskytuje metodickou podporu řešitelům projektů, spravuje evidenci projektů a projektové dokumentace, vyhledává, zveřejňuje a upozorňuje součásti na příležitosti získání projektů. Rovněž má v gesci přípravu projektů celouniverzitního charakteru či strategického významu a zajišťuje jejich projektové řízení.

Ing. Miluše Brunátová
+420 377 631 080
mbrunato@rek.zcu.cz

Prorektor pro strategii a rozvoj

prof. Ing. Josef Basl, CSc.

Strategie

Odbor strategie zpracovává a vyhodnocuje strategický záměr ZČU i program na podporu strategického řízení vysokých škol, koordinuje rozdělování finančních prostředků programu a monitoruje jejich využívání. Rovněž koordinuje zpracování výroční zprávy o činnosti ZČU, přípravu a realizaci činností v rámci rozvojových a dotačních programů ministerstev a koordinuje zpracování metodiky rozpočtu.

web pracoviště

Ing. Jana Havelková
+420 377 631 034

Kvalita

Odbor kvality má na starosti systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na ZČU. Zodpovídá za vnitřní hodnocení kvality a zveřejňuje o něm informace, vyhodnocuje také výsledky externího hodnocení kvality. Dále odbor podporuje ostatní pracoviště v oblasti procesního řízení a analytické činnosti. V oblasti lidských zdrojů pracoviště řeší aktivity související s HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers, HR Award) a plánem rovných příležitostí.

web pracoviště

Ing. Petr Netolický, Ph.D.
+420 377 631 040