Proč a na základě jakého právního základu ZČU mé osobní údaje zpracovává?

V rámci spolupráce se studentskými organizacemi zpracovává ZČU osobní údaje kontaktních osob, které studentská organizace sdělí ZČU. Osobní údaje těchto kontaktních osob ZČU zpracovává pro následující účely (u každého účelu zpracování uvádíme i jeho právní základ):

 

vedení evidence kontaktních osob studentské organizace

  • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
  • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

uveřejnění kontaktních údajů kontaktní osoby studentské organizace na internetových stránkách ZČU v souladu s uzavřenou smlouvou o spolupráci

  • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

realizace a propagace ZČU (na internetových stránkách ZČU, sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter atd.), v propagačních materiálech)

  • oprávněné zájmy ZČU (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo Váš souhlas, je-li vyžadován (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

pokud nám k tomu udělíte zvláštní souhlas, můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat též pro účely uvedené v takovém souhlasu

  • Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Zpracováváme-li Vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy nebo oprávněných zájmů ZČU, jedná se o náš smluvní požadavek nebo požadavek nutný pro poskytnutí požadovaných služeb a nemáte zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout. Bez jejich poskytnutí ovšem nemůžeme uzavřít a/nebo plnit příslušnou smlouvu nebo Vám poskytnout požadované služby

Zpět nahoru

Jaké osobní údaje o mně ZČU zpracovává?

Zpracováváme o Vás pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Osobní údaje, které o Vás můžeme zpracovávat, lze rozdělit do následujících kategorií:

  1. identifikační údaje (např. jméno, příjmení, titul);
  2. kontaktní údaje (např. e-mail, kontaktní adresa).
Zpět nahoru

Jak dlouho ZČU mé osobní údaje uchovává?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budete vystupovat jako kontaktní osoba studentské organizace, se kterou máme uzavřenou platnou smlouvou o spolupráci.

Budeme-li osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, budeme je zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování budou osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, nevratně anonymizovány či bezpečně zlikvidovány.

Zpět nahoru

Komu jsou mé osobní údaje předávány?

ZČU může Vaše osobní údaje předávat příslušným orgánům veřejné moci, kterým je ZČU povinna předávat Vaše osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat jako samostatní správci nezávisle na ZČU.

Je-li to nezbytné pro ochranu práv, oprávněných zájmů a majetku ZČU, můžeme Vaše osobní údaje předat např. soudním nebo správním orgánům, soudním exekutorům apod.

ZČU je dále oprávněna předat Vaše osobní údaje osobám, které osobní údaje zpracovávají pro ZČU jako její zpracovatelé (např. účetní, daňoví či právní poradci, poskytovatelé IT služeb). Na Vaši žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů ZČU, kteří Vaše osobní údaje zpracovávají. Vezměte prosím na vědomí, že seznam zpracovatelů ZČU se může v čase měnit a doplňovat.

Vaše osobní údaje budeme vždy předávat pouze v nezbytném rozsahu tak, aby bylo maximálně chráněno Vaše právo na ochranu osobních údajů a Vaše soukromí.

Zpět nahoru

Jsou mé osobní údaje předávány do zahraničí?

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo území Evropského hospodářského prostoru (EHP). Vezměte však prosím na vědomí, že v případě zveřejnění Vašich osobních údajů na našich internetových stránkách mohou mít k těmto osobním údajům přístup také osoby nacházející se mimo EHP.

Zpět nahoru

Aktualizace Vašich osobních údajů

Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost Vašich osobních údajů. Abyste nám s tím pomohli, sdělujte nám pouze přesné, pravdivé a aktuální informace. Pokud zjistíte, že informace zpracovávané ZČU jsou nepřesné, nepravdivé či neaktuální (např. v důsledku změny Vašich osobních údajů), informujte nás, abychom mohli zjednat nápravu.

Zpět nahoru

Jaká jsou má práva v souvislosti se zpracováním a jak je mohu uplatnit?

Více informací o Vašich právech, která máte souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a informace související s jejich uplatňováním naleznete v záložce Vaše práva.

Zpět nahoru